Református gimnázium, Kisújszállás, 1922

Buzgó és lelkes tanéra, az 1918 19 tanévben igaz­gatója volt az intézetnek. Született Mezőtúron, 1867. nov 29. Középiskoláit Mezőtúron és Szarvason, egyetemi ta­nulmányait 1886—1888 a budapesti József Műegyetemen 1888—1893. a budapesti Tudományegyetemen végezte, hol 1901 évben a classica philologiából oklevelet nyert. Tanári pólyáját a mezőtúri ref. főgyrrtnasiumban kezdte, hol 1894 szept. 1-től 1897 aug. 31-ig volt helyettes tanár, majd 1898 szept. 1. intézetünkhöz jött helyettes tanárnak 1901 febr. 21-ig, mikor a fenntartótestület rendes tanárrá léptette elő s ilyen minőségben működött 1923. ápr. 4. bekövetkezett haláláig. Mint tanárt a tanítványai iránti me­leg szeretet és jóindulat, mint kollegát a megértés és alkal­mazkodás, mint embert kellemes társadalmi érintkezés, mint családapát családjának rajongó szeretete jellemezte. 1922 junius végéig kitartással és buzgón teljesítette a hivatásával járó kötelezettségét, de a szünidőben súlyos betegség támadta meg, miért is az 1922 23. tanévre sza­badságoltatott s hosszú és kínos betegség roppant szen­vedései utón 1923. ápr. 4-én legnagyobb fájdalmunkra meghalt, Porrészeit kívánságához képest Mezőtúron helyeztük örök nyugalomra ápr. 6-án. Az általános rész­vét, mely iránta és hátrahagyott családja iránt úgy kisúj- szálláson mint Mezőtúron megnyilvánult, élénken igazolja azt a szeretet, melyben egész életén át részesült. Emlé­két a főgym. tanárikar, ismerősei, barátai s volt nővén- dékei közadakozásból 36560- K-ás jutalomdij alapítvány- nyal örökítették meg. Emlékét híven fogjuk megőrizni ! Csatáry Endre 1867—1923,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék