Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1980 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

HÍRADÓ 1980. 1. SZÁM KISKUNFÉLEGYHÁZI LENIN MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMI LAPJA Tanulmányút — tapasztalatokkal Alkotó ifjúság PALIAZAT Az MSZMP Politikai Fő­iskoláján az eredményes tanulmányi munkának szer­ves részét képezik azok a gyakorlatok, tanulmány­utak, kirándulások, ame­lyek alkalmat, lehetőséget teremtenek a hallgatóknak, hogy megismerkedjenek egy-egy fővárosi kerület­ben, a vidéki városokban, intézményekben, termelő- egységekben folyó politikai, gazdasági, társadalmi szer­vezői, irányítói és végrehaj­tói munkával. Ilyen találkozások, véle­ménycserék, tájékoztatások alkalmával jól lehet érzé­kelni, tapasztalni azt, hogy a sokoldalú elméleti felké­szültségek a gyakorlatban való eredményes alkalma­zása mennyire fontos mér­céje ma a termelő, szervező, irányító munkának. Ezek a találkozások a helyi politi­kai, állami, gazdasági és társadalmi vezetőkkel—dol­gozókkal mindig eredmé­nyesek, mert a szerzett ta­pasztalatok a tanulmányi feladatok során jelentkező kérdések helyes megvála­szolásához igen sok segítsé­get adnak. Múlt év december végén azzal a céllal látogatón Kiskuníélegynázára a ío- isiíola nappali tagozatának egyik végzős osztálya, uugy betekintést nyerjen, általá­nos képet kapjon egy — az utóbbi időben erősen fej- iouó ipari-agrár — alföldi városban folyo politikai, ál­lami, gazdasági, kulturális tevékenységéről. Ehhez a Városi Pártoizottság, Váro­si Tanács, a rendező Lenin Tsz. politikai—gazdasági vezetői a közművelődési in tézmények közül a Petőfi Mozi és a Kiskun Múzeum igazgatója nyújtott nagy se­gítséget a szervezéssel, tá- jélcoztatásookkal, az égési nap gazdag programjának látnivalóinak bemutatásá­val. A kívülről újjávarázsol tanácsháza vb. terméber dr. Dobos Ferenc, a város tanács elnöke által tartót tájékoztatón részt vett t városi pártbizottság képvi sei etében Ormándi János az MSZMP Városi Bizottsá gának titkára, a Lenin Tsz politikai- és gazdasági ve zetősége részéről Bozó La­jos, a szövetkezet pv. titká ra. Szó esett a kötetlen be szélgetések során a váró múltjáról, jelenéről, a fej lődések perspektívájáró lehetőségeiről, a megoldan dó feladatokról, a politika és állami munka eredmé nyeiről, nehézségeiről. A Petőfi Moziban a cso­port részére levetítették a „Félegyháza” című 20 per­ces, színes rövidfilmet amely 1978-ban készült é. bemutatja a település fellő dését, létrejöttétől kezdve f várossányilvánításon ke resztül napjainkig. Különö hangsúlyt fektet a kuli lis és munkásmozgalmi örökségünkre, nem kisseb- bítve azokat az erőfeszíté­seket, amelyet a város meg­tett a gazdasági felemelke­dés útján, a felszabadulás­tól napjainkig. Ez a film annál inkább is kiváltotta az érdeklődést, mert a vá­ros történelmi és egyéb ne­vezetességeiből nem sokat láthattunk a kedvezőtlen időjárás, a nagy köd miatt. Ezután a Kiskun Múze­umban fogadta a csoportot Fazekas István, a múzeum igazgatója, aki nagy szak­értelemmel, hozzáértéssel A szocializmus építésének eredményei alapján orszá­gunkban is megszaporod­tak a gépjárművek, s ennek következménye az éves sta­tisztikai értékelések alap­ján — egyre szaporodik a közúti balesetek száma és súlyossága. Ennek okát ab­ban lehet keresni, hogy a gépjárművezetők, kerékpá­rosok és gyalogosok nem tartják be a közlekedési szabályokat, vagy a gépjár­művek műszaki állapota nem felel meg a követel­ményeknek. A rossz műsza­ki állapotú járművekkel való közlekedésnél sokan veszélyeztetik a közúti for­galomban résztvevők életét és tulajdonukban lévő gép­kocsit. De a közutakon tör­ténő karambolok, balesetek előidézője az ittas vezetés­ből is adódik. Annak elle­nére, hogy a közlekedési szabályzat szigorúan tiltja, hogy alkoholos állapotban gépjárművet nem szabad vezetni — s ezt szigorúan bemutatta a múzeum állan­dó és ideiglenes kiállításait. Látogatásunk a Lenin Tsz. Zöldmező kerületének növendék szarvasmarha te­lepén folytatódott. Sípos Pál állattenyésztési főága­zat vezető és Szecsődi József telepvezető mutatták be a szövetkezet jóhírű szarvas- marha tenyésztésének eevik igen fontos bázisát. Nem jutott elég idő arra, hogy a központi majorban a forró­levegős terményszárító üzemről teljes képet lehes­sen kapni, de Pozsár Mik­lós nővén'^termesztési fő­is büntetik — mégis elég sok ember ül a motorra vagy a volán mögé. Ezzel a magatartással veszélyezte­tik embertársaik életét vagy olyan súlyos sérülések kö­vetkeznek be, hogy embe­rek egész életükön keresz­tül viselik magukon a sé­rülés nyomait, munkakép­telenné válnak. Szövetkezetünk aktív dol­gozói közül kb. 500 fő ren­delkezik valamilyen gépjár­művezetői jogosítvánnyal, s mintegy 150 fő szakmásí­tott jogosítvánnyal. A hiva­tásos gépjárművezetőink közül az elmúlt években többen kaptak balesetmen­tes vezetésért ki+üntető ok­levelet és a velejáró pénz­jutalmat. Például: 1977-ben a balesetmentes vezetésért a következő gépkocsiveze­tők kaptak kitüntetést és jutalmat: Drozdik György autóbusz- vezető 750 ezer km, Palatí­nus József 500 ezer km, Bo- da Bálint 500 ezer km, ágazatvezető tájékoztatója és a látottak meggyőzték a vendégeket arról, hogy a korszerű, magyar mezőgaz­daság fejlődése jó úton ha­lad. A látogatás a bugaci ke rületben fejeződött be. A tanulmányút résztvevői magukba zárták e város szeretetét és mindig szíve­sen emlékeznek a félegyhá­ziakra, akik oly szívélyesen és meleg szeretettel fogad­ták őket. Csányi János 500 ezer km-t vezetett balesetmentesen. 1978- ban Boda Bálint 750 ezer km, Ferenczi Jó zsef 500 ezer km, Oláh Já­nos 250 ezer km, Pál Istvár 250 ezer km, Herédi Jáno: 250 ezer km balesetmente: vezetésért kapott kitünte­tést. 1979- ben Palatínus Jó­zsef 750 ezer km, Endre László 500 ezer km, Zele Lipót 500 ezer km és Nagj József gépkocsivezető 25( ezer km balesetmentes ve zetésért kapott kitüntetés és a velejáró pénzjutalmat A felsorolt gépkocsiveze­tőket példaképül állíthat­juk azok elé, akik gépjár­művet vezetnek. A termelőszövetkeze pártvezetősége és tsz veze tősége nevében gratulálunk a kitüntetett gépkocsiveze­tőknek, további munkájuk­hoz jó egészséget és bale­setmentes vezetést kívá­nunk. Hegedűs Ferenc fiatalok Ismeretes, hogy a MÉM az illetékes társadalmi szer­vezetekkel az 1976—80 évekre „Alkotó Ifjúság” pályázatot hirdetett. A moz­galomban való részvétel szélesítése érdekében a pá­lyázati felhívás módosult. A pályázaton azok a 35 évesnél fiatalabb dolgozók, illetve ilyen korú fiatalok­ból alakult ifjúsági közössé­gek vehetnek részt, akik többek között a mezőgazda­ságban, illetve az ehhez kapcsolódó intézményekben dolgoznak. A pályázat célja, hogy növelje és erősítse az ifjú szakemberek szakmaszere­tetét és szakmai önérzetét, adjon lehetőséget a fiatal szakmunkások és érte.misé- giek számára elméleti fel- készültségük, gyakorlati, ,/akmai és gazdaságpoliti­kai ismereteik igazolására. Célja még, hogy a közös alkotói együttműködést el­Szövetkezetünkben a dol­gozók széleskörű vélemény- nyilvánítása és igényei alapján ebben az évben is elkészült a közművelődési terv. A közművelődés egyik fontos bázisa a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Tár­sulat. Eleinte egy-egy elő­adás megtartását igényel­tük, de az utóbbi években a városi szervezettel elő­adássorozat megtartására kötöttünk szerződést. A szerződés biztosítékot jelent az általunk választott elő­adások tervezett időbeni megtartására, a nem utolsó sorban a kívánt témát ala-, posan ismerő, széles látókö-1 rű előadók meghívására. Ebben az évben január 16-án, 21-én és 23-án, feb­ruár 20-án és 22-én kerül sor a TIT előadások meg­tartására. Az előadások minden alkalommal fél há­rom órakor kezdődnek. Központi irodánk Blaha Lujza tér 1. szám alá köl­tözésével az előadások az eddiginél kulturáltabb kö­ré&zére mélyítse, a szakmaszerete­tét növelje, illetve gazdasá­gi, társadalmi és politikai célkitűzéseink megvalósítá­sát elősegítse. A pályázaton olyan ter­melési célú, hasznosítható gyakorlati és elméleti mun­kák vehetnek részt, ame­lyek szöveggel, képpel, rajz­zal stb. szemléltethetők, il­letve tárgyként kiállításon bemutathatok. A pályamunkákat illeté­kes szervek több fokozatán bírálják, értékelik, s a leg­jobbakat díjazzák. Termelőszövetkezetünk fiataljait ezúton is ösztö­nözzük a mozgalomba való bekapcsolódásra. Részletes tájékoztatást a MÉM Érte­sítő 1979. évi 10. száma tar­talmazza, melynek megis­merését — s a részvételt — KISZ- és munkahelyi ve­zetők segítik. rülmények között és jobDan megközelíthető helyen, a klubteremben lesznek meg­tartva. Az előadások előtt ugyan küldünk ki meghívókat, de ezúton is kérjük dolgozóin­kat, hogy a meghívó kéz­hezvételétől függetlenül minél többen vegyenek részt az előadásokon. Az első előadás címe: A fejlett szocializmus építésé­nek útján ...; január 21-én: Mai gazdaságirányítási rendszerünk alapjairól; 23- án: Előtérben a gazdasági hatékonyság növelése cím­mel hangzik el előadás. A február 20-i előadás címe: A biztonságos munkáért való felelősség, míg 22-én Szakmunkások a mezőgaz­daságban című előadásra kerül sor. Az előadások és az azt követő viták haszno­sak és gondolatébresztőek lehetnek az 1980 évi terve­ink, elképzeléseink minél jobb megvalósításához. Riskó Péter Juhász József Dr. Dobos Ferenc, a városi tanács elnöke tájékoztatót tart A balesetmentes vezetési mozgalom helyzete Bánfalvi Jánosné Elkészült a közművelődési terv TIT előadások a közművelődés szolgálatában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék