Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1984 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

XII. évfolyam 1. szám 1984. január KISKUNFÉLEGYHÁZI LENIN MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET ŐZEIVFI LAPJA Ára: 1.20 Ft B B * * • # • a wm Újévi koszowilo Amikor köszöntjük az új évet, egy pillanatra megál­lunk és értékeljük az eltelt esztendőt azért, hogy mit tettünk eddig és, azért is, hogy a tapasztalatok alap­ján meg tudjuk határozni a következő év feladatait. Ezt az értékelést megtették fel­sőbb párt- és államhatalmi szerveink is. Szövetkeze­tünk dolgozói, vezetői jelen­leg azon munkálkodnak, hogy mi is részletesen ér­tékeljük az 1983-as gazda­sági évet és meghatározzuk az 1984-es feladatokat. Az értékeléssel, a feladat- meghatározással pártunk Központi Bizottságának 1983. december 7-i ülése is foglalkozott. A múlt évvel kapcsolatban megállapítot­ta, hogy „népünk kiegyen­súlyozott politikai légkör­ben eredményesen dolgozott az 1983 évi feladatok meg­oldásán. A dolgozók helyt állásának áldozatkész mun­kájának köszönhetően a népgazdaság a tovább romló külső feltételek és a mező­gazdaságot sújtó aszály el­lenére a gazdaságpolitikai irányvonalnak megfelelően a célokat megközelítve fej­lődik.” Ügy érezzük, hogy a ta­valy dolgozóinkkal együtt a kitartóan végzett közös munkával mi is hozzájárul­tunk ahhoz, saját területün­kön, hogy a KB a fenti meg­állapítást tehette. Dolgozóink azzal is tisz­tában vannak, hogy munká­jukat ez évben is ugyanúgy mint tavaly, nehéz gazdasá­gi körülmények között kell végezniük, amit tovább ne­hezít a külgazdasági és kül­politikai helyzet. Párt- és gazdasági vezetőségünk mély meggyőződése, hogy kitartó politikai és gazdasá­gi munkával még a nehéz körülmények között is meg tudjuk védeni eddigi vív­mányainkat, úgy a népgaz­daság területén, mint szö- vetkezetünkben. Szövetkezetünk a teriile- lünket ért súlyos aszály el­lenére is eredményes esz­tendőt fog zárni. Az elmúlt év, a komoly nehézségek el­lenére való, eredményessé­géhez nagyban hozzájárult az évközi folyamatos terme­lési agitáció, valamint, hogy 1983- ban olyan gazdasági tervet hajtottunk végre, mely terveket az év elején szövetkezetünk demokrati­kus fórumrendszerein dol­gozóinkkal széles körben megvitattunk. Ezek az el­képzelések. tervek, döntően olyan elemeket tartalmaz­tak, mely hivatottak arra, hogy gazdálkodásunk jöve­delmezőségét javítsuk, és a szövetkezetünk dolgozóinak élet- és munkakörülményeit szilárdítsuk. Jelenleg abban az időszakban vagyunk, amikor az értékelések befe­jeződnek, a tapasztalatok alapján egyre pontosabban tudjuk meghatározni az 1984- es gazdasági év konk­rét feladatait. A feladataink meghatáro­zásánál a fő irányvonalat részünkre tovább is a KB 1983. december 7-i ülésének Határozatai, valamint a Vá­rosi Pártbizottságunk ez év január 6-i ülésének határo­zatai szabják meg. Ezek a határozatok az 1984 évi nép- gazdasági terv főbb elő­irányzatait rögzítik, melyet országgyűlésünk a téli ülés­szakán tervtörvényként el­fogadott. A népgazdasági tervből ránk, mint mezőgazdasági üzemre, igen komoly fel­Fel hí ivas a szocialista brigádok vezetőihez A munkaversenyt értékelő bizottság döntése alapján a szocialista munkaverseny 1983. évi eredményeinek ér­tékelését 1984. február 10-ével kezdjük meg azzal a cél­lal, hogy a bizottságnak megfelelő idő álljon rendelke­zésére az adatfelmérő lapok és brigádnaplók értékelésére és a kitüntetési javaslatok elkészítésére. A brigádvezetők részére az adatfelmérő lapot január hónap első felében eljuttattuk, hogy legyen elég idő ezek pontos kitöltésére, valamint a brigádnaplók 1983. évi le­zárására. Kérjük a szocialista brigádvezetőket, hogy az adat­lapon feltüntetett határidőre, — február 10., — a brigád­naplókat és adatfelmérő lapokat a központi iroda I. eme­let 19. sz. tárgyalóterembe, Hegedűs Ferenc munkaver- senyfeleiősnek adják le. Kérjük a főágazatvezetőket, hogy a hatáskörükbe tar­tozó brigád vezetők figyelmét a határidő betartására szí­veskedjenek felhívni és munkájukat segítsék elő. adat vár. A mezőgazdasági termékek termelésében ez évben célunk, hogy a koráb­bi években elért termés- eredményeket tovább fokoz­zuk. Párt- és gazdasági ve­zetésünk úgy látja, hogy dolgozó kollektíváink elha­tározásával, jó hozzáállásá­val eleget tudunk tenni a velünk szemben támasztott követelményeknek. Megfelelő alapokkal ren­delkezünk, dolgozóink ma­gukénak érzik szövetkeze­tünk egészét és készek ten­ni azért, hogy eredményein­ket tovább fokozzuk. Elkép­zeléseinket hagyományaink­nak megfelelően az idén is széles körben megtárgyal­juk a helyi gazdasági és pártszervek különböző ta­nácskozásain. Dolgozóink­tól, vezetőinktől azt kérjük, hogy az 1984-es gazdasági évben megfelelő példamu­tatással. becsületes munká­sai, helytállással segítsék közös célunk mind telje­sebb megvalósítását. Amennyiben mi saját te­rületünkön maradéktalanul elvégezzük munkánkat, ak­kor abban is joggal bízha­tunk, hogy a népgazdasá­gunk egyensúlyi helyzete tovább javul. Ezen gondolatok jegyében kívánunk minden dolgo­zónknak, munkatársunknak, barátunknak békés, boldog új esztendőt. Boző Lajos pv-titkár Jól halad a téli gépjavítás Az Endre-majorban és a Bem kerületben levő mű­helyekben a szerelők a trak­torosok bevonásával szor­galmasan munkálkodnak az erő- és munkagépek téli ja­vításán. A két műhelyveze­tőtől kapott tájékoztatás szerint eddig tartják a ha­táridőket és mire szükség lesz valamelyik gépre, ki­javítva meg lehet kezdeni vele a munkát. Tarjányi Gábor az Endre- majori szakemberek irányí­tója: — Harminchétén foglal­kozunk a gépek javításával, e létszámból tíz szakember az MGP felújításán dolgo­zik. Az eddigi eredménye­ink biztatóak, remélhetően minden határidőt tartani tudunk. A gépkocsivezetők segítségével már felkészí­tettünk, illetve le is vizs­gáztattunk két IFA teher­Hamarosun munkába állhat a trágyamarkoló kocsi. Januárban befejezzük egy Rába nagyjavítását, s ugyancsak elkészült két IHC traktor is. Ezt követően Pócs István gkv és Lőrincz személyszállító mikrobuszát gépkocsit és egy pótkocsit. Hamarosan vizsgára mehet két másik IFA és két pót­KlSZ-titkári tanfolyamon voltam Baján László szerelő a főágazat javítják javítjuk majd a másik két IHC-t. Felhasználásra készen van már három műtrágyaszóró, egy ásóborona és egy kom- binátor. Jelenlegi fontos munkánk a növényvédőgé­pek javítása. A kombájnok közül kettő még december­ben elkészült a másik kettő Termelőszövetkezetünk KISZ-vezetősége lehetővé tette számomra a 4 hetes KISZ-titkári tanfolyam el­végzését. 1983. november 8-án reg­gel indultam. Délelőtt tű­kor volt a megnyitó, Hajdú István — a tábor igazgatója — üdvözölt bennünket és tájékoztatott a tábor fel­adatáról, a házirendről. Ez­után már megkezdődtek az órák és az előadások. 34-en voltunk ebben a turnusban, két osztály alakítottak ki. Reggel 8-tól délután 17 óráig tartott az előadás, szünetekkel és ebéd közbe­iktatásával. Négy főtantár­gyunk volt: KISZ, Nevelés, Társadalompolitika és Ve­zetés. Csoportmunka kere­tében — gyakorlás céljából — ünnepi programot, sport­napot stb. kellett összeállí­tanunk. Ezen kívül egyéni feladatokat is kaptunk. 3 perces béke felszólalás, társ­jellemzés és még más mun­kák. Előadás után közös program volt: aerobik, Krész-vetélkedő, Pol-casinó, sport stb. Számomra, úgy érzem, nagyon hasznos volt ez a tábor. Sok témára kiterjedt, es részletesen foglalkozott a KISZ-titkár feladatával és a KISZ-élettel. A részt­vevők 90"o-a KISZ-titkár volt, így nekik ezek a dol­gok ismerősek voltak. Kész­ségesen segítettek nekünk, kezdőknek, a feladatok megoldásában, így lényege­sen könnyebb volt a tanu­lás. Baráti hangulat alakult ki az órákon is, nehéz volt megszokni, hogy a tanáro­kat, de még az igazgatót is tegezhettük. Végül is úgy érzem, hogy a KISZ „Vágó Béla Politi­kai Képzési Központ” által szervezett titkári tanfolyam elérte a célját. Sóik, hozzám hasonló fiatallal tanította és szerettette meg a K1SZ- élet lényegét, feladatát. Legjobb tudomásom sze­rint igyekszem és fogom is hasznosítani az ott tanulta­kat. B. I. félévben még 11 -et kell le­vizsgáztatnunk. Retkes József, a Bem ke­rület műhelyvezetője. — Szerelőink feladata 25 erőgép javítása. Ezekből 10 nagyjavítást kap, tizenöt pedig középjavítás után lát­hat munkához. Jó segítsé­get jelent és gyorsítja a munkát, hogy a traktorosok is részt vállalnak belőle, s itt a műhelyben még alapo­sabban megismerik gépei­ket. Az előbb említett trak­torok közül különben nyolc már üzemképesen várja a munkába állást. Fontos és sürgős felada­tunk a téli permetezéshez szükséges négy Kertitox permetezőgép teljes felújí­tásának az elvégzése. Min­den jel arra mutat, hogy január végére ezzel a mun­kával elkészülünk. Februárban kezdjük meg a dohánypalántálógépek ja­vítását, s ezzel egyidőben a mi feladatunk a palántane­velő fólia-vázszerkezetek felújítása is. Ezt követően kezdjük meg a tárcsák, bur­gonyaültetőgépek és más eszközök javítását. Az alkatrészellátásunk jó közepesnek mondható. A Kovács István szerelő kombájnt javít javítása is hamarosan befe­jeződik. hiányzó, illetve beszerezhe- tetlen dolgok közül többet magunk is le tudunk gyár- Az alkatrészellátás vi- tani, de néhánynak az elké- szonylag elfogadható, bár szítésében jó segítséget néhányat magunknak kell nyújtanak az Április 4. elkészíteni. Külünösen az Gépipari Művek szakembe- IFA tehergépkocsikkal van lei is. sok gondunk, nem utolsó- ‘ sorban azért; mert az első O. L,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék