Kiskunfélegyházi Lenin TSz Híradó, 1972

1972-12-01

KISKUNFÉLEGYHÁZI EGYESÜLT LENIN TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMI LAPJA Köszöntjilk olvasóinkat Lassan egy éve annak, hogy három külön gazdálko­dó termelőszövetkezet tagsaga etnatarozta az egyesü­lést, s letrenozta megye tue egyik legnagyoub közös gazdasagát. Az uj társadalmi, gazdasági egység — ineretebol adódóan — sajátosan ujszeru tehetőségeket sajátosan ujszeru lenetosegeKet Kínai, egyoen sajaios nenezsegekec is szül. (Jelünk, Hogy az oaotl lehetőség­gel teljes mértekben éljünk, a nenezsegeket pedig megoldjuk mind társadalmi, mind gazdasági térén. törekvésünkben egesz tagságunk támogatását, egy­séges és cselekvésben megnyilvánuló akarasat erezzük. Gazdasági téren hűen tükrözi ezt jeladataink vegre- hajtasaoan tagságunknak az ev jolyaman megnyilvá­nuló cselekvokeszsege. Ha visszagondolunk az idei idő­járás szeszélyeire, melyek mezogazdasagunk dolgozóit gyakran állították igen nehéz jeladat elé, megérthet­jük, értékelhetjük azt az akarast, ami kellett ahhoz, hogy ma elmondhassuk: a borso, széna, gaoona beta­karítása csakúgy, mint a dohány, gyümölcs es szőlő, valamint a kukorica betakarítása szinte veszteség nél­kül történt, a jovo évi gaoona vetése optimális időben lett végrehajtva. Társadalmi kérdéseink megoldásában is komoly mértékben támaszkodhatunk tagságunkra. Észrevéte­leik jöltevése, javaslataik közlése, a hibák időbeni ki­küszöbölését elősegíti, az újat megteremti. Ennek egyik bizonyítéka most olvasóink kezeden van. A gaz­dasági koncentráció okozta terüleinovekedes egyes tagjaink vonatkozásúban a távolságot nagymértekben megnövelte, tagságunk információját, attekintési le­hetőséget erősen csökkentette. Ez gátjává válhat a demokrácia további szélesedésének, kibontakoztatásá­nak, az abban rejlő források kihasználásának. Ezzel zz indokkal támasztották ala kérésüket a vezetőségi üléseinket felszólaló tagjaink, amikor üzemi híradónk ladusanak szüksegessegét jelezték. Ma, amikor híradónk első példányával — amit a jövőben havonta szeretnénk megjelentetni, — tag- tarsainkat felkeressük, e javaslatnak, az ebből meg­születő határozatnak kívánunk eleget tenni. A veze­tőség is gyakran érezte hiányát annak az eszköznek, amely a tagjainkkal való kapcsolat fenntartását, ösz- szeköttetésünk állandósulását biztosíthatja. Amikor első híradónkban köszöntjük termelőszövet­kezetünk minden tagját, munkatársainkat, annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy a Híradó se­gítségével még jobban tudunk az egyseges cselekvésre mozgósítani, s céljaink kialakításában csakúgy, mint azok megvalósításában, hatékony eszközünk lesz. Tudjuk, hogy nem léphetünk fel híradónkkal, azok cikkeinek összeállítóival szemben a teljesség igényé­vel, de szeretnénk minél többet adni, s alapos tájé­koztatásért nyújtani közös életünkről. Reméljük tag­jaink észrevételeikkel segítenek majd bennünket, s rövid időn belül híradónk éppen úgy kollektívánk közös termékévé válik, mint sok minden más. Ezek­kel a gondolatokkal indítjuk útjára üzemi lapunkat. Kérjük olvassák, fogadják olyan szívesen mint ami­lyen szívesen és örömmel munkálkodtunk annak meg­valósításán. Az Egyesült Lenin Termelőszövetkezet párt és gazdasági vezetősége Megkezdődött a pártoktatás Termelőszövetkezetünk MSZMP csúcsvezetősége és alapszervezetei megfelelő előkészítés után kidolgoz­ták a pártoktatás 4 éves tervét. Az így tervezett differenciált oktatásban a párttagság hetven százaié­ira részt veszj November 17-én, a Rá­kóczi körzetben ünnepélye­sen nyitotta meg Csáki Imre az MSZMP csúcsvezetősé­gének titkára az idei okta­tási évet. Beszédében mél­tatta a tanulás jelentőségét és sok sikert kívánt a tan­anyag elsajátításához. A szövetkezet központjában 20-án tartották az ünnepé­lyes megnyitót. Ezt követő­en ezentúl a részvevők he­tenként egyszer délután öt órakor találkoznak. A nem­zetközi helyzet kérdései, a Gazdaságpolitikai, vala­Vezetőségi ülésen tárgyaltak fiz őszi munkák helyzetéről, ipari üzemeink eredményeiről, feladatairól A növénytermesztés Termelőszövetkezetünk vezetősége november 4-én ülést tartott, s megtárgyalta az őszi mezőgazdasági munkák helyzetét, valamint a gazdaságunk ipari üze­meinek eredményeit, gondjait és feladatait. A szüret eredményei igen jelentős volt az, hogy a nyári több mint 10 napos esőzés nagymértékben hát­ráltatta a növényvédelmi munkák elvégzését. A ter­melőszövetkezet szőlőben dolgozó tagjai mindent el­követtek a terméskiesés csökkentésére, ezért és az egész évben végzett áldo­zatkész, szorgalmas mun­kájukért külön dicséret il­leti őket. A továbbiakban a napi­rend előadója a borászati tevékenység ismertetésénél szólt arról, hogy a termés- kiesést saját készítésű bor­ból kívánják pótolni. A bo­rászat árbevétele az év vé­géig várhatóan eléri a két­millió forintot. A termelő- szövetkezet saját kimérő­jében szeptember 30-ig a tervezett 710 hektoliter bor helyett 736 hektoliterrel, és a tervezett 20 hektoliter pálinka helyett 24 hektoli­terrel értékesítettek. mint az Állami és társa­dalmi élet című oktatási formák hallgatói hétfőn, szerdán és pénteken gyara­pítjuk tudásukat a jólkép- zett propagandisták irányí­tásával. A VIT Vitakör című KISZ-oktatás két csoport­jában harmincöt fiatal kezdte meg a tanulást. Ré­szükre is a központban, illetve a Rákóczi körzetben lesznek a foglalkozások minden pénteken és hétfőn délután öt órakor. A falusi téli tanfolyamok előadássorozata január-feb­ruárban lesz, itt a részve­vők a szövetkezet párt és gazdasági vezetőinek irá­nyításával az időszerű leül­és belpolitikai helyzettel, valamint termelőszövetke­zetünk életével, gondjaival ismerkednek. Elsőként Oláh István kertészeti üzemágvezető adott részletes tájékozta­tást a szüreti munkákról. Termelőszövetkezetünk kertészeti ágazatában igen jelentős a szőlőtermesztés, — mondotta a többi között — mert az egyesülés után szőlőterületünk 100 hold­dal megnövekedett, így összesen 221 holdról kel­lett a termést betakarítani. Már a szüret előtt időben elkészült a részletes terv a munkák elvégzésére. Az el­múlt évek tapasztalatai alapján ismét igénybe vet­tük azokat az általános is­kolákat, amelyek már a korábbi években is igen jól segítették a szüreti munká­kat. Elismerésre méltó szor­galommal szüreteltek ná­lunk az idén is a Petőfi, a Selymest, a Haleszi és a József Attila Általános Is­kola tanulói — mintegy 310-en. Az ő munkájuk után saját dolgozóinkkal fejeztük be a szüretet. A napirendi pont előadó­ja ezután részletesen is­mertette az elért termés- eredményeket. Beszámolt arról, hogy az 5 083 mázsa helyett csak 3 700 mázsa szőlőt szüreteltünk és a tervezett 1 200 hektoliter must helyett csak 1 100 hektoliterrel préseltünk. Természetesen az árbevétel is csökkent egy millió 522 ezer forint helyett csak egy millió lett. A továbbiakban részle­tesen elemezte a terméski­esés okait, amelyek között Amler István elnökhe­lyettes tájékoztatta ezután a vezetőséget a növényter­mesztés helyzetéről. Tájé­koztatta a vezetőséget ar­ról, hogy az őszi vetéseket Az őszi munkák menetét eddig különösebb akadályok nem zavarták, a szükséges műtrágyamennyiség rendel­kezésre áll, a szállítóesz­közök mennyisége és üzem­A továbbiakban részlete­sen ismertette azokat a célkitűzéseket, amelyek megvalósítása a jövőben stabilizálja majd a szőlő termésátlagát, még a leg­szélsőségesebb időjárás ese­tén is. Arra hivatott szak­emberekkel már talajvizs­gálatokat végeztettek a sző­lőkben, és ennek alapján lesz majd meghatározva a tápanyag-visszapótlás és a művelési mód is. A nö­vényvédelem hatékonysá­gát nagyban növelik majd az új, korszerű növényvé­delmi gépek is. Az őssszel vásárolt kombájn munka közben nem tudták október elsején megkezdeni, mert a siló- betakarítás elhúzódott. A tervezettnél 400 vagonnal több siló betakarítása után október 10-én munkához láthattak a gépek és a ter­vezett 2 500 holdból a ve­zetőségi ülés napján no­vember 4-én már alig 100 hold van hátra. Az illetékes szakemberek nagy gonddal figyelik a ko­rai vetések kelését, és ahol szükséges lovas vetőgépek­kel pótolják a hiányokat. Jól halad az őszi szántás készsége kielégítő és az üzemanyag-ellátás is meg­felelő. Tájékoztatta a vezető­séget az elnökhelyettes még arról is, hogy a zöm­mel Bezosztája fajtájú búza mellett 3 új fajtát is vetettek 400 holdon. A kukoricával kapcsolatban elmondotta, hogy az 1400 hold betakarításának fele gépi, fele kézi szedésre volt tevezve. Miután késett a kukorica érése es a kézi szedésre nem állt rendelke­zésre elegendő munkaerő egy új kombájn vásárlásá­val a három kombájn 1100 holdról szedi le a kukori­cát. A termés szárítása biztosított és mintegy 30 mázsás átlagtermés tárolá­sára két vasvázas szín is időben elkészült. A két tájékoztató után a vezetőség tagjai megvitat­ták a hallottakat, majd Laczkó Gyula elnök mon­dott rövid összefoglalót. Javasolta a többi között, hogy a termelőszövetkezet vezetősége részesítse elis­merésben úgy a szüretben részt vevő diákokat, mint az őszi betakarítási munkát biztosító kisegítő ágazato­kat. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék