Kossuth Népe, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 51-126. szám)

1945-07-01 / 51. szám

t I I / 2 Nincs ítélet Krayzell tanácselnök, mint aki csak erre várt, összesúgott bíráival és már hirdette is a határozatot, hogy Láng Koméit nyolchavi megfigyelés alá he­lyezteti és ügyében a nyolc hó letelte titán a rendes bíróság fog Ítélkezni. Ulain Ferenc elégedetten csapta össze iratäüt, megrázta a vádlott kezét, aki egyszeriben normális emberré vált és Orsós anatómus professzor vállvere- getése közben tért vissza cellájába. A statáriális bíróság nem tartotta szüksé­gesnek, hogy Orsós bejelentését egy elme­gyógyász szakorvossal Is alá­támassza, a tanácselnök, védő és a nyilas orvos­szakértő — nyilvánosság teljes kizárá­sával, de a hírhedt rendszer százszáza­lékos kiszolgáltatásával — eltussolták a kényes ügyet Orsós tanította ki Láng Kornélt Idén január 14-én az Uri-utca 32. szá­mú ház légoltalmi óvóhelyén — ahol Bárczy államtitkár tartózkodott — meg­jelent egy SS-főhadnagyi egyenruhába öltözött katona, akiben az államtitkár meglepetve ismerte fel Láng Kornélt. A volt zászlós kétségbeesve kért bocsána­tot az államtitkártól, hangoztatva, hogy őt Görgey Vince és társai félrevezették, most már szeretné ledobni a német egyen­ruhát és bujdosni akar, amíg meg nem érke­zik a felmentő orosz sereg. Elmondotta, hogy a statáriális tárgyalás előtti este felkereste cellájában Orsós professzor, aki atyjának, Láng Dezső debreceni or­vosnak jó barátja és kitanította, hogyan Viselkedjék a biróság előtt, hogyan játssza az őrültet _, A többit csak bízd rám — mon­dotta Orsós és mint a későbbiek igazol­ták, Láng nyugodtan rá is bízhatta éle­tét a nyilas professzorra. ^ * Eddig a nyilas „nemzetmentő titkos szolgálat“ rémregényének egyik fejezete. Hozzátartozik még az esethez, hogy an­nakidején Goczán János honvédet, aki­nek bátor fellépése akadályozta meg a merénylet sikerét, bronzéremmel tün­tették ki. Németh József Rádió Bp, I, (549.5 m.) — Vasárnap — 7:00: Hírek. — 7.15: Reggeli zene. Hang­lemezek. — 8.00: Részletek Verdi: Ernani és Puccini: Tosca c. operáiból. Hangleme­zek. _ 9.00: Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus Szíve-templomból. — 10.00: Hí­rek. — 12.00: Harangszó, hírek. — 12.15' A rádiózenekar játszik, vezényel Polgár Tibor. Közreműködik Nagykovácsi Ilona — ének. 13.15: Beszélgetés Miliők Sándor- ral Mauthausenről. Vezeti dr. Radnai László. — 13.30: Suki Tóni cigányzenekara muzsikál. — 14.00: Hírek. — 16.00: Hírek. — 16.10: Balletzene — hanglemezek. — 17.00: Földműves-műsor. — 18.00: Hírek. — 19.15: Bárdos Lajos női kórusa énekel. — 18.45: Operától — orfeumig. Tarka-est. Rendező dr. Bánóczi Dezső. — A fabehozatal megszervezése. Ma­gyarország a mai határok között majd­nem egészében fabehozatalra van utal­va. Ügy az újjáépítésnek, mint a tűzifa, ellátásnak és a MÁV-bányák stb. hely­reállításának egyik nélkülözhetetlen elő­feltétele a fabehozatal minél sürgősebb megindítása. A ma fennálló helyzetben azonban a fabehozatalnál számbajöhető környező államokkal csak magángazda­sági megállapodások létesíthetők, me­lyek legtöbb esetben magánkompenzá­ciók létesítését teszik szükségessé. Ezen okból a kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium megbízta a faszakma ér­dekképviseleti szervét, a Magyar Fa­termelők, Faiparosok, Fa- és Tüzelő­anyagkereskedők Országos Egyesületét a fabehozatal egységes lebonyolításával és evégből egy szövetkezet alakításával. A szövetkezet közérdekű jellege megfe­lelően biztosítva van. A szövetkezetbe minden politikai magatartásában iga­zolt fakereskedő és faiparos beléphet. A szövetkezet által külföldön lekötött famennyiségeket tagjai útján bonyo­lítja le. — A Hirdetőlrodatulajdonosok Egye­sülete mint a KOKSz szakosztálya, jú­lius 2-án d. u. 5 órakor taggyűlést tart (V., Dorottya-u. 1). KossuihNépe 1945 júims r. Puskin követ visszaérkezett Budapestre A Magyar Távirati Iroda jelenti: Georgij Maximovics Puskin követ, Szovjet-Oroszország budapesti megbízottja moszkvai tartózkodása után pénteken este visszaérkezett a magyar fővárosba. A Szovjet-Unió népei ünnepük Sztálint Sztálin vezértábornagy kitüntetésé­nek hírét a Szovjet-Unió népei az egész országban szívből jövő lelkesedéssel és örömmel fogadták. Amikor a lakosság Sztálin , magas kitüntetéséről értesült, a városokban és községekben rögtön­zött népgyűléseken sokezer főnyi tömeg ünnepelte Sztálint és biztosította a szov­jet nép hálájáról. A lapok első oldalon nagy cikkekben méltatják Sztálin el­évülhetetlen érdemeit. Ax Egyesült Államok ratifikálják elsőnek a sanfranciscói egyezményt Truman elnök az újságírók előtt tett nyilatkozatában annak a reménynek adott kifejezést, hogy a San Franciscó­ban aláírt új nemzetközi békeszervezet alapokmányának ratifikálását vala­mennyi állam közül elsőnek az Egye­sült Államok törvényhozása fogja vég­rehajtani. A legújabb táviratok arról számolnak be, hogy a szenátus máris A miniszterelnök a pénzügyminiszter előterjesztésére dr. Vásárhelyi István miniszteri osztájyfőnököt pénzügyi ál­lamtitkárrá nevezte ki. A kitühő szak­ember hosszú éveken át dolgozott az or­szág külföldi pénzügyi kapcsolatainak kiépítésén. _______ — Halálozás. Mer ki Imre ny. honvéd alezredes június 27-én hajnalban el- húnyt. Szombaton helyezték örök nyu­galomra a farkasréti temetőben. Hammeri Sándor ny. Ganz-gyóri fel­ügyelő június 29-én elhúnyt. Július 2-án, 15 órakor, a farkasréti temető halottasházából temetjük. Gyászmise 5-én 8 órakor lesz a kapucinusok fő­utcai templomában. (Minden külön ér­tesítés helyett.) megkezdte a sanfranciscói egyezmény fölötti vitáját és előreláthatólag rövid időn belül el is fogadja. Churchill befejezte választási körútját Négy nap alatt több mint 1600 kilo­méteres utat tett meg. Mindenütt a győző hadvezért megillető fogadtatás­ban részesítették, de szabadelvű és munkáspárti ellenfelei rámutatnak ar- ,ra, hogy az ünneplők nagyrésze azért köszöntötte lelkesen Churchillt, mert győzelemre vezette Nagy-Britanniát, — azonban a választás napján ezek a tö­megek tiszta lelkiismerettel szavaznak majd ellene. Egyébként az angol vá­lasztások kimenetele még teljesen nyi­tott' kérdés és a szakértők csak annyit mondanak, hogy a szavazásban részt­vevők száma jelentékenyen felülmúlja majd a korábbi választások szavazóit. Churchillt Londonba érkezése után a király kihallgatáson fogadta, majd pe­dig a király és királyné ebéden vendé­gül látta. 2. sz. igazolási bizottság a H. M.-ben A budapesti Nemzeti Bizottság leg­utóbbi határozata alapján a Honvé­delmi Minisztériumban felállítják a 2. számú igazolóbizottságot. Erre azért volt szükség, mert egyre nagyobb tö­megben érkeznek vissza a Dunántúlról és Nyugatról olyanok, akiknek ügye körülményes és hosszadalmas utánjá­rást igényel. A 2. számú igazolóbizott­ság elnöke, értesülésünk szerint, Ribé- nyi Kamillo lesz. — Major Ákos, a népbíróság elnöke, mint ismeretes, kiütéses tífuszban megi betegedett. Állapota az utóbbi napok­ban jobbra fordult és remény van rá, hogy a jövő hónapban ismét elfoglal­hatja hivatalát. TÓTH ÁRPÁD rum- és likőreszencia-üzemét Lö­völde-tér 2. és Lázár-utca 14. alól VII., Dob-utca 27. alá helyezte át és azt régi vezetője, BAJOR SÁNDOR cég alatt folytatja. Ajánlja békebeli, közismert első­rendű minőségben készített rum- és likőreszenciáit és ételecet készít­ményeit úgy a budapesti, mint vi­déki kereskedőknek. Lakás ugyan­azon házban. s Aranyat, ot«*"'’br,llán"* ▼eszek, eladok. Jegygyűrűt, ékszert készítek, javítások megvárható^. Schwara aranyműves. Dohány-utca 22. I. 4. Origlnál Payard lemezváltós zeneszekrények nagy választékban kaphatók. PÁZMÁNY! IX., Ullői-út 67. Magaziner redonygyár faredőny- és vászonredőnykészl- tést és javítást vállal. V., Szent István-körut 1. szám. Fonott és vas kerti bútorok, Jégszekrények sörkimérő pultok asztalok, székek, biliárdok nagy vá­lasztékban HEXNER Király-u. 25. BrUláns, platina, arany, ezüst vétele — eladása Toch ékszerüzlet IV., Városház-utca 16. FOTÓCIKKEKET vesz és elad SZENES, Károly-körút 16. Kerékpár alkatrészek, szerelés, karbantartás. Gerő Sándor, VI., ö-u. 21. MnrnífT Hangszereket iTldlIlllA Tangóharmonikát Vesz és elad. Vili. József-körút 37. KERESKEDŐK! Gomb-, rövid-, textil-, kötött-, divatáruk, gyermekruhák. nagykereskedés, VI., O-utca 42. sz. Kívánatra árulistát küldünk. /A WP Jk ezüst, ékszer Xlll'ilif JL vétel, eladás Dr. BAJMÓCZINÉ WINTERMANTEL TEREZ Rákóczi-ut 10., I. 2. SÖRÖZŐ Kossuth Lajos-u. 12. MEGNYÍLT I Kapható Vihariámpaüveg 1Ö.G00 drb Nagyatádi-Sz.-u. Sí. II. S. TEXTILÁRUT veszünk, eladunk Acolyte* IX., Vámhéz-körut 11. Zongorát, üSürjíH MOGYORÖS8Y, Rákóczi-út 71. KHAKI szövetet, posztót, brlcseszt, zub­bonyt VESZEK. Rákóczi-út 25. Sarok­üzlet. SÜRGŐS! hűtőszekrények villanyra, jégre hűtőszerelések, Hennefeld, O-utca 6. Megy« PHILIPS-Művek Rt. Service üzeme Budapest, V., Szent István-körút 18. I. em. Rádiók, villamossági cikkek Javítása. Villanyszerelési munkálatok. Ugyanitt/ villanyszerelő szak- és segédmunkások és rádiómtíszerészek magas fizetéssel állandó munkára felvétetnek. Traktor előmelegítő lámpát megrendelések sorrendjében szállít: Kálmán József műszaki és gépkeres­kedő. Budapest, V., Kálmán-u. 14. A KÉK DUNA BEU« VIII., józsef-körút 37—39. Julius 1-től MIMI BLANCHE elóadóművésznő Vörös Anci, Mezei lutka, Katona Brigitta, Meggyes Magda, Kisfalvi and His Melodians Délután TánC este. Tíz napon belül megtartják Berlinben a hármas találkozót London, jún 30. Az angol rádió jelentése szerint brit és amerikai tisztek repültek Berlinbe, hogy befejezzék a megszálló brit és ameHkai csapatok bevonulá­sának előkészítését. A csapatok bevonulása talán már vasárnap meg­történik. A szövetségesek berlini nagy díszfelvonulásának előkészületei is befe­jezéshez közelednek. Ez a felvonulás lesz a háromhatalmi találkozó nyitánya. A találkozó talán már tíz napon belül meg-> lesz. Churchill miniszterelnök a jövő hét végén, az angol választások után utazik Londonból Berlinbe. Útjára Attlee is elkíséri. Valószínűnek látszik, hogy Eden is felgyógyul és később csatlakozik Churchillhez és Attleehcz. Államtitkári kinevezés i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék