Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1975 (3. évfolyam)

1975-01-01

MGTSZ KISKUNFÉLEGYHÁZI EGYESÜLT LENIN MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMI LAPJA 1375. JANUÁR Tanácskoztak, vezetőséget választottak termelő- szövetkezetünk kommunistái A vezetőség megtárgyalta a múlt év eredményeit Termelőszövetkezetünk pártalapszervezeteiben is megtörtént januárban a pártélet fontos eseménye, a vezetőségek újjáválasztása. A négy alapszervezet közül az I. és a II. tagjai a ko­rábbi öt vezetőségi tag he­lyett hetet választottak, a másik két alapszervezetben szusi irányelveket, a szer­vezeti szabályzat terveze­tét, valamint a csúcsveze­tőség beszámolóját. Csáki Imre, a csúcsveze­tőség titkára ismertette a vezetőség beszámolóját. Elöljáróban emlékeztette a taggyűlés résztvevőit az 1970 és 71-es évek esemé­részvétele úgy a gazdasági mint a politikai munkában. Számottevő eredménynek számít, hogy az utóbbi négy év alatt tizenhat fiatal ke­rült a párt soraiba a KISZ- tagok közül. A továbbiakban a beszá­moló részletes tájékoztatót adott a termelőszövetkezet Csáki Imre a csúcsvezetőség titkára ismerteti a vezetőség beszámolóját. Az elnök­ségben helyet foglalt Ormándi János a városi pártbizottság titkára és Laczkó Gyula termelőszövetkezetünk elnöke is. gazdasági eredményeiről és továbbra is öttagú vezető­ség irányítja a munkát. Az I. alapszervezet kommunis­tái Juhász Józsefei, a II. tagjai Bozó Lajost, a III. tagjai Gácsi Józsefet, míg a IV. alapszervezet tagjai Hatvani Bélát választották titkárnak. Az alapszervezeti taggyűlések után az ütem­tervnek megfelelően a Bem kerület ebédlőjében tartot­ták az összevont taggyűlést, ahol termelőszövetkezetünk kommunistái összegezve tárgyalták meg a kongresz­nyeire, amikor a Lenin Tsz a Rákóczi, majd a Bem és a Zöldmező Tsz-szel egye­sült. Részletesen taglalta a beszámoló, hogy a megnö­vekedett közös gazdaságban nagy gondot kellett fordí­tani a nevelő munkára, a helyes szemlélet kialakítá­sára is, A pártszervezetek, a kommunisták nemcsak a termelésben mutattak pél­dát, hanem a megfelelő politikai légkör kialakításá­ban is sokat tettek. Örven­detesen javul a fiatalok vázolta a célkitűzéseket. A közös cél elérésében rend­kívül nagy szerepe van a jól szervezett és egyre job­ban kibontakozó szocialista versenymozgalomnak és a kongresszusi felajánlások­nak. A 33 brigád 765 tag­jának felajánlása 1 millió 867 ezer forint értékű, je­lentősen segíti a termelő- szövetkezet feladatainak megvalósítását. A pártéletről szóló beszá­moló arról is tájékoztatót adott, hogy az utóbbi négy évben megnövekedett a ta­nulási kedv, 54 párttag és 15 pártonkívüli végezte el a marxista—leninista kö­zépiskolát. Sokan tanulnak esti egyetemen és más po­litikai oktatáson gyarapít­ják tudásukat. Az általános és középiskolákban is so­kan tanulnak, valamint a szakmai tanfolyamoknak is sok hallgatója van. A vezetőség beszámoló­jának befejező részeként tájékoztatót kaptak a tag­gyűlés résztvevői a taggyű­lések és vezetőségi ülések számáról, valamint a hatá­rozatokról. Ezt követően az össze­vont taggyűlés megválasz­totta az új csúcsvezetősé­get. A kommunisták titkár­nak ismét Csáki Imrét, a vezetőség tagjainak pedig Hegedűs Ferencet, Laczkó Gyulát, Bozó Lajost, Bán­falvi Jánosnét, Juhász Jó­zsefet, Zugi Rácz Erzsébe­tet, Borbély Jánost és Tur- csányi Sándort választották. ZÁRSZÁMADÓ KÖZGYŰLÉS 1975. FEBRUÁR 17-ÉISI Szövetkezetünk vezetőségének határo­zata értelmében az 1974. évi gazdálkodást értékelő zárszámadó közgyűlést 1975 feb­ruár 17-én délelőtt 10 órai kezdettel tart­juk a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Mű­velődési Központban. A közgyűlésen kerül sor az 1975. évi gazdasági és pénzügyi terv ismertetésére is. Felhívjuk tagságunk figyelmét, hogy a közgyűlésen vegyenek részt, melyre sze­mélyre szóló megkívót kapnak. Termelőszövetkezetünk vezetősége kibővített ülést tartott, melyen a választott vezetőségi tagokon kívül részt vettek a párt csúcs­vezetőség tagjai, valamint a szövetkezetünkben mű­ködő bizottságok elnökei. Fő napirendi pontként meg­tárgyalták a termelőszövet­kezet 1974. évi gazdálkodá­sát, illetve az 1974. évi eredményt és annak fel­osztását. Ezt követően sor került az 1975. évi terme­lési és pénzügyi terv is­mertetésére, valamint a várható 1975. évi eredmény felosztásáról is tájékozta­tót kapott a vezetőség. A napirendi pont előter­jesztője Borbély Gábor fő­könyvelő volt. Elmondotta, hogy szövetkezetünk az el­múlt évben nagyon ered­ményes és sikeres terme­lést zárt le — melyet az elért 28 milliós mérleg sze­rinti eredmény bizonyít legjobban, (a három tsz egyesülése előtt 1971-ben a társult szövetkezetek együt. tes eredménye 13,7 millió forint volt.) Gazdaságunk tovább erősödött, és valós reményeink vannak arra, hogy gozdálkodásunk még biztonságosabb és jövedel­kozása, mennyiségi és mi­nőségi növelése^ korszerű épületek és takarmány fel­dolgozás megteremtése, a legjobb agrotechnikai gé­pek alkalmazása stb. A kedvezőtlen időjárás elle­nére is környékünkön az elsők között végeztünk az időszerű növénytermelési munkákkal és ennek elle­nére is az elért termés- eredményeink jóval meg­haladják a környező mező- gazdasági üzemek hozama­it, illetve egyes növények­nél az országos átlagot is. Búzából 1000 ha-on 44,5 mázsát, kukoricánál 1600 ha-on 54,5 mázsás átlag­termést takarítottunk be. Konzervborsóból 640 ha- ról 234 vagon fejtettbor- sót szállítottunk a Kon­zervgyárnak. Az időjárás azonban nem minden növénynek kedve­zett, így tavasszal jelentős homokverés pusztította el a kiültetett dohánypalánták nagy részét, így várható volt a terméskiesés. Gaz­daságunk vezetése év köz­ben a kiesés ellensúlyozá­sára társszövetkezetektől vállalta a paprika szárítá­sát, amelyből több mint 100 vagon ténylegesen le­múlt évi eredményeit je- tan pihenhetnek, mert nem lentősen segítették azok a gépek, amelyeket 9 millió forint értékben vásároltunk. Különösen nagy jelentősé­ge volt az őszi betakarítás folyamán annak a 3 db IFA mezőgazdasági haszno­sítású tehergépkocsinak, amelyet a kedvezőtlen idő­járási és útviszonyok kö­zött igen jól tudtunk haszj- nálni. A szövetkezet főkönyve­lője a továbbiakban tájé­koztatót adott arról, hogy a szőlő-gyümölcs, kertészet, valamint az erdőgazdálko­dás is megfelelő szinten alakult. A szövetkezet árbevételé­nek kedvező alakulásában jelentős az állattenyésztés, ezen belül is a szarvasmar­hatartás. Különösen vonat­kozik ez az intervenciós akcióban tenyésztett növen- dcküszőkre, valamint a bi­kahizlalásra. A környező mezőgazdasági nagyüze­meknek TBC és Brucella- mentes állományból az el­múlt évben 767 db. tény ész alap anyagot értékesítet­tünk. Borbély Gábor főkönyvelő tájékoztatja a vezetőséget a múlt év eredményeiről mezőbb legyen már 1975. évben is. Az elért eredmé­nyek alapján megállapít­hatjuk, hogy területünkön valóban szocialista, korszerű me­zőgazdasági nagyüzem jött létre, olyan termelési alapokkal és eszközökkel, melyek lehetővé teszik a magas szinten való ter­melést. Talán az elmúlt év igazolta legjobban a korábbi évek helyes célkitűzéseit. Nö­vénytermelésnél a teljes gépesítésre való törekvés, a szarvasmarha-tenyésztés fo_ szárításra is került. Ez a tény az ágazatnak olyan jövedelmet tudott biztosí­tani, mely ellensúlyozta dohánytermelésnél jelent­kező eredménykiesést, és a szárítóberendezés folyama­tos üzemeltetése lehetővé vált. A kukorica zárt rend­szerűn történő termelése szükségessé tette, hogy megfelelő tárolóteret épít­sen szövetkezetünk. E cél érdekében 1974. évben há­zilagos kivitelezésben 600 vagonos terménytárolót építettünk. Termelőszövetkezetünk Az Állatforgalmi Válla­latnak 497 db export mi­nőségű hízott bikát ad­tunk át, 10,3 millió forint értékben. A marhahizlalásunk maga­sabb eredményt biztosított volna, ha az év második felében nem lettek volna értékesítési nehézségeink. Jelenleg szövetkezetünkben 2941 db vegyes hasznosítá­sú szarvasmarha van, mely közel 500 db-bal több az 1973 évinél. Bugaci lóte­nyésztésünk is tovább fej­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék