Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1979 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

2. oldal- LENIN TSZ HÍRADÓ 1. szám Nyugdíjas tsz-elnökök találkozója A Kiskunsági Mezőgaz­dasági Szövetkezetek Terü­leti Szövetsége múlt év de­cember 18-án — most már második alkalommal — ta­lálkozóra hívta össze a tér­ség mezőgazdasági szövet­kezeteinek nyugdíjas elnö­keit, tisztségviselőit. 1 Az egybegyűlteket üdvö­zölte Laczkó Gyula, szövet­kezetünk elnöke, s ezt kö­vetően Asszonykórusunk, a citerazenekar kíséretével, nagy tetszést kiváltó nép- dalcsokrökat adott elő. A találkozón az MSZMP városi bizottságát Mátyási majd tájékoztatást adott a térség szövetkezeteinek fej­lődéséről, gazdálkodási eredményeiről, gondjairól, felidézve azt is, honnan in­dult a mozgalom. A nagy érdeklődéssel hallgatott tájékoztató után a jelenlevők megtekintették Magony Imre a Területi Szövetség titkára köszönti a résztvevőket A találkozó szövetkeze­tünk Bem kerületi ebédlő­jében zajlott le. Bár az idő­járási viszonyok nehezítet­ték az utazást, a meghívot­tak kevés kivétellel eljöttek a találkozóra. A gyülekezés perceiben örömmel üdvö­zölték egymást a régi ba­rátok, ismerősök és gyor­san akadt beszédtéma is az elmúlt évek, évtizedek kö­zös emlékeiről. Ferenc a pártbizottság mun­katársa, a városi tanácsot dr. Belényi István elnök- helyettes, a Tsz Szövetsé­get Magony Imre titkár, dr. Kői Béla és Kovács László titkárhelyettesek képviselték. A jó hangula­tot keltő népdalok meghall­gatása után Magony Imre névszerint köszöntötte a nyugdíjas tisztségviselőket, a Kiskunság szövetkezetei­nek tevékenységéről készült színes filmet, majd vidám eszmecserére került sor. A meghívottak nevében Sós Vince, a tiszakécskei Szabadság Termelőszövet­kezet nyugdíjas elnöke mondott köszönetét a talál­kozó megrendezéséért. Riskő Péter Társadalom az idősekért Az időskorúak társadalmi és szociális helyzetének ja­vításáról tárgyalt a „Társa­dalom az idősekért” Megyei Bizottsága. A tanácskozás a mozga­lom eddigi eredményeinek összegezésén kívül megtár­gyalta a képződött pénzügyi alap elosztását és megha­tározta a további teendő­ket. Megállapította a Bizott­ság, hogy a meghirdetett „Társadalom az idősekért” mozgalmat a megye köz­véleménye nagy figyelem­mel kíséri, ezért a bizottság munkája elkötelezettséget jelent a lakossággal, a me­gye társadalmával szemben. A széleskörű társadalmi mozgalmat erősíteni kell és vigyázni arra, hogy az idő múlásával hatása ne csök­kenjen. Szövetkezetünk vezetősé­ge és szocialista brigádja­ink múlt évi felajánlása is hozzájárult az időskorúak helyzetének javításához. A Bizottság által kezdeménye­zett tervek folyamatos megvalósulása érdekében 1979 évben is célszerű szo­cialista brigádjaink ilyen jellegű vállalásait folytatni és tevékenykedni azon, hogy a társadalmi támoga­tásra szoruló idős emberek szociális helyzete, életkörül­ménye javuljon. R. P. Egy idős házaspár derűsebb életéért Az Autójavító üzem Baj- csy-Zsilinszky Endre ezüst­koszorús szocialista brigád­jának naplóját lapozgatjuk Harkai István brigádveze­tővel és Kovács Ferenc krónikással. Az egyik lapon „Naplemente” szón akad meg a szemünk. A beírás elolvasása közben kiderül, hogy a brigád „Társadalom az idősekért” mozgalom keretében pártfogásba vette Borbély József és felesége idős tsz-tagokat. A brigád munkahelye a Rákóczi ke­rület volt fémüzeme, ahol mobil lakókocsikat készíte­nek. Értesültek a tsz veze­tőség idős embereket tá­mogató felhívásáról, szán­dékáról és úgy döntöttek, hogy a munkahelyükhöz nem messze lakó Borbély házaspárt fogják segíteni. Naplójukban olvasható bejegyzések és fényképek arról tanúskodnak, hogy a brigád komolyan vette vál­Téli politikai tanfolyamok Termelőszövetkezetünk párt és gazdasági vezetése ez évben is megszervezte a téli politikai tanfolyamokat. Az oktatás szervezése az idén eltér az előző években megszabottaktól. A tanfo­lyamokat a munkahelyi kö­zösségek ülésein belül tart­juk meg. Itt ismerkedhet meg széles körben tagsá­gunk részletesen a legfon­tosabb határozatokkal. Min­den ülésen ismertetésre ke­rül az MSZMP KB 1978. március 15-i határozata, mely a mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetéről, a fejlesztés további feladatait tárgyalja meg. Ezt követően ismertetésre kerül az MSZMP KB 1978. december 6-i határozata, mely értékeli a népgazda­ság 1979. évi tervének tel­jesítését és ebből adódóan meghatározza az 1979. évi népgazdasági és állami költ­ségvetés irányelveit. A két KB határozat is­mertetése után kerül sor a szövetkezetünk 1978. évi munkájának értékelésére és az üléseken tárgyalják meg a tsz 1979. évi feladatait, tesznek javaslatot a ter­vekkel kapcsolatban. A tsz 1979. évi tervével kapcsola­tos észrevételek, javaslatok figyelembevételével kerül véglegesen megfogalmazás­ra a tervtárgyaló közgyűlés elé kerülő végleges terv. A téli politikai tanfolya­mon tárgyalt napirendek jól hozzájárulnak dolgozó­ink politikai ismeretének bővítéséhez, a népgazdasági és a tsz-i terv megismeré­séhez. Bozó Lajos GYERTEK TI IS Városunkban évek óta működik már a Városi Ifjú­munkás Klub a VIK. A klub a Móra Ferenc Művelődési Központban kapott helyet, amely bátran mondható, hogy a megye egyik legszebb klubhelyisége. Itt mindenféle szórakozási lehetőség között választhattok: színes tele­vízió, sztereó magnetofon, lemezjátszó, különböző játé­kok állnak rendelkezésetekre. Ez a klubnak csak egyik oldala. Programjaink, ren­dezvényeink megpróbálják a fiatalok, vagyis a ti igé­nyeiteket is követni. Így szerepelnek többek között kon­certek, diszkók, előadások, élménybeszámolók, vetélke­dők, játékok és viták. Volt már pantomim est, kirándu­lás, pol-beat est és sok más olyan program, amely mél­tán fölkeltheti a ti érdeklődéseteket is. Ezeket a jövő­ben tovább szeretnénk folytatni. Fiatalok! Ha kedvet kaptok a szabadidőtök eltöltésé­nek ehhez a formájához, gyertek ti is, mindenkit szere­tettel várunk. Jelentkezni lehet a Móra Ferenc Művelő­dési Központban. Klubunk szerdán, szombaton és va­sárnap 17—22 óráig tart nyitva. Februári programunk: 10-én, szombaton Discó, 14-én, szerdán Játékest 17-én, szombaton Élménybeszámoló, 24-én, szombaton Generál koncert. A klubvezetőség A szociális bizottság munkájáról Szociális bizottságunk 1978 évben 9 taggal működött. Munkaterv szerint dolgoz­tunk, negyedévenként tar­tottuk üléseinket. Tagjaink közül egy fő kilépett terme­lőszövetkezetünktől, egy fő pedig ágyban fekvő beteg, így kisebb létszámmal vol­tunk kénytelenek dolgozni. Ütemterv szerinti első ülé­sünkön vitattuk meg a se­gélyezésre szorulók névso­rát. Minden bizottsági ta­gunk 8—10 fő nyugdíja­sunk meglátogatását vállal­ta. Ez azonban csak részben történt meg, mert sajnos nem minden esetben kap­tuk meg a gépkocsit. A meglátogatottak közül mint­egy 10—12 fő kapta meg a havi 100 forintos nyugdíj-, illetve járadékkiegészítést a termelőszövetkezettől a mi javaslatunkra. Bizottságunk 1978 évben először a „Martos Flóra” szocialista brigáddal karölt­ve bugaci kirándulást szer­vezett nyugdíjasaink részé­re. Nyugdíjasainkkal a bu­gaci nagyerdőben tettünk sétát, majd a finom birka­pörkölt elfogyasztása után, vidám nótázással ért véget a kirándulás. Azt hiszem sokáig emlékezetes marad nyugdíjasainknak e szép nap, annál is inkább, mert volt közöttük olyan is, aki még nem volt a bugaci er­dőben. Augusztus végén beisko­lázási segélyt is folyósítot­tunk minden 3 és annál nagyobb családos dolgozónk részére. 52 család részére 16 200,— forintot fizettünk ki segély címén. Bizottságunk a hagyomá­nyokhoz híven megrendez­te a nyugdíjasok napját is a Petőfi Moziban, melyen közel háromszázan vettek részt. A Huszárkisasszony című színes filmmel és ajándékkal kedveskedtünk nyugdíjasainknak e szép ünnepen. Decemberben került sor a gyermekek által várt nagy eseményre, a Télapó ünnepélyre, melyet szintén a Petőfi Moziban rendez­tünk meg. A tsz anyagi helyzete megengedte, hogy a csomagok nagyobb értékű­ek és változatos tartalmúak legyenek. Mintegy 500 cso­magot osztottunk ki 380 család között. Az édesség mellé tudtunk szép köny­vet és ajándékot is adni gyermekeinknek. Birgés Dezsőné Tisztelt Vezetőség Szeretnénk köszönetünket kifejezni, hogy segítséget nyújtottak a villany bevezetéséhez, s ezzel kellemesebbé tették öreg napjainkat. Külön megköszönjük azoknak a dolgozóknak is a becsületes munkájukat, akik ebben a munkában részt vettek. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk a tisztelt Vezetőségnek. Kiskunfélegyháza, 1979. január 2. Tisztelettel: Tarjányi Béla, Kiskunfélegyháza lalását. Hogy ez tényleg így volt — mondja Harkai István — legjobb lesz, ha most csatlakoznak hozzám és elmegyünk Borbélyék­hez, mert éppen készültem őket meglátogatni. Kérésének eleget téve el­indultunk a IX. körzet 275. számú tanyához. Útközben azt is megtudtuk, hogy ka­rácsony előtt járt a brigád Borbélyéknál és akkor tűz- revalót készítettek az ün­nepekre. A tanyához érve mérges kutyaugatás közben nyílik az ajtó, s azon nehezen mozgó férfi alakja tűnik fel. Borbély bácsi — mond­ja Harkai István — 78 éves, beteg. Felesége — Pannika — után érdeklődünk, de ő nincs otthon, be kellett mennie a városba ügyes­bajos dolgokat intézni. Miután a bácsi megérti jövetelünk célját, barátsá­gosabb lesz. Örömmel mu­togatja a szobát, melyet a brigád tagjai újra vakoltak, festettek. Eme helyiség mennyezetét is teljesen rendbe hozták, mutat feje felett a plafonra. Mi már öregek, betegek vagyunk, nem tudtuk volna megcsi­nálni. Igaz, van egy lá­nyom, mondja Borbély bá­csi, de a segítséget csak ígéri, ritkán látogat meg, pedig nem is olyan messze lakik. Az ajtókat, ablako­kat is beállították és kija­vították ezek a jó emberek, s mosolygós arccal simogat­ja a valóban szépen rend­behozott ajtófelet. Cementlapoztuk a kony­hát, az „öregek napjára” tv állványt is készítettünk de a nagyja még hátra van, mondja Harkai elvtárs. A brigád ugyanis úgy határo­zott, hogy ha az épület bel­sejét rendbe hozzák, külső­leg is bevakolják és mesze­lik. Ebben a munkában az időjárás akadályozta őket, ezért erre a tavasztól kezd­ve kerül sor. Érdemes volt a helyszí­nen megnézni, hogy mi van a naplóban, 34 napra be­jegyzett munkavégzés és fényképek mögött. Elbúcsúzás előtt Harkai István megnyugtatja Bor­bély bácsit, hogy ezután is törődni fog velük a brigád, s hogy a hidegtől se félje­nek, mert ma vagy holnap jönnek az emberek és is­mét készítenek tűzrevalót, vágnak fát. Az úton visszafelé szót­lanul elgondolkodunk a magukra hagyott öregek során. Harkai elvtárs töri meg a csendet — mondván, szinte belelátva gondola­tunkba — „Egész kisimult az öreg arca, sokkal ránco­sabb szokott lenni”. Bizonyára igaza van, hi­szen ő többször megfordult már náluk. Én arra gon­dolok, hogy nem hiábavaló a társadalom szűkebb-szé- lesebb körű megértő támo­gatása az idős emberek életkörülményeinek jobbá- tételére. Bánfalvi Jánosné } "»1 Látogatás a Borbély házas párnál Üdülési tájékoztató A TESZÖV tájékoztatása alapján közöljük, hogy a Balaton mellett Siófokon, a Velencei-tónál Agárdon 1979. május 15—szeptember 15. között üdülési lehetőség van gyermekekkel együtt is a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat hotel­jében. 2 ágyas szoba 1 napra: 110,— Ft. Háromszori ét­kezés felnőtteknek 110,— Ftffölnap, gyermeknek 55,— Ft/fő/nap. Az üdültetés beosztására előreláthatólag február vé­gén kerül sor, ezért kérjük az igényeket február 15-ig bejelenteni. Riskó Péter Lenin Mg. Tsz. Híradó a Kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezet üzemi lapja. Megjelenik havonta. Eng. szám: ÜHV/27/Bá/1976. Felelős szerkesztő: Opauszky László Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató 79-12629 Petőfi Ny. Kkfháza Felelős vezető: Bodor Béla

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék