Kiskunfélegyházi Lenin MgTsz Híradó, 1986 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

VÉLtö^ XIV. évfolyam, 1. szám, 1986. január KISKUNFÉLEGYHÁZI LENIN MEZÖGAZDASÄGI TERMELŐSZÖVETKEZET ÜZEMI LAPJA Ara: 1,50 Ft Vezetőségi ülésünk megtárgyalta... Termelőszövetkezetünk 1985. évi utolsó vezetőségi ülé­sének napirendjén a zárszámadási munkálatok előkészí­téséről, az 1986. évi terv főbb mutatóiról szóló tájékoz­tató, az idegenforgalmi és vendéglátó tevékenység, vala­mint az őshonos állattartó ágazat tevékenységéről beszá­moló hangzott el, ezen túlmenően tárgyalta a vezetőség az állami törvényességi felügyelet által tartott vizsgálat megállapításait. Az ülésen részt vett a Bács-Kiskun me­gyei Tanács V.B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osz­tály Szövetkezetíelügycleti Csoportjának vezetője. A vezetőség a napirendet felcserélve, elsőként a tör­vényességi vizsgálat meg­állapításait tárgyalta meg. A törvényességi felügyeleti szerv, valamint intézmé­nyei 22 oldalas jegyző­könyvben foglalták össze az 1984, 1935 évre vonatko­zóan elvégzett ágazati, szakmai felügyeleti vizsgá­lat megállapításait. A vizsgálat a termelőszö­vetkezet adatainak rögzíté­se után megállapította, hogy a szövetkezet belső sza­bályzatai megfelelőek. A szövetkezet szervezetére vonatkozóan megállapítot­ták, hogy azok alapszabály­szerűen működnek. Kifo­gást csupán egyetlen szer­vezeti kérdésben találtak, mely szerint a tsz alapsza­bálya szerint a nőbizottság tagja'nak megválasztása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, ezzel szemben leg­utóbb a közgyűlés válasz­totta meg a nőbizottság tagjait. Megfelelőnek talál­ta a vizsgálat a kisüzemi gazdálkodó szervezetek vál- zösségek szervezetére vo- lalati gazdasági munkakö- natkozó intézkedéseket. Vizsgálta továbbá a sze­mélyzeti és oktatási mun­ka helyzetét. Ennek során csupán néhány kifogást ta­lált a vizsgálat, így java­solták, hogy a vezetők sze­mélyzeti feladatok kapcsán szükséges hatáskörének el­határolását a szervezeti működési szabályzatban részletesebben szabályozza a vezetőség. Ezen kívül a minősítések és a képzési, továbbképzési tervek szín­vonalának emelése érdeké­ben tett a vizsgálat javas­latokat. A szövetkezet köz- gazdasági munkájával kap­csolatosan több pozitív megállapítás mellett csu­pán a KSH jelentések pon­tos határidejének betartá­sára hívta fel a figyelmet. A mezőgazdasági tevé­kenység vizsgálatánál hiá­nyosságot nem tárt fel a szakigazgatás, kizárólag tűzrendészeti vonatkozás­ban hívta fel a figyelmet arra, hogy el kell készíteni a szövet­kezet összes termelőesz­közére a karbantartási tervet, valamint azt, hogy a tűzvédelmi szakvizsgá­ra kötelezettek jegyzékét naprakészen kell tartani. Az állattenyésztéssel kap­csolatosan intézkedési ja­vaslatként terjesztették elő, hogy a szövetkezet vezető­sége a járvány védelmi be­rendezéseket biztosítsa a Móczár és Zöldmező tele­peken, valamint azt, hogy az elhelyezési és tartási vi­szonyokat javítsa a liba­törzsállománynál. A nö­vényvédelem es agrokémia vonatkozásában javasolta a vizsgálat, hogy a betaní­tott növényvédelmi szak­munkásokat szakmai tudá­suk szintentartása érdeké­ben továbbképzésben kell részesíteni. Korszerűsíteni, javítani kell a növényvédő­szerek tárolásának színvo­a leglényegesebb munkák most következnek. Októ­ber, november hónapban kezdődött meg a leltározás szövetkezetünkben, jelen­leg az adatok feldolgozása folyik. Már most megálla­pítható, hogy magánszemélyek vásárlá­sai esetében a számlák gyakran késedelmesen kerülnek kiegyenlítésre. Jóllehet, korábban e tárgy­ban elnöki utasítás került kiadásra, mely szerint a raktár csak akkor adhat el anyagot, ha annak ellenér­téke befizetésre kerül. Ez nem lett minden esetben betartva. Megállapítható, hogy ebben az évben az ér­tékesítés, illetve a teljesítés után gyorsabban történtek a számlázások, ami szövet­kezetünk pénzügyi helyze­Nagy szakértelmet kíván a gépi adatfeldolgozás nalát a jelenlegi raktár he­lyett az új raktár megépí­tését mielőbb biztosítani kell, hasonlóan javítani kell a szervestrágya-tárolás színvonalát. A földügyi igazgatás te­rületén tett a vizsgálat ja­vaslatot, így a Magyar Ál­lam tulajdonát képező in­gatlanok naprakészségének pótlása, valamint a tsz kü- lönlapok névmutatózása érdekében. A szakigazgatá­si szerv képviselője hozzá­szólásában pozitívan érté­kelte a szövetkezet tevé­kenységét, és a kisebb hiá­nyosságok pótlása mellett továbbra is az eddigi mun­kavégzést jelölte meg cél­nak. A termelőszövetkezet vezetősége a jelzett hiá­nyosságok tekintetében in­tézkedési tervet fogadott el, melyben határidők és fele­lősök megjelölése mellett rendelte el a hiányosságok kijavítását. A termelőszövetkezet fő­könyvelője beszámolójában a zárszámadásra történő felkészüléssel kapcsolato­san elmondta, hogy tulaj­donképpen a számvitel egész évben erre készül, de tén jelentősen segített év­közben. Kötelezettségein­ket, illetve hitelvisszafize­tést időben tudtuk teljesí­teni, ezért a Magyar Nem­zeti Bank dicséretét is ki­érdemeltük. Ebben az év­ben 69 513 m/Ft hitelt (ter­melési) kellett visszafizet­nünk. Az ágazatoknak tovább­ra is nagy gondot kell for­dítaniuk arra, hogy a költ­ség, a hozam és az árbevé­tel összefüggéseit havonta folyamatosan vizsgálják, s az üzemgazdasági osztály­tól megkapott értékelések a mindennapi munka során is szerepet kell. hogy kap­janak December hónapban az 1986. évi terv készítését is elkezdtük. Termelésnöve­lést nem terveztünk, tekin­tettel arra, hogy kedvezőbb időjárásra nem számítha­tunk. Üj dolog lesz, hogy az új évben a fűszerpaprika termesztése során próbál­kozunk vállalkozási rend­szer kialakításával a ta­valyi dohánytermesztés­hez hasonlóan. Az állattenyésztés profilja nem változna, az előirány­zat szerint mintegy 890 db vágómarha kerülne értéke­sítésre. A libatenyésztést az ez évi nagyságrendben folytatnánk a tervek sze­rint. Bugacon továbbra is az idegenforgalom és a ló- tenyésztés bírna legna­gyobb jelentőséggel. Az ipari-szolgáltató tevé­kenység árbevételét az elő­ző évi szinten tervezzük, hisz ismertek, hogy a mun­kák biztosításával kapcso­latosan komoly gondok je­lentkeztek. A GMK-ák mű­ködésére továbbra is szá­mítunk. Az 1986. évi szabá­lyozók változásai ismerete­sek, ez a kiadásoknál költ­ségnövekedést eredményez. A termelési adónál viszont kb. 10 százalékos csökkenés várható, ugyanakkor a köz­ségi hozzájárulás fél száza­lékos növekedésével szá­molunk A tej árkiegészítés is változik 0,90 fillérrel. Ily módon nagyvonalakban a csökkenés és növekedés egymást kiegyenlíti. Ez azonban csak akkor lesz igaz, ha a költségekkel to­vábbra is takarékosan gaz­dálkodunk. Fejlesztési elképzeléseink keretében elsősorban a nö­vénytermesztés gépesítésé­ben szeretnénk előbbrelép­ni. A virágkertészet átépíté­se, az autójavító-csarnok megépítése és az iparvá­gány második ütemének elkészítése lennének a beruházási feladatok. 1986. évben indul a melio­ráció, melynek elvégzésére szükség van. A vezetőség a főkönyvelő előterjesztését megtárgyalta, elfogadta az­zal, hogy a munkahelyi kö­zösségek az előzetes előter­jesztést tárgyalják meg és véleményeik kiegészítései alapján kerüljön zárszám­adás és a terv a küldött- gyűlés elé. A vezetőség a továbbiak­ban az idegenforgalmi és vendéglátó főágazat 1985. évi munkájáról szóló be­számolót tárgyalta meg és fogadta el. Az Aranypáva étterem fő feladatát az üze­mi étkezést és vendéglátást megfelelően megoldotta. Árbevételi terve az 1980. évihez képest nem lett ma­gasabb, viszont eredménye javult. Nehezen valósul meg az étterem szervezett csoportokkal történő ki­használása. Az árbevétel emelésére továbbra is a műsoros, illetve gasztronó­miai vacsoraestek rendezé­se látszik járható útnak. A strandfürdő és fedett uszoda tevékenységében az utóbbi belépése jelentős ab­ból a szempontból, hogy fo­lyamatos foglalkoztatást jelent az itt dolgozóknak A fedett uszoda üzemelésénél a munkaerő foglalkoztatá­sa a kísérletezés stádiumá­ban van a főágazat, de az eddigi megállapítások és tapasztalatok alapján téli szezonban is lei tudjuk ala­kítani a megfelelő munka­rendet. Eredményesebben zárja ezt az évet a strand­büfé is. Az általánydíjas szolgáltató egységek, fod­rász, kozmetika, pedikűr árbevétele és eredmény­szintje hasonló az előző évihez. A mosoda már 1985 novemberében teljesítette eves tervét. Az ágazat bu­gaci egységei több tízezres forgalmat bonyolítottak le. Javult az 1 főre eső fo­gyasztás és emelkedett a vendégéjszakák száma is. Komoly gondot jelent a vendégek fogadása, főleg déli időben a csárdánál. E probléma megoldása csakis bővítés útján lehetséges. Ezt követően az őshonos állattenyésztő főágazat szá­molt be munkájáról. Az ágazat fő feladata tovább­ra is a sporttípusú félvér (Folytatás a 3. oldalon) Gyorsan és pontosan dolgoznak a gépek Á tűzvédelmi szakvizsga tapasztalatai Termelőszövetkezetünk­ben 1985. december 9—10— 11-én lett végrehajtva a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek vizsgáztatása. Nem kis feladatot jelen­tett ez minden egyes főága­zatnak és termelő egység­nek. A dolgozók pontos számbavétele és vizsgára kötelezettségének megálla­pítása közös munkát igé­nyelt. Az ágazatok segítő­készségről tettek tanúbi­zonyságot. Mindenütt meg­értésre talált az a tény, hogy nem öncélú vizsgáról van szó, hanem .az emberek biztonsága és társadalmi vagyon védelme az elsődle­ges. Minden munkahely a szükséges segédanyagot idő­ben megkapta. Egy-két he­lyen előfordult, hogy a dol­gozókhoz későn jutott el. A vizsgáztatásra a Váro­si Tűzoltóparancsnokság vezetői lettek felkérve. Ä vizsga tesztlapok kitöltésé­ből állt, ahol szükségét lát­ta a bizottság, ott szóbeli kérdéseket is tett fel. A vizsgabizottság igyekezett segítőkészen eljárni. A vizsga helyének bizto­sítása és megszervezése a íőágazatokra hárult. Volt olyan munkahely, ahol ki­emelkedő szervezésről és fegyelmezett körülmények­ről tudunk beszámolni, (pl. Központi major) Sajnos, előfordult, hogy kisebb idő­zavarok voltak, de ott a vizsgabizottság rugalmasan alkalmazkodott az adott körülményekhez. Az emlí­tett szervezések bizonyít­ják, hogy ahol kellő odafi­gyeléssel és akarattal ké­szítünk elő bármit is, ott megvan az eredménye. Reméljük, hogy a várható éves munka — és tűzvé­delmi oktatások is hasonló fegyelmezettséggel lesznek végrehajtva. Ezen oktatá­sokkal és vizsgáztatásokkal kívánjuk elősegíteni a ha­tékonyabb és biztonságo­sabb munkavégzést. Dolgozóink ezt igénylik, és meg is értik, nekünk ve­zetőknek pedig ez köteles­ségünk is. Oláh István főosztvez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék