Kossuth Népe, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 51-126. szám)

1945-08-30 / 100. szám

Vörös János: „A munkásság áldozatkészsége és verej­­tékes munkája biztosíthatja Buda és Pest összeköttetését“ A miniszter és Vas Zoltán a készülő Dunahídnál A „Kossuth Népe" gyűjtését kiosztották a hidász­század legénysége között lug.Yo So&suihNépe 3 Szerdán, a reggeli órákban az épülő Dunahíd Batthyány-téri oldalán Vörös János honvédelmi miniszter és Vas Zoltán polgár­­mester együttesen megtekintet­ték a munkálatokat. Először a polgármester beszélt az összegyűlt munkásokhoz és bejelentette, hogy eddigi munká­jukkal meg van elégedve. Hang­súlyozta továbbá a polgármester, hogy a híd befejezésére kitűzött eredeti január 31-iki határidőt a főváros nevében nem hagy­hatja jóvá. „A hídnak — mon­dotta — december közepére el kell készülnie." Ezután Vörös János beszélt a híd munkásaihoz. — Amikor az események arra késztettek, hogy az országot el­hagyjam, rádiófelhivásomban és a ledobott röpcédulákon egy­aránt felhívtam Budapest lakos­ságának figyelmét a Dunahidak felrobbantásának megakadályo­zására. — Ma egyedül a magyar mun­kásság áldozatkészsége és verej­­tékes munkája biztosíthatja Buda és Pest összeköttetését. A magyar munkás erejét megfeszítve, ösz­­szeszorított foggal dolgozik azért, hogy az országnak új fővárost építsen. Ebbe az építőmunkába a honvédség is minden rendel­kezésére álló eszközzel már be­lekapcsolódott. A munkásokkal vállvetve dolgoznak a honvédség tisztjei és legénysége. Hiszem, hogy a munkásságnak és a hon­védségnek ez a testvéri össze­fogása az új híd gyors elkészü­lését eredményezi. Jó munkát és sok sikert kívánok mindnyájuk­nak — fejezte be Vörös János. A munkások hosszan, lelkesen éljenezték a minisztert. Ezután a híd pesti oldalánál Politovszky Tibor százados a honvéd hídépítő század legény­sége részére kiosztotta a „Kos­suth Népe“ kispesti matinéján gyűjtött összeget. Beszédében a további teljesítményekre buzdí­totta az utászokat, majd a le­génység hálás köszönetét tolmá­csolta a „Kossuth Népe“ adomá­nyáért Már megint drágítani akar a Beszkárt Ámde: Beszkárt tervez, főváros végez A Beszkárt vezetősége szerdán újabb beadvánnyal fordult Vas Zoltán polgármesterhez és rámu­tatott arra, hogy a jelenlegi vitel­díjak mellett az üzemet nem tud­ja deficitmentesen fenntartani. Arra kérték tehát a polgármes­tert, hogy a Beszkárt részére ta­rifaemelést engedélyezzen. A pol­gármester szakértőknek adta át a Beszkárt beadványát, azonban, értesülésünk szerint, a főváros vezetősége semmiféle újabb tari­faemelést nem enged meg. Ellopták a Palatínus­­szállót és a margit­szigeti gyógyfürdőt A tolvajokat és a lopott tárgyak n gy részét megtalálják A margitszigeti gyógyfürdő igazgatósága bejelentette a rend­őrségen, hogy különböző fürdő­berendezéseket, dinamókat, móto. rókát és a Palatínus Szálló teljes berendezését, 80 métermázsa sze­net, nagyobb mennyiségű tűzifát loptak el a Margitszigetről, mint­egy SO millió pengő értékben. A rendőrség megállapította, hogy egy teherkocsi 15 fordulóval vit­te el a hiányzó tárgyakat. A ko­csit Halma József vezette, aki több társával együtt bűnszövet­kezetet alapított a Margitsziget teljes kifosztására. A nagyarányú lopás értelmi szerzője Salzer Leó dobozgyóros. A tolvajok a kocsl­­rakományszámra lopott holmikat Salzer utasítására Nyitrai Endre békeutcai kocsmároshoz és Klein Armin bulcsúutcai vendéglőshöz szállították. Nagyobbmennyiségű j üveget pedig Gottlieb József Szö­vetség-utca 0. szám alatt lakó tisztviselő vett át. Az orgazdák­nál a lopott holmik túlnyomó ré­szét meg is találták. Most nyo­moznak a még hiányzó felszere­lési tárgyak után. f készüléket csövet ÍÍIÍIÍIJI alkatrészt magas áron veszek ágyí Irányi-utca 13. V V4&I] Tel. 387—158. GYAKORLOTT NATIONAL pénztárosnő fizetéssel és kaszttal AZONNALRA FELVÉTETIK. Jelentkezés S—7-ig. TIP-TOP, Buda­pest, Szent István-körút 81. Cérnák rövidáruk nagyban Siklós, Budapest, VI., Hunyadi-tér 1. iárislógégnyáiíc üzem Kalmár Lajos, Kecskemét (MArla-krt 7). Gyárt: házi és kisipari üremefc részére: Gyapjú-, Angóraszőr-, Afrik-, Vatta-, Szőr kártológépeket. Farka­­soló- (csoraóbontó) és rongytépögépet. Aranyat, K m! veszek, eladok. Jegygyűröt, ékszert készítek, javítások megvárhatók. — SCHWARZ aranyműves Dohány-utca 28.. I. 4. Szerszámgépek, szerszámok vétel, eladás, bizomány. SERÓ SÁNDOR, VI., Ó-UTCA 21. eszek iiianesmmlüBlBgviztárolóí Irányi-utca 13. Tel. 387—158. Mindenkinél többet fizetek írógépért, számológépért, rádióért (sérültért is) csövekért, műszerekért foto- és villamossági cikkekért gramofonlemezért. ÁRUFORGALMI, KIRÄLY-U. 28. A legszebb jóUivúnság hangzott el a munkásküldöttség vezetőjének ajkáról, amikor a Légrády-nyomda személyzete, a tördelő-, szedő-, öntő- és rotá­­ciósgép-munkások, korrektorok és az egész technikai személyzet nevében felkereste a Kossuth Népe főszerkesztőjét, hogy a lap századik számának készítése alkalmából baráti és munkatársi szeretetüket kifejezésre juttassa. A Kossuth Népe szerkesz­tősége mindig tudta, hogy fele­lősségteljes munkájából egyfor­ma részt vállal a nyomdai sze­mélyzet, amelynek intelligens segítsége, lelkes ambíciója és törhetetlen munkabírása nélkül nem érhettük volna el azt az eredményt, amelyet száz lapszá­munk után sikerült elérni. A szerkesztőség tehát ezekben a sorokban is megköszöni a nyom­da személyzetének segítségét és ügybuzgalmát, amelyből jólesően érzi ki az együttérzés szívdobo­gását. „A reakció legsúlyosabb veresége“ A Kommunista Párt angyalföldi székházavató gyűlésén Rákosi Mátyás bejelentette, hogy a két munkáspárt a fővárosi vá­lasztásokon közös listával indul. „Bizonyos — mondotta —, hogy a két pártnak ez az együttes fel­lépése a választásokon a munkás­pártok mellé állítja egész Buda­pest dolgozó népét, haladó értel­miségét. Azt hiszem, nem mondok titkot: az egész magyar reakció visszafojtott léiekzettel nézte és várta, hogy ez a választás éket fog verni a magyar demokrácia kct hatalmas pillére, a MKP és a SzDP közé. Meg vagyok győződve arról, hogy a ml szövetségünk a reakció legsúlyosabb veresége“. Tíz új tanácsnokot választott a főváros közgyűlése A főváros törvényhatósági bi­zottsága szerdán délután Szako­síts Árpád' elnöklésével közgyű­lést tartott a Kereskedelmi és Iparkamara helyiségében. A köz­gyűlésen több előterjesztést tár­gyaltak, a többi között a csator­názási szabályrendeletet, amellyel kapcsolatban a közgyűlést meg­nyugtatták, hogy a csatornahasz­­j nálati dijat nem a lakók, hanem az érdekelt ingatlantulajdonosok fogják fizetni. Felkey Ferenc ta­nácsnok bejelentette, hogy a fővá­rosi részvénytársaságok igazgató­­sági és felügyelőbizottsági tagjai­nak jelenléti díjai a jövőben a szerint fognak változni, ahogyan a fővárosi alkalmazottak javadal­mazásait megállapítják. A közgyűlés ezután tíz új ta­nácsnokot választott. Mégpedig nyolc jogi képesítésű és két mű­szaki tanácsnokot. ŰJ tanácsno­kok lettek: dr. Homolyay Rezső, dr. Hahn Sándor, Pollákné Stem Szerén, dr. Gámenczy Béla, Philip R.udolf, Fazekas István, dr. Szé­­chy András és dr. Szoboszlay Fe­renc. Műszaki tanácsnokká Viola Rezsőt és Szerényt Tivadart vá­lasztották meg. A megválasztott főtisztviselőket Vas Zoltán polgár­­mester üdvözölte és az új tanács­nokok nevében Viola Rezső kö­szönte meg a közgyűlés bizalmát Hát mi miért nem kapunk írói ösztöndíjat f Tisztelt Művészeti Tanács! A legnagyobb megdöbbenéssel láttuk az egyik délutáni lapban, hogy mi lemaradtunk az írói ösztöndíjasok listájáról, amelyen ná­lunk sokkal érdemtelenebb egyének képviselik a jobboldali gon­dolatot Kérjük e tévedés sürgős korrigálását! Fóthy János regénye — román nyelve t A közeljövőben sok magyar író és költő ismert műve jelenik meg a román könyvpiacon, román for­dításban. Az elsők egyike Fóthy János regénye: „A csodálatos völgy“ lesz, amely körülbelül tíz évvel ezelőtt nagy feltűnést kel­tett, merészen érdekes témájával és magasrendű irodalmiságával. Hírek a rendőrségről A Weiss Manfréd konzervgyár igazgatósága bejelentette a rend. őrségen, hogy a gyártelepről negy­ven hordó lakkot elvittek. — Ká_ polnási Rezső magántisztviselőt á Teréz-körút 17. szám alatt isme­retlen tettes agyonlőtte. A me­rénylőt keresik A Váci-út 8G. számú ház előtt kocsmai vereke­désből kifolyólag agyonszúrták Török Kálmán gyárimunkást. — tJjra megjelent a „Szocializ­mus". A magyar munkásság már­tírhalált halt vezetőjének, Mónus Illésnek nevével ismét megjelent a Szociáldemokrata Párt tudományos folyóirata, a „Szocializmus“. „Szer­kesztette: Mónus Illés.“ A reakció évekkel ezelőtt betiltotta, most öz­vegye vezetésével szerkesztőbizott­ság bocsátja ismét útjára a lapot. i BENDZSEL! Azonnal Jelentkezz 1 Még nem késő !; MÁTYÁSI. RUSCHIl.1 Némedy ingatlaniroda Teréz-körút 17. 1■ 4/a í Keresek sürgős megvételre bérhisst, rójihijnt, cealiil! házat, telket, öröklakást, gyár, malom, tlremház in. gatlanokat. Eladók: bér­­házak, családi házak, tel. kék nagy választékban. Kézikocsi és talicska kapható, VI., B&Jnok-u. 84. Horváth Kálmán volt színigaz­gató és felesége Flsoh Lucy porig lesújtva Jelentik, hogy egyetlen gyermekük, pótolhatatlan kincsük Horváth Józ a (Mädy) színművésznő és mozdulttmüv^ü gj nő hősiesen viselt hosszú ezenve dés után f. hó 27-én élete 23 éves virágában itthagyott bennünket. Gyászolják- Horváth Lajos, Hor váth Oszkár, özv. Fiseb Ferencné és családjaik és vőlegénye, Forbát Tlbop. Temetése f. hó 31-én 2 óra­kor lesz a rákoskeresztúri izr. te­mető halottasházából. Szitnyai Zoltánt Liszt Nándorf Dövényi-Nagy Lajos t Marschalkó Lajos t Erdélyi József f V. 1. A nevek mellett szereplő kereszt nem az írástudatlanság jele. Az ösztöndíjas írók listáján azonban egy halott neve is szerepel Talán ezen a jogcímen, az erkölcsi halottak jogán, lehetne pótlólag kiutalni számunkra a havi 3000-et!? Lerobbantották a Levéltár tornyát Ismét eltűnt egy színfolt a bu­dai városképből, amihez hozzá­szokott az emberek szeme. Szom­baton felrobbantották az Orszá­gos Levéltár várbeli épületének tornyát. A torony az ostrom alatt annyira megsérült, hogy lebontása életveszélyes feladat lett volna és így egy pár robbanótöltet vég­zett a campanilléket utánzó épít. ménnyel. Volt egy nevezetessége is ennek a vöröstéglás toronynak. Októbertől áprilisig bodor füstö­ket eregetett az ég felé. A tornyot ugyanis a levéltár központi fűté­sének kéménye köré építették és ha már nem is harangoztak ben­ne, legalább füstölt. Most ennek is vége. A háború áldozata lett. Béke poraira, melyet még sokáig fognak beszivni a környéken lakó budaiak. Élete első intervjúját adja a 22 éves „magyar Gigli" Váry-Weinstock Miklós, az új tenorista-csoda énekből hármas kapott a gimnáziumban Váry-Weinstock Miklós, a leg­újabb magyar tenorista-fenomén, a legfrissebb csoda. Bámulatos a hangja. Huszonkétéves. Olyan, mint egy jóindulatú fiatal mackó. Sze­líd, mint minden nagyon erős ember. Imponálóan széles a mell­kasa. Dijbirkózó plusz tenorista mellkas. A hangja? Giplié lehetett ilyen, amikor még nem volt sztár, csak tudott és szeretett énekelni. A nagy tenoristák í'aksznijai még hiányoznak — igaz, hogy tanulni kell még neki —, ha elragadja a hév, belefekszik a hangjába és te­kozol ... a közönség pedig jobbra­­balra ájuldozik a gyönyörtől. Egyébként hajlékony, kristály­­tiszta hang, szabadon szárnyal, gombóc sincs a torkában, a pia­no! és a középhangjai eszményi szépek. Tagja az Operának. Egyszer már énekeit az Állatkertben, a Traviata ment, ő Armand volt. Váratlan meglepetés a közönség­nek. Tiszacsegei fiú. Az édesapja ke­reskedő volt- Szülei és három testvére az auschwitzi halálkam­rákban maradtak. Munkaszolgála­tos volt és a hangjának köszön­heti, hogy életben maradt: kiéne­­kelte magának az emberi bánás­módot Amikor a front közeljött hozzájuk, átszökött az oroszokhoz. Élete első in tervj újában ezt mondja: — Debrecenben érettségiztem- Énekből hármasom volt. Egyszer elmentem egy barátommal, aki próbát akart énekelni Neki nem sikerült. Kedvet kaptam, meg kéne próbálnom, gondoltam. Az énektanár azt mondta, hogy egész jó a hangom, jó baritonista lehet belőlem... — Rettenetesen drukkolok, ha énekelek. Eddig háromszor éne­keltem. Színpadon kevésbbó fé­lek, mint pódiumon, mégis, ott nem látni közönséget.,. A közönség szeptemberben ta­lálkozik vele a Failoni-kedvencek estjén a Zeneakadémián, ahol négy új fiatal énekes, Lackó Má­ria, Palánkat/ Klára, Virágos Mi­hály és ő, mutatkoznak be Buda­pestnek, Failoni foglalkozik ve­lük, ő vezényli az estet is. Az ember, ha énekelni hallja, arra gondol, hogy milyen kár, hogy nincs valami bizottság — ha már annyi bizottság van —aki az ilyen fiatal énekesre vigyázzon. Még annyi minden történhetik t ele — életveszélyes dolog a szín­ház és környéke. Kár lenne érte. Viszont: ha vigyáznak rá, oko­san, szeretettel, csodálatos érték­kel, ritka kinccsel lesz gazdagabb a magyar kultúra! I, M. H'TÖKGPIA RÁB ftÄÄX Ut 52. Oktogon-térnél«! ZOHMESUNDA VÉTEL-ELADÁS P 1 YfäS3V! ÁTSZABÁSOK 8(1 Alii SZÜCSMESTERNÉL RÁKÓCZI-ÜT 82. U,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék