Statisztikai Évkönyv – 1929.

A) A minisztériumok működése - 9. M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium

• VII. Kereskedelmi szakoktatás. Felső kereske­delmi iskolák. Kereskedelmi szaktanfolyamok VIII. Tankönyv­ügyek. IX. Országos Közoktatási Tanács. X. Polgári iskolai tanárképzés. Abból a célból, hogy a természettan-kémia szakos tanárok a középiskolában kellő óra­számmal legyenek foglalkoztathatók, a tanári vizsgálati szabályzatnak a szakcsoportok meg­állapítására vonatkozó rendelkezései akkép módosíttattak, hogy a természettan-kémiai szak­csoport mellé harmadik szaktárgyként az ásványtan legyen választható. Ez évben nyílt meg a nyíregyházi róm kat. női felsőkereskedelmi iskola, míg a sashalmi társulati iskola községi iskolává alakult át. Az osztályok száma 310, ami a megelőző évhez képest 4-gyel való csökkentést jelent. A tanulók száma, évek óta tartó állandó emelkedés után, ezúttal 305 főnyi csökkentést mutat. 1929 szeptemberében 11.112 tanuló volt ; közülök 28% leány. Az összes tanulóknak csaknem fele (47%) járt a 15 budapesti iskolába. A tanulók számának csökkenése egyrészt annak a következménye, hogy ez évben először érezteti hatását a felsőkereskedelmi iskolákban a háborús évek születési visszaesése, másrészt annak tulajdonítható, hogy — különösen az elhelyezkedési lehetőségek fokozatos megromlása miatt — az 1929/30. évtől kezdve a felsőkereskedelmi iskolai felvételi és magánvizsgálati fel­tételek szigorítását kellett elrendelni. Az 1929. év folyamán nyertek engedélyt a budapesti Próféta-utcai és Vörösmarty-utcai, a kiskunhalasi, pestszentlőrinci, sashalmi és szegedi női kereskedelmi szaktanfolyamok. A régeb­ben engedélyezett tanfolyamok közül az 1929/30. év elején nem nyilt meg a kisvárdai, mohácsi és rákosszentmihályi tanfolyam. Az 1929. év végén működött : a) középiskolát végzettek részére két egyéves kereskedelmi szaktanfolyam 177 hallgatóval ; b) 4 kereskedelmi esti szaktanfolyam 103 hallgatóval ; c) 34 női kereskedelmi szaktanfolyam (25 egyéves, 9 kétéves) 1.884 tanulóval. A tankönyvek és iskolai segédkönyvek revíziója az 1929. évben is folytatódott. Az új tanterveknek megfelelő új tankönyvek kiadásáról történt gondoskodás. A tankönyvek árának olcsóbbátétele érdekében megtétettek a szükséges intézkedések. Gondoskodás történt a hazai nemzeti kisebbségi elemi iskolák részére megfelelő tankönyvek kiadásáról is. Jelenleg a német kisebbségi elemi iskolák tankönyveinek a kiadása van folya­matban. Mihelyt ezeknek tankönyvszükséglete kielégíttetett, sorra következik a többi nemzeti kisebbségi iskolák ellátása is. Az Országos Közoktatási Tanács az 1929. évben a következő nagyobb munkálatokkal foglalkozott: 1. Űj Rendtartási Szabályzat a tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. 2. Módszeres Utasítások a leány középiskolák és leánykollégiumok új tantervéhez. 3. Módszeres Utasítások a népiskolák új tantervéhez. 4. Űj Érettségi Vizsgálati »Szabályzat a fiú- és leányközépiskolák számára. 5. A középiskolai rendkívüli tárgyakról kiadott Szabályrendelet módosítása. 6. Könyvtárjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára. 7. Könyvtárj egyzék a polgári iskolai tanári könyvtárak számára. E munkálatokon kívül az Országos Közoktatási Tanács az iskolai életet érdeklő aktuális kérdésekkel, valamint kiküldött iskolalátogatók jelentései alapján az egyes iskolákban folyó tanítás megfigyelésével is foglalkozott. A polgári iskolai tanárképzés intézetei voltak : a) az állami polgári iskolai tanárképző főiskola Szegeden, mely a Ferenc József tudomány­egyetem bölcsészeti és történelemtudományi, valamint mennyiségtan és természettudomáilyi fakultásaival együttesen működik. b) Az Angol Kisasszonyok budapesti polgári iskolai tanárnőképzője, melynek tanítványai a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen is folytatnak tanulmányokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék