Kossuth Népe, 1945. április-június (1. évfolyam, 1-50. szám)

1945-05-03 / 4. szám

1945. május 8» 6 Kossuth Népe Hűek StraEsund kikötője szovjet kézen Moszkva, május 1. (TASS) Sztálin tábornagy hadseregfőparancsnok kedden este Rokosszovszki tábor­nagyhoz, a 2. bjelorussziai arcvonal főparancsnokához és Bogoljubov al­tábornagyhoz, az arcvonal vezérkari főnökéhez intézett napiparancsában bejelentette, hogy a 2. bjelorussziai arcvonal csapatai folytatták lendü­letes támadásukat és kedden elfog­lalták Stralsund, Demminj Malchin, Grimmen és Wesenberg városokat, fontos közlekedési csomópontokat és a német védelem erősen kiépített támaszpontjait. • — Nem fogadott el 1000 pengőst — 2000 pengőre büntették. Az újpesti rendőrség 30 napi elzárásra átváltoztat­ható 2000 pengő pénzbüntetésre ítélte el Fisch László kereskedőt, aki nem •fogadott el 1000 pengős bankjegyét. A kereskedőt „a demokratikus erkölccsel és a becsületes kereskedelmi élettel össze nem egyeztethető magatartás“ cí­mén ítélték el. — Megalakult a Legfőbb Állami Számvevőszék igazoló bizottsága. A bi­zottság elnöke: dr. Balassa Gyula (szoc. dem. párt); tagjai Héjjas Ferenc (füg­getlen kisgazdapárt); Jucker Lipót (kom­munista párt); Gábor Jenő (szakszerve­zetek); dr. Beér János jogi képesítésű behívott és dr. Székely Ödön szaktiszt- viselő behívott. Az igazolási eljárás első tárgyalási napjául május 12-ét tűzték ki. Bejelentések a bizottság elnökéhez: igazságügyminisztérium (V., Markó utca 16., I. em. 47) küldendők. — Az Országos Gazdasági Tanács május 4-én délután 3 órakor a Pénz- intézéti1 Központ nagy tanácstermé­ben tartja első ülését. Ezen az ülésen választja meg tagjai sorából elnökét és elnökhelyetteseit. — NépMróság elé kerül Újpest volt polgármestere. Dr. Hess Pál volt új­pesti polgármester a deportálások ide­jén a városban történt szörnyűségek és a nyilas uralom támogatása miatt néhány nap múlva a Néptörvényszék elé kerül. A volt polgármester jelen­leg az újpesti internálótábor lakója. — A Budapesti Nemzeti Bizottság távirata a honvédelmi miniszterhez: ,,A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. évi április hó 18-án tartott ülésén elha­tározta, hogy a főváros közönsége ne­vében meleg testvéri üdvözletét küldi a hadbaindult magyar csapatoknak.“ A miniszter az 1. és 6. hadosztályok pa­rancsnokságának továbbította az üdvöz­leteket. — Az Újságkiadó Tisztviselők Szak­osztálya minden csütörtökön d. u. 3 órakor tagösszejövetelt tart a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszer­vezetének VI, Eötvös utca 25-a alatt levő helyiségében. Az állásnélküli és felmon­dásban levő tagtársaink ezen körülmé­nyüket ugyanott jelentsék be. — A Vöröskereszt a hazatérő depor­táltakért. Most, hogy Ausztria felszaba­dulása óta a Németországba deportált hadifoglyoknak és polgári személyek­nek, magyaroknak és más legkülönbféle nemzetiségűeknek visszaözönlése Ma­gyarország területén megkezdődött, a t Magyar Vöröskereszt teljes erővel be­kapcsolódott e siralmas állapotban ér­kező földönfutók felkarolásába és se­gélyezésébe. A Magyar Vöröskereszt vezetősége, élén Kisházy Iván ügyvezető igazgatóval, máris széleskörű intézkedé­seket tett e feladat megoldására. Szom­bathelyen az ottani vöröskeresztes kór­házak látják el az átvonulókat élelem­mel, orvosi kezeléssel, gyógyszerrel, Budapesten pedig Szentkirályi u. 26. sz. alatt létesült az érkezők befogadására a Hazatérő Menekültek Otthona. A ma­gyarokon kívül máris sok francia, olasz, belga és holland hazafelé tartó férfi, sőt egész család talál itt védelmet és támo­gatást. — A közellátásügyi miniszter a budai kórházak részére jelentős mennyiségű élelmiszert vásárolt Berettyóújfalun. Az élelmiszer nagyrésze már megérkezett Budapestre és a Nemzeti Segély útján ferül átadásra. Rundstedt fogságba esett London, május 2. Az angol rádió szerda reggeli közlése szerint Rundstedt tábornagy a 7. amerikai hadsereg fogságába került. (MTI) London, május 1. (Reuter) A né­met rádió is megerősítette az egész vxilágnak azt a várakozását, hogy a német megadás közvetlen küszö­bön áll. A német rádió először val­lotta be a német népnek, hogy a háborút elvesztette. Dr. Scharping, a berlini rádió volt hírmagyarázója a hamburgi rádióban hétfőn este kijelentette, hogy a háború gyorsan halad a be­fejezés felé s ez már holnap bekö- vetkezhetik. Ezután tízperces em- lékbeszédtt mondott a birodalomról. Mussolini utolsó óráinak története Milánó, május 2. (Reuter) A Reuter- Iroda milánói különtuplósítója a követ­kezőkben írja le Mussolini utolsó órái­nak történetét: Mussolini Comóban gyűjtötte össze árnyékkormányának minisztereit. Mint­egy 15.000 fegyveres embere volt. A szövetségesek értesítették a felszabadító bizottságot, hogy bombázni fogják a vá­rost, ha a fasiszta katonaság nem távo­zik onnan. Ezért a comói bizottság fel­szólította Mussolinit, hogy adjon paran­csot a város kiürítésére. A volt Duce határozottan visszautasította a város megmentését, bár a szövetséges repülők ott röpködtek figyelmeztetésül, hogy végre fogják hajtani a bombázást. Az utolsó két nap Clara Petraccival Mussolini két napot töltött a Ma- terno-villában barátnőjével, Clara Pet­raccival. Szerdán reggel felkelés tört ki és Ertinelli ügyvéd, a felszabadító bi­zottság képviselője, birtokába vette a prefektusi hivatalt. A fasiszta vezetők azonban nem voltak hajlandók vele tárgyalni. Csütörtök reggel Pavolini, a köztársasági fasiszta párt főtitkára, új­ból átvette a város feletti ellenőrzést. A felszabadító bizottság ugyanis csapa­tainak legnagyobb részét Milánóba kül­dötte és csak 50 embere maradt Como. ban. Német egyenruhában Svájc felé ... % A fasiszta csapatok később Mussolini parancsa ellenére kivonultak a város­ból, úgyhogy a volt Dúcénak menekül­nie kellett. Dongo község közelében, nem messze Comótól, a Garibaldi nevet viselő 52. kommunista dandár biztosa felismerte. Német katonai egyenruhát viselt és azt hitte, hogy át fog tudni jutni a svájci határon. Kormányának tagjai vele voltak. Tízperces tárgyalás után: sortűz! Elfogatásának híre futótűzként terjedt el és több országból, így Jugoszláviából is kérték kiadatását. A partizánok azon­ban elhatározták, hogy törvényt ülnek fölötte. A Como közelében fekvő Giulia o di Mazzegrában tartott tízpercnyi tárgyalás után halálra ítélték. Április 28-án 16 óra 10 perc­kor vetett véget Mussolini életének a Garibaldi hadosztály parancsnok­sága alatt álló 15 embemyi osztagának sortüze. Mussolini tiszti zubbonyt és lovagló­csizmát viselt. Barátnőjével együtt a villa mögötti falhoz vezették. Alig értek a falhoz, máris felhangzott a „Tüzelj!“ vezényszó és mindketten élettelenül rogytak össze. A kivégzettek holttesteit ezután kocsin nemsokára Milánóba vit­ték. — Vasárnap este — folytatta a tudó­sító — láttam Graziam tábornagyot, a fasiszta főparancsnokot, egy milánói szállodaszobában. Grazianin nem lát­szott félelem, magatartása inkább lei- hívó volt. Nem volt hajlandó beszélni, arcán a gyűlölet kifejezése látszott, őrei azt mondták nekem, reméli, hogy átad­ják az amerikaiaknak. ... a feleség — Mussolini feleségét is láttam. El- fogatása után a comói villába vitték és jól bántak vele. Amikor menekülése közben elfogták, több bőröndre való értékes bundát, ékszereket és húszmil­lió lirát vitt magával. — Rassi, comói rendőrfőnök elmond­ta nekem, hogy Mussolini felesége at­tól tartott, hogy a partizánok meglin- cselik és az amerikaiaktól azt kérte, hogy erős kísérettel vigyék a San Don- nino-i börtönbe. Az amerikaiak nem akartak rendőrségi ügybe avatkozni, de több páncélkocsit helyeztek el a villa körül. Egy bőrönd tele ékszerrel... — A Matemo-villában, ahol Musso­lini utolsó napjait töltötte, nagy bőrön­döt találtak, tele ékszerrel. Az értékes gyémántok és más drágakövek közt láttam két drágaköves rendjelet is. Ezeket Victor Emánuel adományozta Mussolininak. „Üj országot adok nektek!" Az „Unita“ című kommunista lap munkatársa beszélt egy partizánnal, aki állítólag résztvett Mussolini kivégzésé­ben. Leírása szerint Mussolini* merev szemmel nézett a szobájába lépő parti­zánokra. Ajkai remegtek. Mussolininak azt mondták, hogy kiszabadul. Rövid párbeszéd után, úgy látszik, elhitte, hogy válóban újból visszanyeri szabad­ságát. Amikor a szabadba ért, ez a hiedelme megerősödött és így kiáltott fel: „Egy országot adok nektek!“ (MTI) APRÓHIRDETÉSEK Mérlegképes vezető tisztviselő, nagy rutin­nal, az adminisztráció minden agában perfekt, lhelyezkedne. „Modern 45“ jel. kiadóba. \ranyat, ékszert veszek. „Magas áron“ jeligére kiadóba. í Nagyvállalat melseszerzö 20 éves gyakorlattal azonnal is elhelyezked­ne. „Gépipar“ jeligére kiadóba. 2 drb. 2i£X3 vagy 3X4 méretű sötét tónusu bükié szőnyeget kere­sek. „Élelemért“ jeligé­re kiadóba. Zongora eladó. ..Sür­gői“ jeligére kiadóba Fertig György és feleségéről aki tud valamit, szíves értesí­tést kér özv. Fertig Jó- zsefné, Pestszenterzsé- bet, Dobó u. 31. V. Jól főző tiszta minde­nes azonnal felvétetik. „Sürgős“ jel. kiadóba. Többéves irodai gya­korlattal állást keres „Komoly munkaerő“ jel. kiadóba. Kétszobás, komfortos Mást keresek Vi—VII kér., belterüle­tén. Ajánlatokat min­den adattal „Modern“ jeligére kiadóba. Bombasérült képet javít Csengery u. 84., főlép- osö, IV, |X. üzlethelyiség kiadó. La­jos u. 16. Érd. házfel­ügyelőnél. Pianinó (Lauberger— Gloss), ebédlőkredenc, hálószoba, a sí túl, szé­kek, nagy álló tükör el­adó. Levelek „Budán“ jel. kiadóba. Túri Ferencet keresi nővére. Hédervá- ron, postahivatalnál műszaki tisztviselőként működött. Nagyon ké­rem értesítést: Buda­pest, V., Bajcsy Zsilin- I szky út 78., II. 9. Boro- I sí Vas Józsefnénak. gyermekszerető nö (elvetetik „Azonnal“ Jel, kiadóba. üzlethelyiséget keresek V—VI. kerületben. „Vas rádió“ jeligére kiadóba. Vászonáru eladó csak privátnak. ,Prima* | jel. kiadóba. Baráth Gézát és nejét, kiket utoljára Balaton­keneséről Veszprémbe -ényszerrel ürítettek ki, keresik aggódó sértet­len fiai, testvérei és só­gora. Értesítési, kér dr Baráth, Bpest, Nádor utca 28. Jól főző tiszta minde­nes azonnalra felvéte­tik. Wellisch Aladár, Ví„ Lehel utca 6. f. 2. Aradra, Kolozsvárra, Bukarestbe utazom. Megbízásokat vállalok. Brkel tt, ifi, I. ék. Murai alezredest Budapesten - Sziládi csendőrezredest Deb­recenben kivégezték A Népbíróságok Országos Taná­csa !Murai-Metzl Lipót nyugalma­zott alezredes, a Nagykátára bevo­nult munkaszolgálatosok hóhérá­nak ügyében helybenhagyta az első­fokú halálos ítéletet. Mivel a halá­los ítélet jogerőssé vált, Murai Lt- pótot május 1-én délután 3 órakor a Markó-utcai fogház udvarán fel­akasztották. Az ítélet végrehajtásá­nál mintegy 300 főnyi érdeklődő közönség volt jelen. Muraival együtt került a Nép­bíróságok Országos Tanácsa elé az ugyancsak halálraítélt Spóner Ru­dolf hadapródőrmester és az élet­fogytiglani fegyházra ítélt vitéz dr. Herczeg Tibor főhadnagy-orvos. A legfelsőbb népbíróság ennek a két vádlottnak az ügyében is helyben­hagyta az elsőfokú ítéletet és Spó­ner kegyelmi kérvényét felterjesz­tette a Nemzeti Főtanácshoz. A Néptörvényszék kőiéi általi halálra ítélte Sziládi Gyula csendőr­ezredest. A halálos íítéletet nyom­ban felküldték Budapestre és mivel időközben életbelépett a népbírás­kodásról szóló új rendelkezés, itt megállapították, hogy a debreceni ítélet ellen nincs fellebbezésnek helye. Erről telefonon értesítették a debreceni Néptörvényszéket, ahol azután a halálos ítéletet Sziládi Gyulán május 1-én végrehajtották, Népes gyűlést tartottak a tömb- és házme«bizot- tak érdekeik védelmére Népes gyűlést tartottak a Csenge- ry-utcai Hajózási Club nagytermében a IV. és VI. kerület tömb- és ház- megbízottai kívánságaik és panaszaik megvilágítására. Rámutattak arra, hogy a közigazgatási hatóságok és az elöljáróságok annyi munkát róttak és rónak rájuk, hogy azokat szinte le­hetetlen elvégezni. Különösen ha a megbízottnak és a házmegbízottnak a napi kenyér után kell szaladgálnia. Az előadó beszéde közben elkese­redett kifakadások hangzottak el. Ä közbeszólók Sérelmezték hogy a ne­héz és felelősségteljes munkát tel­jesen ingyen kívánják. Az iletékesek még csak a készkiadások és iroda­szerek megtérítésével sem törődnek. Eddig ugyanis ezen a téreri az tör­tént, hogy az újjáépítési kormány- biztos' szobánkint 1 pengőt állapított meg a tömbmegbízottak és házmeg­bízottak díjazására, azzal, hogy ugyanakkor közmunka, illetve köz- munkaváltság alól is mentesülnek. A tömb- és házmegbízottak ezt a díja­zást nemcsak kevésnek, hanem egye­nesen lealacsonyítónak tartják ma­gukra nézve.-Az a kívánságuk, hogy a lakók jövedelmével arányban lévő progresszív pótdíjból tisztességes fi­zetést kapjanak. Ha ez rövidesen nem történik meg, illetve a kérdést sürgősen nem rendezik, a tömb- és házmegbízottak — hangoztatták a gyűlésen — kénytelenek lesznek le­mondani, mert saját kenyérkereső foglalkozásuk mellett nem tudják elvégezni a vállukra nehezedő renge­teg munkát. A gyűlés elhatározta, hogy május 20-ra, a Sportcsarnokban, Budapest összes kerületeinek tömb- és ház- megbízottait összehívják, amikor is együttesen határoznak közös érde­keikben. Felelős szerkesztő: FELKAI FERENC Felelős kiadó: HADÄCSY REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal' Budapest, V., Bajcsy-Zsilirszky-ú1 78 sz. Légrády Testvérek R.-T. nyomása. Felelfis nyomdaveretü: Jánosi Péter,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék