Kiskunsági Közlöny, 1944 (3. évfolyam, 39. szám)

1944-05-13 / 39. szám

/ ­BL évfolyam 39 szám. Kiskunfélegyháza, 1944. május 13. szombat 20 fillér iMsmmnúHj Szerkesztőség: B&ttfcyányi-utCv 2. — Telefon: 9U. Politikai és társadalmi hetilap Megjelenik kedden és szombaton reggel Kiadóhivatal: Kossuth-utca 12. — Telefon: 2HL A magyar jövő;.útja... Az ötödik éve tomboló máso­dik világháború, a harcban álló országok összes szellemi és anya­gi erőit igénybevevő küzdelem tetőpontja felé közeledik. Nincs a. világnak olyan része, földda- rabja, vagy ' tengere, amelyen ne látnék ennek a gigászi küzdelem­nek nyomait, amely levegőben, szárazon és vízen a küzdők milli­ót és a harcianyagok elképzelhe­tetlen mennyiségét vonultatja fel a küzdőterekre. A tavaszba rendülő mezők fe­lett a keresztény kultúra, az örök eszmények hőslelkü harco­sai szállnak haláltmegvető harc­ba az istentelenség, nemzetközi­ség, az egész világot leigázni szándékozó zsidóság bűnszövet­kezetével: a templomokat, békés lakóházakat romboló, a polgársá­got gyilkoló angolszász és kom­munista hordákkal, amelyek min­den isteni és emberi gondolatot meghazudtoló módszerrel és esz­közökkel takarják me^döhteiii a joy és israzsá? esareéiv^it.. Krisz­tus és Antikrisztus, az igazság es terror, a létérdek " v netetl-m bú-vágy cidoklő küzdelmét látjuk magunk előtt soha nem látott arányokban és méretekben. Ha az emberiség történelmét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az igazságot az erőszak ideig-óráig elnyomhatja, de megsemmisíteni soha nem tudja. Az erőszak gyö- kértelen, eszmeszegény, mig az igazság mélyen lelkekbe gyöke­redző, élő valóság, amelynek vá­gya minden elnyomatás és erő­szak dacára erősebb és valóság- ratörőbb lesz. Nem kétséges, hogy ebben az egész világot megmozgató harc­ban kinek az oldalán “áll az igaz­ság. Mindnyájan tudjuk, hogy ezt a háborút az igazság oldalán állók végleges megsemmisítésére indították az angolszász és bol­sevista erőszak és a nemzetközi zsidóság képviselői. Az egyedül- való birtoklás, a gazdaság mohó vágya, az anyagimádat hajszolja ezeket az újkori szörnyeket, akiknek terrormunkája nyomán bölcsők. Családi tűzhelyek, a bé­kés polgári munka műhelyei, szentélyek és szociális intézmé­nyek semmisülnek meg napról- napra. Elvakult gőg, az anyag- mindenhatóságában való vakme­rő hit és igazság oktalan gyűlöle­te jellemzi ellenségeinket, akik minden eszközt megengedhető­nek tartanak céljaik keresztül­vitelére. A magyar nemzet, amely egy évezreden keresztül az istentelen, pogány hordák védőgátja volt Nyugat felé, ismét csatasorba ál­lott, hogy nemzeti hagyományai­hoz, évezredes hősi harcaihoz hí­ven most is helytálljon becsülete, jövője érdekében. A mindenre el­szánt, kegyetlen ellenség határa­ink előtt áll, készen arra, hogy egy évezred munkáját és eredmé­nyeit megsemmisítse, otthonain­kat feldúlja és mindent, ami szá­munkra szent, megsemmisítsen. A magyarság magára ébredt; szeméről lehullott a hályog és tudja, hogy elkövetkezett a hősi helytállás ideje. Az a magyar nép, amely évezreden keresztül Istentől rendelt védőbástyája volt a nyugati kultúrának, most. mikor saját jövőjéről van szó, az ősök erejével és bátorságával tesz hitet a harcmezőkön a ma­gyar virtus, a magyar katonae­rények és hazaszeretet mellett. S míg határainkon túl érlelő­dik a döntő küzdelem, nekünk, a belső front katonáinak is oly lel- külettel kell élnünk és dolgoz­nunk, amely méltó az ősök ha­gyományaihoz. Mindnyájan, a- kárhová állított bennünket a sors, érezzük át a felelősséget a nemzet sorsáért, érezzük át, hogy kötelességeinket százszáza­lékban teljesíteni kell, mert aki­ben nem élnek ezek az érzések, — az hazaáruló. Ma nem lehet és nem szabad egyéni sérelmekről, egyéni érdekekről beszélni, csak a haza érdeke kerülhet egyedül szóba s minden gondolatunk, minden cselekedetünk a haza jö­vőjét szolgálja. Meg kell terem­teni a teljes lelki egységet, a sosközösség tudatát, amelyben a nemzet minden tagja felolvad és eggyé válik. — Csak az egységes nemzet tudja a ráváró feladato­kat megoldani és a végső győzel­met kiharcolni. Többet dolgozni, többet ter­melni, felelősséggel és köteles­ségérzettel élni, elszántan állni a harcot és megdönthetetlenül hin­ni a jövőben: ez a győzelmes ma­gyar jövő útja. —O— » IaterüftltáJc dr* Seitwärts* Latoi A rendőrség dr. SchwarU ua oss kiskunfélegyházi orvos ellen az ir.ternálási eljárást megindította, minthogy, mint lleosztott Légó orvos három napon keresztül ismeretlen helyen tartózkodott, s nem állott a hatóság rendelkezésére. Nem szabad ebédsaünefet tartani az üzletekben A kormány rendelete értelmében május 1. óta az üzletek reggel 9 órá­tól délután fél 6 óráig kötelesek megszakítás, tehát ebédszünet nélkül nyitvatartani. Az élelmiszeri árusító üzletek és a füszerüzletek zárórája marad a régiben, vagyis reggel 7-től este 7-ig kötelesek nyitvatartani, de ebédszünettel. Az új zárórarendeletet be nem tartók ellen eljárás indul. Épül a Csólyosi ut Kiskunfélegyháza város egyik legszélesebb és legszebb útján, a Csorda járáson és KÍUsöforenc­szálláson át Szentkút felé vesfe'ő Csólyosi-úton szorgos munka fo­lyik. Az 5 és 6 Kilométer között erőteljes ütemben halad a kőbür- kolatépítés' és hengerelés, - a 6 és 11 kilométeres szakaszon pe­dig a földpálya készül, hogy ősz­re az is kőburkolat alá kerüljön A hatodik kilométerig rövidesen elkészül az út hengerlés s ezáltal a város e sűrűn lakott vi­déke intenzíven bekapcsolódhat a város gazdasági életébe, amely­től eddig télen a hó és sar> nyá­ron a feneketlen somok válasz­totta el. Csordajárás, Külsőfe- rencszállás és Szentkút vidéke hálával gondol az útépítés .közben vitéz Endre László belügyi állam­titkárra, Pest vármegye volt al­ispánjára, akinek gondoskodásá­ból épül a Csólyosi úc. Öt nagy láda zománcedényt rejtett el Heréd! Szabó Imréné zamóncedéDjkereskedó Herédi Szabó Károlyné Rékási J zománckereskedő, aki 1940. év Ilona' Közelszölő 13 a szám alatti óta foglalkozik zománcedény vá­sári árusításával, még a múlt ér október havában öt nagy desz­kaláda zománcedényt helyezett el Rékási Rozália Szőiő utca 17 sz. alatt lakó testvére házának kam­rájában azzal a céllal, hogy azo­kat a forgalomból kivonja s meg­felelő időben jogosulatlan ha­szonhoz jusson. A kamrában eldugott ót nagy láda zománcárut lom tárgyakkal teljesen eltakarták s természete­sen a kamra ajtaján sem helyez­ték el Herédi Szabó Károlyné névtábláját és annak megjelölé­sét, hogy a kamrápan zománc- edény-raktár van. * Ilyen körülmények között jutott a rendőrség tudomására a be nem jelentett, sőt leplezett raktár, amelyet rövid kutatás után fel is fedeztek s az elrejtett zománc- edény árut, mint bűnjelet őrizet­be vették. Az elrejtett edények értéke 2000 P. Teli raktár mellett nem kapnak edényt a vásárlók Herédi Szabó Imréné a részére központilag kiutalt zomáreedény mennyiséget mindenkor megkap­ta, azonban már régebben be Ú <7 T ... |<- -~e- ­jr.a-'ce 'ijr.yci o wáia mogieieuu ve­vőket azzal utasította ei, hogy ő sem jut áruhoz. Három esztendeje rejteget­te az edényeket Az elrejtett zománcedényei' igazi békebeli minőségű1:;, piros zománcozásúak, amilyen edénye­ket már három éve nem gyárta­nak az edénygyárak. Ebből a körülményből megállapítható, hogy Herédi Szabó Imréné rend­szeresen és tudatosan visszatar­totta a kapott árukat s készült azok elrejtésére. Herédme ezzel a cselekedetével a zsidóság ismert nemzetellenes céljait segítette elő, hogy elégedetlensége; okozzon a fogyasztók között. Plerédiné ellen a rendőrség az eljárást megindította Üzen a Katolikus Akció 1S38! Eucharisztikus kong­resszus ! Mennyi kegyelem, jóság, sze­retet muzsikál a szivünkben e szavak nyomán. Milyen jó feli­dézni Eugenio Pacelli szeretettől sugárzó tekintetét, áldásának melegét. Megkönnyebbül á hábo­rútól megsariyargatott lelkünk, az emlékek meleg szépségétől. Ezeket a felejthetetlen napo­kat idézi városunkban május 17. 18-án, szerdán és áldozócsütörtö­kön a Béke Angyala című fűm. Ma már mindannyiunk atyja, egyházunk feje Pacelli bíboros. Az ő élete pereg majd a vásznon. „Angyali Pásztorunk“ áldást osztó, könnyeket törlő jobbja emelődik felénk a fűmről is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék