Mezőgazdasági Népoktatás, 1941 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

XXVI. évfolyam. 1. szám. Kiskunfélegyháza, 1941. január hé MEZ mm NÉPOKTATÁS FELELŐS SZERKESZTŐ; SZÉP LÁSZLÓ A GAZDASÁGI SZAKTANÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A mindennapos mezőgazdasági népiskola A 62627/1940. sz. rendelettel 30 mező- gazdasági népiskolába bevezetett minden­napos tanítási rendszer most van kialakuló­ban. Most kezd tehát feltárulni az új rend­szer sokféle előnye és követelménye, némi hátránya, nemkülönben az iskolák ügyme­netében okozott változások hatása is. A mindennapos tanítás iskoláink legnagyobb újdonsága, a kartársaknak legfontosabb be­szédtárgya, az igazgatóknak gondja, öröme és bánata. Végleges következtetések ugyan még nem vonhatók le, mert hiszen most még csak a tanév elején vagyunk, de máris akad néhány tapasztalati tény, amelyekről okulás céljából szükséges megemlékezni, hogy a többi iskolák az előnyöknek hasznát vehes­sék, a hátrányokat pedig lehetőleg kikü­szöböljék. A jövő, 1941—42. tanévben ugyanis minden mezőgazdasági népiskola alsó osztálya már mindennapos lesz, ezért szükséges is a tárggyal minél gyakrabban foglalkozni. Szeretném már elöljáróban megnyug­tatni a kedélyeket arról, hogy a minden­napos tanítás iskoláinkban nem olyan félel­metes dolog, mint ahogyan sokan elkép­zelték, sőt ellenkezőleg, a kellő előkészítés­sel és a megfelelő berendezkedéssel: nagyon hasznos, kellemes és szép fejlődést előidéző tanítási rendszer. Lássunk néhány megfigyelést a követ­kezőkben ! 1. Az új tanítási rendszer előkészítése. Most váratlanul jött, ezért kevesen tudtak róla. Sem a hatóságok, sem a szülők és a tanítványok nem voltak rá előkészítve, azaz ránevelve. Előfordult, hogy a tanulók beirat­koztak annak tudatában, hogy mint eddig, ezentúl is hetenkint egyszer, télen pedig kétszer fognak feljárni az iskolába. Csak október közepén tudták meg, hogy ezentúl mindennapos lesz a tanításuk és heti 25 órára kell feljárniok. Nagy meglepetés volt ez szülőkre, tanítványokra egyaránt, sőt még a helyi hatóságokra is Ilyesmit jövőben el kell kerülni. Ezt úgy tehetjük meg, ha a régi rendszert követő iskolákban minden nap és minden alkalommal hangoztatjuk a tanítványok és szülők előtt, hogy jövőre az iskola mindennapos lesz, mint az elemi, vagy a polgári iskola. A köztudatba vitt mindennaposság nem lesz meglepetésszerű, s annyira ellenszenves. Ennek a módnak serkentő hatása van a mostani heti kétszeri iskolába járásra, a mulasztások kezelésére, de ezzel kerül fokozatosan a köztudatba is a mindennapos tanítás gondolata, előnye és hasznossága. Az a körülmény, hogy az iskolázás váratlanul megszigorítást nyert, sokféle ki­búvóra ad okot. Ilyenek: a szülők iparos- tanoncnak szegődtetik gyermeküket, elviszik távolabbi rokonhoz, elszegődtetik cselédnek ugyancsak távolabbi helyekre, ahol még nincs mindennapos tanítás. Sokan hangoz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék