Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1976 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1976 / 1. szám

2. oldal LENIN TSZ HÍRADÓ 1976. január Takarékosságunk eredményeiről Termelőszövetkezetünk párt- és gazdasági vezető­sége az elmúlt gazdasági évben igen nagy gondot fordított az anyag- és ener­giatakarékossági feladatok A tervezett 30%-os fűtő- energia-költség megtakarí­tást földgáztüzeléssel mint­egy 40%-ra teljesítettük. Termelőszövetkezeti szin­ten ez 250 000 Ft költség­megtakarítást jelentett a kukorica szárításánál. A fűtőanyagban elért megtakarítás: a földgázra való áttérésből, annak ha­tékony felhasználásából, A takarékossághoz tartozik az is, hogy a kiselejtezett gépeket feldarabolva érté­kesítjük valamint a kukorica fajta- összetételében a koraibb érésűek arányának — mint­egy 60%-ra — emeléséből adódott. Az itt elért eredmények­nek igen aktív részesei voltak a kukorica betakarí­tásban, szállításban dolgo­zó IKR Petőfi szocialista brigád, valamint a szárí­tás, betárolásnál dolgozó Május 1 szocialista címért küzdő brigád tagjai. Azt a tényt, hogy ősszel, novem­ber 3-án befejeztük az 18ü0 ha kukorica betakarí­tását és magtárba történő betárolását a kedvező idő­járás mellett is csak a két szocialista brigád szoros együttműködésével tudtuk elérni. A két szocialista brigád tagjai tudatában voltak annak, hogy milyen fontos szerepük van a ter­melés technológiai és ta­karékossági intézkedési terv eredményes végrehaj­tásában. ___ Bozó Lajos végrehajtására. A párt- és gazdasági vezetőség is ki­dolgozta a takarékossági intézkedési tervét, amelyek igen jó összhangot tükröz­tek és egymásra épültek. Az intézkedési tervből adó­dó feladatokat még 1975. tavaszán megismerték tsz- ünk dolgozói, részben a brigádgyűléseken, részben a KISZ- és párttaggyűlé­seken, valamint az üzemi sajtónkon keresztül. Az évközi értékelésnél már kitűnt, hogy vannak olyan területek, ahoi na­gyon komoly eredménye­ket sikerült elérnünk, de még mindig vannak olyan helyek, ahol jobban ki le­het és ki kell használni lehetőségeinket. Jobban kell takarékoskodnunk, anyaggal, energiával és munkaerővel. Az 1975-ös takarékossági intézkedési terv végrehajtásának éves értékelése még folyamat­ban van, de részeredmé­nyekről már be tudunk számolni. Mint ismeretes, az 1975- ös gazdasági év volt az, amikor a központi major­ban a szemestermény szá­rítók üzemeltetésénél a fű­tőolaj tüzelésről áttértünk a földgáz tüzelésre, vállal­va az újjal és ismeretlen­nel járó nehézségeket és veszélyeket. A gazdasági vezetőségnek ezt a döntését megelőzték a gazdaságos- sági számítások, amelyek kimutatták, hogy tüzelő­anyag költség tekintetében 30%-os megtakarítás érhe­tő el. Tekintettel arra, hogy a SIROKKÓ 30/4 típusú sze­mesterményszárító gáztüze­léssel még nem üzemelt az országban, vállalnunk kel­lett a bizonytalanságot és az esetleges sikertelenséget is. Ugyanakkor a szemes­terményszárítók átszerelé­sénél párhuzamosan ne­künk kellett megépítenünk a gázfogadó és szabályozó állomást is, külső kivitele­ző hiányában. A gondjaink és nehézsé­geink ellenére sikeresen megoldottuk a műszaki- és a takarékossági intéz­kedési tervből adódó fel­adatokat. A földgáz üze­meltetésre való áttéréssel az 1975-ös évben 320 ton­na fűtőolaj megvásárlása vált feleslegessé, amely a népgazdasági terhek csök­kentéséhez is hozzájárult. A MÉH-telepre szállítják a selejtes gépkocsi karosszériákat Nagy károkat okozott a szélvihar Néhány héttel ezelőtt jelentős kárt okozott a vihar a virágkertészetben. A szél letépte az egyik fóliaalagút borítását és a hidegben sok virág megfagyott További gondolatok a vezetés korszerűbbé tételéről Mint ahogy az előző szá­munkban megjelent írás is bizonyította, a vezetés nem nélkülözheti az emberi kap­csolatokat. Ily módon nem nélkülözhető mezőgazda- sági termelőszövetkezet ve­zetése vonatkozásában sem, hisz a szövetkezet is mint minden kollektíva önálló, élő közösség, s tartalmazza az emberi kapcsolatok min­den bonyolultságát, ellent­mondását. A kollektíván belül a tevékenységben résztvevő különböző csoportok össze­hangolt, sikeres működésé­nek előfeltétele a vezetők tekintélyt biztosító emberi magatartása. A szervezeti technikai előfeltételek mellett alap­vető szerepe van annaK, hogy a szövetkezetben, vagy annak egy .részlegén belül sikerül-e biztosítani, nogy a beosztottak munká­jukkal meg legyenek elé­gedve. Sajnos a vezetők közül nagyon sokan, vagy csak a tecnnikát, vagy csak a gazdasági tényezőket tartják szem előtt, jóllehet az emberekkel való bánás­mód legalább olyan fontos, mint az előző két szem­pont. Igen sokan vallják, nogy amennyiben a dolgo­zó „jól meg van fizetve”, úgy a megfelelő anyagi ér­dekeltségi rendszerrel bár­milyen munka elvégzését biztosítani lehet a gazdasá­gon belül Kétségtelen, ideig-óráig ez is eredményhez vezet­het, azonban hosszabb tá­von erre alapozni nyilván­valóan nem lehet. Ameny- nyiben a dolgozó a maga elé tűzött célokhoz szüksé­ges megfelelő anyagiakat megszerezte, úgy az ő vo­natkozásában ez a szem­pont már nem kizárólago­san ösztönző. Így tehát feltétlenül egyéb tényező­ket is figyelembe kell ven­ni. Melyek lehetnek ezek, egy termelőszövetkezet­ben? A csupán példálózó jel­legű felsorolás is azt mu­tatja, hogy számtalan kö­rülmény adódik: — érezze a dolgozó, s le­gyen meggyőződve ar­ról, hogy a munka, amit végez, fontos a szövet­kezet életében, — tudja hogy ez a tevé­kenység alapvető meg­élhetéséhez, s hogy ezt a munkát a szövetke­zet — amennyiben azt megfelelően végzi — hosszú távon biztosítja számára, — a jó munkahelyi légkör kialakítása, — az igazságos jutalma­zás, — s az a tény, hogy a dolgozó higgyen vezető­jének, s mint emberben is bízzon meg stb. stb. Nem vitás, hogy ez igen összetett és nehéz problé­mák megoldását jelenti; de az is nyilvánvaló, hogy ezen feltételek biztosítása nélkül folyamatos, jó ve­zetés nem biztosítható. A vezető napi munkája során sajnos, igen kevés időt tud fordítani arra, hogy munkáját elemezze és az emberi kapcsolatok megvalósítása érdekében tett lépéseit kontrollálja. Szükséges azonban, hogy ezekről a tényekről tudo­mást szerezzen, melyet eb­ben az esetben ha nem is tudatosan, de ezek a szem­pontok is befolyásolhatják munkáját és igen sok eset­ben, mikor ezen tényezők­ről hall, csupán akkor döb­ben rá, hogy ezt vagy azt nem vette figyelembe ve­zetői tevékenysége során. ■ « Vizsgáljuk tehát, hogy a vezető és hozzá beosztott dolgozók kapcsolatában, milyen vezetői feladatok jelentkeznek. — A vezetőnek ismernie kell részletesen a mun­katerületét, hogy meg­felelő együttműködést és szervezést tudjon biz­tosítani. — A munka megszervezé­sét, a feladatot minden esetben ismertetni kell beosztottaival. — A vezetőnek biztosítania kell, hogy a dolgozók a rájuk bízott feladatokat a lehető legelőnyösebb feltételek (munkafelté­telek) között teljesítsék. — Érvényesítenie kell a bírálatot és önbírálatot, s lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók éljenek javaslataikkal, kezdeményezéseikkel. — Szükséges, hogy a ve­zető adjon át ismerete­ket a dolgozóknak, s biztosítsa beosztottai szakképzettségi színvo­nalának emelését. — Érvényesítse következe­tesen a hatáskörébe tar­tozó fegyelmezési és kártérítési jogkör adta lehetőségeket — Éljen igazságosan a ju­talmazás eszközével. — Tárja fel a munkavég­zés kapcsán jelentkező hibákat, de ne tegye oly módon, hogy a dol­gozók emiatt állandó rettegésben éljenek. — Feltétlenül szükséges, hogy a vezető munka­társait vonja be a mun­kájukkal kapcsolatos problémák megoldásába, s ez a részvétel ne csu­pán látszólagos legyen. — Biztosítsa, hogy intéz­kedéseivel szemben a dolgozók nyugodtan él­jenek a szövetkezeti de­mokrácia által biztosí­tott intézményekkel, hogy panaszt, fellebbe­zést terjesszenek elő, s ezt ne tekintse személy elleni támadásnak. — Olyan helyzetet kell ki­alakítani, hogy a veze­tői tekintély érvénye­süljön, de a dolgozók ne érezzék a „három lépés távolságot”. — Szükségszerű, hogy a vezető ismerje beosztot­tait, de engedje meg, hogy dolgozói őt is meg­ismerhessék. Alapvetően tehát, a ve­zetők és beosztottak viszo­nyát az dönti el, hogy a vezető miként építi ki kap­csolatát munkatársaival, illetve a tagsággal, s ho­gyan tudja biztosítani a vezetés demokratizmu­sát saját tekintélyének megtartása mellett. Ameny- nyiben a vezető tevékeny­sége a kollektíva érdekei­vel összhangban van, s te­kintélye nemcsak olcsó népszerűségre alapozott, úgy igazi tekintélyt vív ki, s a beosztottak nemcsak munkatársukat, hanem ve­zetőjüket látják benne. Dr. Sulyok László jogtanácsos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék