Mezőgazdasági Népoktatás, 1942 (27. évfolyam, 1-10. szám)

1942-01-01 / 1. szám

mil, évfolyam. 1, «srom ; Kí*kunfél#gyháza, 1941 január hó FELELŐS SZERKESZTŐ : SZÉP LÁSZLÓ A GAZDASÁGI SZAKTANÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 49412. Rettenetes fergeteg rázza a világ négy sarkát s mérhetetlen erejének pusztítása olyan értéket változtat romhalmazzá, melyek­nek építése évszázadokat foglalt le s me­lyeknek pótlása újabb évszázadokat vesz igénybe. A létért való harc gigantikus mér­kőzésénél az ember sorompóba állított min­den természeti erőt, mely alkalmas az em­ber és életjavainak megsemmisítésére. Az elemek borzalmas közreműködésével reng a méhében kincseket rejtegető anyaföld, tornyosul égremeredő hullámokkal a vég­telen vizek sikja, agyonhajszolva remeg a légóceán minden paránya, mert az isten­adta ész kifogyhatatlan leleményességgel készteti azokat pihenő nélküli, őrjöngő munkára, hogy nyomukban új élet fakad­jon, új és jobb, mint most van megsem­misülőben. Ilyen körülmények között köszönt ránk az újesztendő s az előzőeknek küszöbén is ilyen reményekkel telítődtünk, mert a ma­gyar sors könyvében a csapások sorozata mellett mindig élénk szerep jutott a remény­nek, az erős lélek vonásának is csak a legritkább esetben, a gyenge korok idején ütötte fel fejét átmenetileg a kétségbeesés. E sorskönyvben most új fejezetet nyit a történelem, ahol a magyar életgörbe min­den vonatkozásban felfelé ivei, hogy irá­nyát soha többé meg ne változtassa. Izmosra fejlődött ifjú honvédségünk iradicióhűen váltja ki a világ csodálatát mesebeli messzeségben menetelve a leg­borzalmasabb ellenség pokollá vált földjén, örök hivatását teljesítve az emberkultura önzetlen, lelkes védelmében, miután szent önzését is részben kielégítette az elrabolt Kárpátkoszorú-szakaszok örök magyar tulaj­donná szentesítésével. A fegyverek tusája mellett teljes mér­tékben áll a kíméletlen őrlő harc, de talán még fokozottabb erővel a gazdasági téreken. Az újkor háborúja az anyagok hábo­rúja, ahol a földi javak mértéknélküli pusz­tulása megfeszített erőkifejtést kíván a gaz­dasági hadsereg részéről, ami méreteiben hatalmasabb a tüzvonalbelinél, hatásaiban döntő tényezővé vált. A magyar mezőgaz­daságnak számottevő szerep jutott ebben a világégésben is, erőforrásai arányaikat túl­haladva elégítik ki a ráépített kívánalmakat az áldott magyar rög és magyar gazda adottságai folytán. Az elmúlt esztendő mérlegét szőkébb világunk, kari életünk szempontjából vizs­gálva, azon ugyancsak a létért való küz­delem vonul végig ebben a vonatkozásban is. A harc nem volt meddő, az erőfeszíté­sek nyomán lényeges kívánságok teljesül­tek, de viszont sok és fontos, életbevágó kérdésünk maradt függőben, melyeknek megoldásához részben nagyobb jóindulat, másrészt kitartás, összpontosított erő és akarat szükséges. —p„

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék