Félegyházi Ujság, 1948 (2. évfolyam, 1-50. szám)

1948-01-01 / 1. szám

1948. JANUÁR 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Jenovay Dezső-tér 3. Telefon: 70. II. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM' igazi béke esztend A z Az újesztendő küszöbén, új fela­datokra felkészülten számadás is kell végeznünk magunkban. E számadást egyetlen mondatban összefoglalhat­juk, nem szűntünk meg és nem szű­nünk meg a magyar nép boldogu­lásán fáradozni, a magyar dolgozók, a magyar munkásosztály törekvéseit megvalósítani. Az elmúlt év szaka­datlan harcok sorozata volt és fe­lesleges lenne most felidézni fejezet- ről-fejezetre e harcok szakaszait. Vol­tak hónapok, amikor csüggedés is erőt vett a dolgozókon, történtek események, amelyek megzavarták egyesek tisztánlátását és, ha visz- szaesás nem is következett be mun­kánkban, előrehaladásunknak meg­lassult az üteme. Az elmúlt év utol­só hónapjaiban felismertük, hogy a bizonytalankodás, az ingadozás, ér­zelmek és tettek között nem a szo­cialisták sajátossága, de nincs is in- jére a dolgozóknak, a magyar nép­nek, amely annyira szenvedett és ál­dozott az elmúlt rendszerek, a fasiz­mus és a pusztító háború alait. A magyar nép tisztán akarja iami, hova vezet útja és a szocialisták tudják, hogy ez az út a teljes szabadság­hoz, a békéhez és a szocializmus­hoz kell, hogy vezessen. A lezárult év egy nagy kérdést adott fel a magyar népnek: szolga ság, vagy szabadság, háború vagy béke. A kérdést kívülről adták fel, az imperialista tőke harsogta, csábító hangon és fenyegetéssel, megcsillog tatva a Marshall terv képében a dob lár fényét és az atómbomba muto­gatásával a világ pusztulását helyezve kilátásba. Hazánkban belső reakciós erők álltak az imperialisták szolgála­tába és volt egy idő, amikor azok­nak a reménye, akik a demokrácia haláláért imádkoznak, nem látszott meddőnek. A demokrácia minden erőinek kemény összefogására volt szükség, hogy kivédhessük a táma­dásokat, A választásokon új alapokra fektettük kormányzatunkat és pár­tunk is — nem ingadozó és szilárd­lelkű szavazóinknak megszámlálásá­val — erössebben, tisztullabban és határozottabb politikai arcéllel került ki a tétovázások idejéből, hogy a béke felé vezesse a dolgozók Magyaror­szágát. Az új esztendő feladatainak elvég­zéséhez az elmúlt év tapasztalatai adnak erőt és nyújtanak biztosítékot is arra, hogy feladatainkat el fogjuk végezni. Az elmúlt nehéz eszten­dő számos alkalmat nyújtott ar­ra, hogy tanuljunk a történelmi leckék sorozatából. Büszkék vagyunk arra, hogy számos nehézségen, ke­serűségen keresztül is lerakhatunk egy olyan építő politika alapjait, amely sok tekintetben elébe is vá­gott az eseményeknek és hozzáse­gítette Magyarországot ahhoz, hogy a világpolitika feszült idején ne hagyjunk kétséget az iránt: Magyar- ország a világ népeinek békéjét, a demokráciák és a szocializmus épí­tését kívánja szívvel, lélekkel. Az újesztendőben a békének még hatá­rozottabb körvonalakat kell kapnia és hogy ez az év az igazi béke esz­tendeje Jegyen, meg kell erősítenünk demokratikus rendszerünket, meg kell erősítenünk szövetségünket a világ szabadságszeretö népeivel, se­gítenünk kell legyőzhetetlennné tenni a munkásosztály nemzetközi össze­fogását. E politikai feladataink mel­lett gazdasági téren csupán egy el- végeznivalónk van: győzelemre se­gíteni a hároméves tervet, hogy jobb. életlehetőségeket biztosítva a magyar népnek, újabb és újabb tervekkel te­gyük virágzóvá az országot. Kétségtelen, az elmúlt évben ala­posan megtizedeltük a belső reakció sorait. A hazaáruiók egész sora kény­szerült külföldre és az összeesküvők százait tettük ártalmatlanná. De ki mondaná, hogy a demokráciának nincsenek többé ellenségei Magyar- országon, ki mondaná, hogy nincse­nek már olyanok, akik még mindig KÜlIOlClre k&CaiUgai>iíik éb f. liuiíii,; vagy atombomba ’segítségében bízva nem a békében, hanem a háborúban látják a kibontakozást? Ezért, demok­ráciánk megerősítése és az ország épí­tő erőinek szorosabb összefogása ér­dekében is ez évben is szünet nélkül kell folytatnunk küzdelmünket azért, hogy megszabaduljunk a kártevő ele­mektől. Magyarországnak nincs szük­sége többé politikai kalandorokra és meg kell szabadítani a magyar népet attól a tehertételtől is, amely az ál­lami és 1<özigazgatási gépezetben még mindig jelen van a reakció ké­pében. Tisztogató munkánkat úgy kell befejeznünk ebben az évben, hogy ne legyen többé talaja az apa- rátuson belül a demokrácia ellensé­geinek, a korrupciónak és a megbíz­hatatlanságnak. Szorosabbá és való­ban megbonthatatlanná kell tennünk A Szociáldemokrata Párt vezetésé ge ülést tartott, amelynek befejezése után az alábbi kommünikét adta ki: A Szociáldemokrata Párt vezető­ségi ülése foglalkozott a időszerű bel- és külpolitikai eseményekkel. Megvizsgálta a londoni konferencia sikertelensége után előállott világ- politikai helyzetet és annak Magyar- országra jelentkező következményeit is, amelynek az eddiginél is paran- csolóbban Írják elő a Szociáldemok­rata Párt számára,‘hogy a béke meg­óvása, a demokrácia megvédése és a szocializmus megvalósítása céljából a pártkongresszus által lefektetett el­veket minden forradalmi erő latba- vetésével valósítsa meg. Megállapí­totta azt is, hogy a magyar demokrá­cia biztosítása és a hároméves terv sikere érdekében az önálló, függet­a másik munkáspárttal való együtt­működésünket és bízunk abban, hogy sikerül végleg minden akadályt el távolítani ennek az együttműködés­nek útjából, sikerül minden olyan probléma felvetését kikapcsolni, amely a két párt és vele a magyar dolgo­zók építő munkálkodását zavarhatná. A dolgozók összefogása az alapja an­nak, hogy belső rendünket megszi* lárdítsuk és ne tévedjünk eJ az uta­kon és ösvényeken, amelyek a ma­gyar nép előrehaladásának ügye mel­lett a világ valamennyi népének ügyét szolgálják. Mivel a béke ügyét akarjuk szol­gálni, azon fáradozunk, hogy szem­ben az imperialista tőkének azzal a tervével, hogy a világ népeit két tömbre kényszerítve szembeállítsák egymással, mi magunk is és a világ valamennyi népe szabadon válassza meg útját. Azzal a porhintésseí szem­ben, amely azt akarja elhitetni, hogy Kelet és Nyugat között áthidalhatat­lan ellentétek vannak, azt kiálitjuk: tincsének ellentétek a világ részei, t,vr:' H-.s Г}«. rőgországban küzd a nép az ide­gen bitorlók ellen, akik rabszolga­ságba akarja dönteni osztatlanul a világ valamennyi népét, úgy fordul­na szemben a magyar, román, lengyel, jugoszláv és csehszlovák nép is, ha jogaiért és szabadságáért kellene küz­denie. Ezért van, hogy mi minden mesterkedés ellnére, Keíeteurópa töb­bi demokratikus országával együtt haladunk a szabadon választott úton, amely a béke és szabadság erőivel való együttműködés megszilárdításá­hoz vezet. Ebben kifejezésre jut pár­tunk egész külpolitikai irányzata. En; nek az együttműködésnek alapjait raktuk le az elmúlt évben dunai konferenciánkkal, testvéri együitmü- kedésünkkel a szomszédos országok szocialista pártjaival. Többi szocialis­ta párttal való összeköttetésünk is azt len Szociáldemokrat Párt forradalmi erejére és munkájára történelmi fe- adatok várnak. Tudatában van an­nak, hogy a nehéz feladatok csak a két munkáspárt szoros, baráti és meg­bonthatatlan együttmüködésévet old­hatók meg. Éppen ezért az együtt­működése útjából minden akadályt el kell távolítani és minden olyan probléma felvetését ki kell kapcsolni, amely a jó együttmüküdést zavarná és arra kell törekedni, hogy a két párt ideológiai és cselekvésbeli együttmunkálkodása minél teljesebb legyen. A pártvezetőség felhívja a Szoci­áldemokrata Párt tagjait, hogy az ország újjáépítése érdekében, a je­lentkező reakciós és imperialista erők elleni kíméletlen harcban egységesen álljanak a párt építő politikája mellett. ej e célozza, hogy élére állva a munkás- osztály nagy összefogása ügyének, segítsük erőssé tenni azok ellen, akik ellentéteket szítanak, akik háborút propagálnak, akik az imperiálista tőke mindenhatóságában bizva, elle­ne vannak a demokráciáknak és a Szovjetuniónak, amely velünk egy- gyütt a népek haladását és a békét szolgálja. 1 A béke a népek összefogásának politikája, a gazdasági kapcsolatok kimélyitését is jelenti, de nem kizsák­mányoló alapon, hanem áthatva a segítő készségtől és azt célozva, hogy a népek egymás gazdasági erejével támogassanak minden népet a jólét megteremtésének útján. Akik a Marshall tervet hoznák, azt prédikál­ják: semmit se tégy országod építé­séért, ne fejleszd iparodat, támasz­kodjál a külföldi segítségre. Egy se­reg, a dollárimperialisták hálójába esett ország példája bizonyítja: a dollársegiíség megbénítja a hazai termelést, a kölcsön ára fejében el­tiltják a népeket iparuk fejlesztésétől és előírják számukra,. a kölcsönössze­gért milyen a’tiicikekket vásároljanax. A magyar nép egyszer már ki volt szolgáltatva a német monopóltőkének és megtanulta: fel kell áldoznia ha­zája függetlenségét is, le kell mon­dani politikai és gazdasági törekvé­seiről szolgaságot kell vállalnia, ha enged az imperialista kényszerítésnek. Ezért választjuk a szabad összekötte­tések útját .és demokráciánk gazdasági­szerződései elsősorban a Szovjet Unió­val, Jugoszláviával és sorra a többi országgal bizonyítják a béke és sza­badság útja gazdasági téren is meg­hozza gyümölcsét. így tudjuk minden erőnket három-- éves tervünk szolgálatába állítani és ha e hároméves tervet maradéktala­nul végrehajtjuk, nemcsak magasabb életszínvonalat nyujhatnak a magyar népnek, hanem leraktuk alapját a következő hároméves tervnek is amely már egy kedvezőbb jövedelemelosz­tást is eredményez és még közelebb visz bennünket új társadalmunkhoz. Ha valóban azt kívánjuk, hogy ez az év az igazi béke esztendeje legyen, ne lántorodjunk el e célok követésétől. Ez az év a magyar sza*> badságharc centennáris esztendeje. Ami 100 évvel ezelőtt még vérbe- borult és részben csak jelkép maradt, most valósággá válik. A magyar szabadság nem ábránd többé. De ne­künk szocialistáknak tudnunk kell azt is, hogy fegyverünk és célunk, .a szocializmus is centennáriumot ünne­pel: a marxi ma alapjait is 100 évvel ezelőtt rakták le. Amit Marx 100 éve a Kommunista Kiáltványban még csak lehetőségnek gondolt, a szocí- lista társadalom megteremtése sem ábránd többé, hanem valóság, amely itt van elöltünk. A béke és a sza­badságharc történetétek esztendejében segítsük előbbre a magyar népet, hogy átléphesse az új társadalom küszöbét . Ára 40 fillér A Szociáldemokrata Párt céljai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék