Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1982 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

Ü A DO* ___________________J II HIIOÍh 1982 1. szám KISKUNFÉLEGYHÁZI LENIN MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMI LAPJA Ara: 1,20 Ft Megoldódnak a férőhely gondok Már a Csongrádi útról látni lehet a Móczár-tanyai új istállók tetején megcsil­lanó napfényt. Katonás rendben sorakozik az 1008 férőhelyes telep hat új alu­mínium kupolája, kényel­mes férőhelyet nyújtva a betelepített állománynak. Az első két istállót ponto­san egy hónapja vettük birtokunkba, és azóta a harmadik is benépesült. Ra­gasztott és impregnált fa­elemekből készült a kupola, fölötte hőszigetelő réteg, és azon időtálló alumínium borítás. Két istálló között fedett, áthajtóutas etető- jászlak vannak, gépi takar­mányozásra tervezve. A be­tonozott kiíutókarámok vé­gében trágyaakna húzódik a kifutó egész szélességé­ben. Ebbe kerül a gépi toló­lappal letolt trágya, ahon­nan markolóval, vagy szip- pantóval távolítható el, az időjárástól függően. Az is­tállók alapterülete 63x12 méter. Gyors számolás, az egy jószágra jutó férőhely 4,5 négyzetméter. Ekkora terület minden szempont­ból kényelmes elhelyezést biztosít az állománynak, sőt az ilyen kényelemhez eddig soha nem voltunk hozzá­sen lefeküdni száraz alom- jük a telep teljes átadásá­ra, a várt súlygyarapodás megoldódnak az apró elmarad, különösen ilyen hiányosságok, gondok is. nedves téli időben. Remél- Bácsi István TIT előadás sorozat Kulturális tervünknek megfelelően január máso­dik felében délután 3 órai kezdettel a központi iroda kultúrtermében, a TIT vá­rosi szervezetével kötött szerződés alapján lesznek a közérdeklődésre számot tartó előadások. 15-én Csornai Ferenc hy. alezredes: A nemzetközi katonapolitikai helyzet­ről; 22-én Sztanojev András, az MSZMP városi bizott­ság titkára: Aktuális kül­politikai kérdésekről; 29-én Ormándi János, az MSZMP városi bizottság titkára: Gazdasági fejlő­dés, növekvő követeimé nyék címmel tart elő­adást. Szerződést kötöttünk még egy előadásra, amelynek tárgya: Szovjet-Közép Ázsia-i útról diavetítéssel egybekötött élménybeszá­moló. Ezt az előadást 3—4 szocialista brigád pályáza­tának megfelelően, az ál­taluk javasolt időpontban és helyen fogjuk megtarta­Tűzvédelmi ismeretekből vizsgát kell tenni szokva. Ennek a „kénye­lemnek” tükröződnie kell az állategészségügyi hely­zetben, és nagymértékben a súlygyarapodáson, hiszen jobb feltételeket kívánni sem lehet a hízójószág szá­mára. A fekvőtér mélyal­mos, a nagy bejárati ajtó­kon géppel behordható a szalma, és a két almozás között nincsenek zavarva a jószágok. Szó szerint „ehet­nek és alhatnak”. Nagyon vártuk az istál­lók benépesítését, és ugyan­így várjuk a hátralevő há­rom épület birtokbavételét. Így megoldódnak szorító férőhely-gondjaink, és meg­szűnik a zsúfoltság. Mert hiába etetjük meg az álla­tot, ha nem tud kényelme­A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról kiadott belügyminiszteri rendelet­ben foglaltak szerint meg­határozott munkakörben foglalkoztatott dolgozók tűzvédelmi szakvizsga leté­telére kötelezettek. A növénytermesztési fő­ágazatban a munkahelyi vezetők példásan gondos­kodtak arról, hogy decem­ber 17-én valóban csak ki­vételesen indokolt esetben maradt el a vizsgatételről néhány dolgozó. Januárban folytatódnak a vizsgák a szolgáltató és ipari főágazatban, majd február végéig a többi munkahely dolgozói részé­re is megszervezzük a vizs­gáztatást. Tűzvédelmi szervezetünk tagjai a sikeres vizsga le­tétele érdekében az írás­ban kiadott ismeretanyagot konzultáción is megbeszélik dolgozóinkkal. Munkahelyi vezetőink­nek és a vizsgára kötelezet­teknek egyaránt érdeke, hogy a konzultációról, majd a vizsgáról valóban csak nagyon indokolt oknál fog­va maradjanak el, mert vizsgázni úgyis kell, de az újabb vizsgák szervezése és a felkészülés zavarhatja egyéb feladataink végzését. Az eredményes vizsgáról kiállított bizonyítvány négy évig érvényes, ha tulajdo­nosa nem sérti meg a tűz­védelmi előírásokat. A bi­zonyítványt gondosan meg kell őrizni. A Magyar Agrártudományi Egyesület tájékoztatójából A MAE szervezetei most készítik az 1982. évi mun­katerveiket. Tagjait kéri, hogy az évi munkatervek­kel kapcsolatos javaslatai­kat juttassák el a megyei szervezet titkárságához. Javaslatokat lehet tenni többek között: — ankétokra, tapasztalat- cserékre ; — oktatás, továbbképzés, szaktanács és propaganda kérdésekre; — bel- és külföldi tanul- mányutakra stb. A MAE 1982. évi hazai nagyrendezvényei közül felhívjuk érdeklődő olvasó­ink figyelmét „A tömegta­karmány termesztés és tar­tósítás időszerű feladatai” témakörben október hónap­ban Bábolnán sorrakerülő növénytermesztési tudo­mányos tanácskozásra. A tanácskozás a hazai tömegtakarmány termesz­tés alábbi fontos kérdései­vel foglalkozik: — a tömegtakarmányok biztonságos termesztésének technológiai fejlesztésével, szántóterület kiváltása ér­dekében ; — a tömegtakarmányok száraz és nedves tartósítá­sának eredményeivel, prob­lémáival és feladataival. A tanácskozással kapcso­latban felvilágosítást a Nö­vénytermesztési Társaság titkára, Horváth Antal osztályvezető, Vetőmagter­meltető és Értékesítő Vál­lalat (1400 Budapest, Rot- tenbiller u. 33. Tel.: 210- 110) ad. A MAE-nek szüksége van különböző fokú nyelvisme­rettel rendelkezők közre­működésére városnézésnél, vidéki szakmai tanulmány- utaknál stb. kísérő tolmá­csokra. E munkába kapcso­lódni kívánók bővebb fel­világosítást a MAE titkár­ságától kaphatnak. Felelőtlenség A könnyelműség és meg­gondolatlanság sokszor jár beláthatatlan következmé­nyekkel. Ezúttal Kaposi Já­nos szárítótelep vezető, Ret­kes József javítóműhely ve­zető és munkatársaiknak figyelmessége, határozott és gyors, szakszerű fellépése komoly kár bekövetkezését akadályozták meg. Az történt ugyanis, hogy a Bem-kerület egyik növen­dékmarha istállójában a be­fagyott vízvezetéket Bállá Sándor és Duka József dol­gozók, mitsem törődve a tűzvédelmi előírásokkal, szalmacsóva meggyújtásá­val kezdték kiolvasztani. Felelőtlenségüket fokozták azzal, hogy a szalma meg­gyújtása után a helyszínt elhagyták. A tűz közelében levő gyúlékony anyagon a lángok gyorsan terjedtek. Az istálló közelében dol­gozó embereink a tűz ész­lelésekor pillanatokon belül teljesítették kötelességüket, melynek során példásan vizsgáztak a közös vagyon védelméről és tűzvédelmi ismeretekből is. Vagyonvédelem iránt ér­zett felelősségük tudatában — biztonságba kerültek a növendékmarhák, — az ütőképes tűzoltóesz­közökkel megakadályoz­ták a tűz terjedését. Nem késlelkedtek a vá­rosi tűzoltóság riasztásával sem. A rövid idő alatt hely­színre érkező állami tűzol- tókte gyorsan tájékoztatták, és azok — helyismeretük birtokában önfeláldozó gyorsasággal vetettek véget a tűznek. Bállá Sándornak és Duka Józsefnek a hatósági szer­vek előtt kell felelniök a nagy kárral is végződhető felelőtlenségükért. Elisme­rés illeti a közös vagyon megmentésében résztvevő­ket. A tűzeset tanulságait érdemes ébren tartani. Riskó Péter Taggyűlés volt... Szövetkezetünk vöröske­resztes szervezete december 8-ra taggyűlést hívott össze. A vezetőség a taggyűlés elé terjesztette ebben az évben végzett munkáról szóló be­számolót, melyet és a tag­gyűlés napirendjét a veze­tőség december 3-i ülésén tárgyalt meg. A vezetőség beszámolóját Gyenes Lászlóné Vk-titkár ismertette a taggyűléssel. A beszámolóban a vezető­ség számot adott vöröske- resztes szervezetünk — centenáriumot ünneplő tevékenységéről, — a hagyományos és a plazmaferezises véradás­ról, — dolgozóink egészségesebb életmódra nevelésének érdekében kifejtett tö­rekvésekről, — a városi tisztasági moz­galomban való közre­működéséről. A vezetőség ezen a tag­gyűlésen a József Attila Ál­talános Iskola tanulóinak közreműködésével és virág­gal köszöntötte számos vér­adónkat. A taggyűlés elé került jó­váhagyás végett szerveze­tünk 1982. évi munkaterve is. Bánfalvi Jánosné ÜDÜLÉS FONYÓDON Az elmúlt évben 13 héten keresztül üdültettük dolgo­zóinkat fonyódi üdülőnk­ben. A beutaltak túlnyomó többsége családjával együtt élt a kedvező lehetőséggel, és hét napos turnusokban összesen 301 személy 2 107 napot töltött a Balaton partján. A múlt évi tapasztalatok szerint többen kívánnak Fonyódon üdülni. A turnu­sonként elhelyezhető sze­mélyek száma és az üdülési szezon eleje-vége kihasz­nálhatóságának megérté­sétől függ, hogy egy sze­zonban mennyien üdülhet­nek Fonyódon. Az üdülési igényeket megközelítő teljesítés érde­kében szükséges időben megismerni a dolgozók kí­vánságát. Kérjük dolgozóinkat, hogy mielőbb mérlegeljék üdülési szándékukat és leg­később március 31-ig kö­zöljék munkahelyi vezető­ikkel, hogy május 20 és szeptember 8 között, csü­törtöktől csütörtökig me­lyik turnusban, hányad magukkal szeretnének üdülni. A jelentkezőktől kérjük, hogy legalább — az üdülé­si szezon különböző szaka­szában — két időpontot je­löljenek meg, mert ezzel nagymértékben elősegítik az üdülő kapacitásának ki­használását és pihenési szándékuk teljesülését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék