Állami Bessenyei gimnázium, Kisvárda, 1920

Adatok az 1920.—21. isk. év történetéhez. A lefolyt isk. év mit sem váltott be a szép reményekbe’ melyeket az országos rend és konszolidáció helyreállása, a re mán megszállás megszűnése és a munka és forgalom megindu lása bennünk keltett. Alig fejeztük be a tanitást, amikor a nyíregyházai ezred II. zászlóalja megszállotta az intézetet és valóságos kaszárnyává alakította, A szünidő végével is egyre halogatta épületünk ki­ürítését, úgy hogy szeptember havában komoly tanításról szó sem lehetett. Annyit tehettünk csak, hogy az áll. polgári leány­iskola szívességéből ennek az intézetnek 4 tantermét délutáni tanitásra használhattuk. így váltakozó napokon 4—4 osztály részesülhetett 4—4 tanítási órában, vagyis a heti kötelező órák számát 12-re kellett leapasztanunk. Tanítás szempontjából nem sokat ért ez a rendszer, de elértük legalább azt, hogy a tanu­lókat együtt tartottuk és az iskolai rend és fegyelem hatása mégis érvényesült. Szeptember hó 29-én mentesítette végre a katonaság is­kolánkat, úgy hogy a szükségessé vált tatarozás és tisztogatás után, október hó 4-én kezdhettük meg a rendes tanitást. De ez sem lehetett zavartalan. Két tanárunkat, Szivási Jánost és Vaj- czik Vilmost áthelyezte a Vkm. a nagykállói áll. főgimnázium­hoz, helyükbe Nagy János ujverbászi községi főgimnáziumi me­nekült és Radulovics Ágoston hadviselt helyettes tanárt osztotta be az intézéthez. A következő időben Esztergályos Ágoston rendes tanárnak, majd Hegyi József, verseci áll. főreáliskolai menekült és ide beosztott rendes tanár, ismételt betegeskedése, Nagy János tanárnak családi okokból történt többszörös szabad­ságolása, végül az előbbi kettőnek nyugdíjaztatása, Nagy János­nak pedig végleges távozása az intézettől, mindannyi zavaró momentumot jelent munkánk folytonosságában. Az eltávozottak helyébe a Vkm. csak Balogh István helyettes tanárt osztotta be szolgálatra az újpesti áll. főgimnáziumtól. A második félév­ben Práger Jenő rendes tanár betegeskedése, majd az iskolai év

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék