Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1871

4 den ezekből kifolyó s összefüggő tüneményeivel — idő­változat -— időjárásnak neveztetik. Vonatkoztatva az időváltozat jelenségeit valamely helyre, annak éghajlatát határozzuk meg. Azon tudo­mányt pedig, mely ezen tüneményeket észlelve e nagy­szerű tömkelyegből következtetéseket vonva, bizonyos törvényeket is igyekszik megállapítani: m et e or о 1 ogi a- nak mondjuk. Tekintve, hogy mind ezen tüneményeknek legfőbb alapja a hő, könnyen fogunk következtethetni, miszerint a meteorologiai észleletekuel a hő törvényeit szigorúan szem előtt kell tartanunk. Végre a haszon fölül intézve a kérdést, mely a me­teorologiai észleletekből netán kifolyik a bekövetkezendő időjárás előleges meghatározásánál, azzal kell válaszol­nunk, miszerint a beköszönő időjárásról gyakran pár órára sem, nem pedig hosszabb időre biztosítékot nyújtani képe­sek nem vagyunk, azon eomplicált s folytonosan váltakozó viszonyok miatt, melyeknek az itt működő erők alá van­nak vetve. A föld felületén elterjedt hő ugyanis majd kizárólag a nap kisugárzó melegében veszi kezdetét; már most ha a föld felülete minden felé ugyanazon természettel, ugyan­azon alkattal bírna, hozzá még minden légkör nélkül is, akkor kétségkívül a megmelegedési menet a legszebb, bizonyos folytonosságot követő rendben menne véghez; de a nap sugarai majd a vízre, majd a szárazra esnek, sokszor semmi akadályba nem ütközve közvetlenül, mig máskor csak sűrű felhő tömegek áthatolása után érik a föld felületét, csoda-e tehát ha semmi biztosítékkal nem szolgálhatunk az időjárás előleges meghatározásánál; habár mind e mellett a meteorologiai tünemények összhangzatát s összefüggését a leghatározottabban kimutatni képesek vagyunk. Tekintve hogy a föld belső meleg forrásainak kisu­gárzó hatása a test rósz hővezetési képességénél fogva az egész anyagtömegen át nem hatolhat, továbbá hogy azon meleg mennyiség, mély a vegyi működések által kifejlő­dik, kizárólagos tényezőnek a meteorologiai tünemények­nél nem tekinthető, világos miszerint, mikép már említve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék