Kossuth Népe, 1946. január-március (2. évfolyam, 1/197-74/270. szám)

1946-03-24 / 69. (265.) szám

POR-MORGÁS Jónapot. Szombaton reggel, amikor lebocsét- koztam » budai hegyekről a városba, már láttam, hogy valami van. Szürkésbama pára ült a város fölött, mint lomha-lusta khamszln-felleg a siva­tag fölött, és-valóban számumszerü volt a dolog: a szól felkavarta a romváros porát, csikorgott a fogak között és a vlllamoskerekek alatt, befura­kodott az inggallér ós a szemhéjak alá, örvény­lett, forgószeles torftyocskékkal kavargóit a por. Én a sommás elintézések híve vagyok s ezért amikor megjóso­lom, hogy a maguk lapjai nyáron tele lesznek a porról szóló pana­szokkal, orvosi és egészségügyi jótanácsokkal, illetékes nyilatko­zatokkal, ugyanakkor leszögezem azt is, hogy bizony ezt • por- piluiét is le kelf nyelni. (Tessék ezt is megköszönni a hfdrobban- üóknak...) Le keit nyelni, mert mást nem tehetünk. Lehet harcol­hatni a por ellen, kell is, de ne várjunk csodákat és ne szidják majd az ártatlan utcaseprőket és egyéb hivatalokat. Pesten por van, piszok van, mert tele vagyunk romokkal. Tessék a bajt a gyökeré­ben orvosolni: a romokból újat építeni. Nemcsak kozmetikázni, hanem alkotni. Ehhez persze munka kell, sok-sok kemény munka. Anélkül nem megy De ha az lesz, akkor lesznek jobb napok is. Jobbnapot. MORGÓ Életfogytiglani tegyháxra ítélte a népblróság Hóntan Bálintot Szombaton délelőtt 11 órakor hirdette ki az ítéletet Háman Bálint bűnügyében a népbíróság. E szerint bűnösnek mondták ki különböző háborús és népellenes bűntettekben és ezért őt élet­fogytiglani f egy házra, 10 évi po­litikai jogvesztésre és vagyonel­kobzásra ítélték. Az indokolásban a népbíróság megállapította, hogy Homan pá­lyafutása teljesen egybeforrott az ellenforradalmi rendszerrel. Tár­cát vállalt a Gömbös kabinetjé­ben, a magyar-német sorsközös­séget hirdette, megszavazta a zsidótörvényt, tagja volt a Ma­gyar-Német Társaságnak, szám­talanszor hitet tett a magyar-né­met barátság mellett, majd mint miniszter és a Bárdossy -kormány tagja hozzájárult a Szovjet elleni hadüzenethez. A bíróság enyhítő kómlmény- nefc vette, hogy Hómar volt az egyetlen a jobboldali politikusok közül, aki 1944 március 20-án Veesenmayerhez intézett levelé­ben tiltakozását fejezte ki a né­met megszállás ellen, rámutatva arra. hogy ez az aktus a magyar nemzet becsületét sérti és egy- szersmindenkorra alááshatja a német-magyar jóviszonyt. Ezt a nyomatékos enyhítő körülményt mérlegelte a bíróság, amikor a legsúlyosabb büntetés kiszabásá­tól eltekintett. Az ügyész és a védő fellebbezést jelentettek be az ítélet ellen. fsds, szeles IM a kettes ünnepen | A Kávé hétvégi l«j&lárá*lml*Més9 | Az elmúlt hét időjárása végre meghozta az első tavaszi napokat. Március 21-én, a hivatalos tavasz első napján indult meg az erősebb felmelegedés óc pénteken már 30 ,fók fölé szökött országszerte a hő­mérő higanyszála. Budapesten 21 fok volt Ilyen magas hőmérsék­letet utoljára október elején mér­tek. tehát több mánt öt hónapig nem volt ilyen melegben részünk. Pénteken délben Franciaország, Belgium és Hollandián hatalmas pusztító vihar vonul* keresztül, ennek hatása nálunk íx erezhető volt, mert a légnyomás 774 mim­ről rövid idő alatt 758 mm.-ra csökkent. Az időjárás változásai­ra érzékeny emberek ezt erősen megérezték. Az elkövetkezendő napok vál­tozékony időt hoznak, szelesebb lesz és többfelé kapunk esőt. A hőmérséklet egyelőre nem emel­kedik toyább, sőt az erősebb fel- hősödés következtében néhány fo­kos visszaesés jön. A kettős ünne­pen így nem lesz jó időben ré­szünk. Felrobbantották a bérsí Gestapo épületéi Az osztrák fővárost látogató pesti utazóközönség körében an­nakidején rendkívül kedvelt szál­loda volt az eleó kerületi Mórán Platzon álló Hotel Metropol, amelynek hatalmas épületét az Anschluss után a Gestapo lefog­lalta. A hírhedt titkos politikai rendőrei® itt rendezte be bécsi kirendeltségének Irodáit, a szálig pincéjében voltak a kínzókamrák s az udvari szárnyon a fogház­cellák, által hónapokig rabosko­dott Schuschnigg kancellár, Rei­ther paraeztvezér, báró Rotschild ée még sokan mások. Becs ostro­ma alatt a Hotel Metropol telje­sen elpusztult és csak néhány csupasz oldalfala meredt vakon a Donaukaire, a beomlás állandó veszélyévei fenyegetve. Az elta­karítása munkálatoknál most szükségessé vált, hogy a romokat felrobbantsák, ami megtörtént, s a Gestapo egykori bűnbarlangja ilyen fanttáay végleg eltűnt a föld színéről. békán? Napoleon Brandy eredeti töltés, Pécs, llttke pezsgőgyár, Pécs, Szilágyi borpincészet pa­lackborok képviselete. Arak rend­kívül előnyösen megállapítva! ZALA KÁROLY VI., Dessewffy-utee SO. T. 125-fíS. FOGSOROK Javítások, nyom*, ölesén. GRUBER, Bérkocsis-utca IS. (József-kőrútnál.) Czlmeresek (Tamási Áron regénye) (JF. PJ Vallomással kezdem rö­vid beszámolómat az 6J könyv­ről: Tamási Áronnak egyetlen írása sem fogott meg úgy, mint a Czlmeresek. Volt könyve, ame­lyet nem olvastam végig, volt, amelyiket végig kellett olvasnom. Különvéleményem volt. Tamásit tehetségesebbnek tartottam, mint írásait. Nem éltettem — ma aem értan —, hogy e kritikának miért volt gátlása Tamásival szemben ét miért okozott eszel károkat neki is és a magyar irodalomnak is. Most, hogy a Csímereiekat el­olvastam, igazolva érzem maga­mat. Tamási Áron Czlmeresek című munkáját 1929-ben nem vállalta kiadó. Ezután irt olyano­kat, amiket, vállaltak a kiadók. Divatos „irodalmi“ köntösben népi Írásokat Most hogy a Czi- meresek — először a szerző ki­adásában jelent meg — ismét az olvasó elé kerül, ki fog derülni, hogy Tamási ragyogó regényíró, kitűnő szemlélő, pompás mesessö- vő és nem ködös népi lró, akit e kaján és megalkuvó kritika hagyott eltévedni. Ha a Czímereeek 1929- ben megjelenhetett volna — és a kritika őszinfén foglalkozik vele —, a könyv nagy sikert aratott volna és Tamási megmarad ere­deti, egyönl és nem erőszakolt írói vonalán. A Czlmeresek élvezetes regény — egy darab csontig igaz törté­nelem. Az erdélyi „czímeresek“, dzsentrik és áldzsentrik pokoli cinizmusát, az erdélyi középosz­tály meglazult erkölcsét és két­ségbeesését tárja elénk az 1919-iki összeomlás idejében. Gátlásmen­tesen, írói lelkiismeretességgel mutatja be a még akkor is fel­hőkön lovagoló erdélyi űri vilá­got, azt, amelyről az anyaország­nak hamis, giccsee képe volt — és van talán ma is. Valóban le­bilincselő. megrázó filmkockák peregnek előttünk a könyv olva­sása közben. Látjuk az erdélyi kártyavár összeomlását, — meg­döbbentenek az okok és követ­kezmények. Ügy esik szét Erdély az 1918-as történelmi vihar első szélfuvallatára, mintha kulisszák­ból épült volna. Milyen gyenge volt, mennyi bűnös hibája volt erre mutat rá drámai erővel az író. Stílusa, kepei: nagyszerűek, él­vezetesek. Alakjai hús-vér embe­rek. Nincs a regénynek egyetlen unalmas, vagy fárasztó mondata sem. Tamási ebben a könyvében nem as árral úszik, hanem az ár ellen. Megérdemelt — ezáltal őszinte — sikert várunk könyvé­től, amelyet a Révai cég adott ki. Hisszük, hogy ezzel az igazi Ta­másival sokat nyert irodalmunk, a könyv hibái ellenére is, amely­ről azért ne írjunk, mert nem lé­nyegesek. Kik hallgatnak külföldi rádiót? A Magyar Köz véleménykuta- tó Intézet jelenti: A budapesti rádióelőfizető közönség 80 szá­zaléka hallgatja a külföldi adók magyar híreit, főleg az esti órákban. Reggeli adást csak 64, délit 31 százalék hallgat. A poli­tikai vonatkozású hírek mellett sokan .szívesen hallgatnának kultúrál!« tárgyunkat is. A kö­zönség fele kijelenti, tudatában van, hogy t rádióbitek alakítják ki vélekedését Elegendő-# a kalóriapéni? Ä Magyar Közvélemény ka­in tő Intézet jelenő: As Oj kol­lektiv szerződéseket me érde­keltek 65 százaléka javulásnak minősíti, a kalóriapeogt azon­ban ceak 31 százalék találja ki­él égi tőnek Az adó pengőben való bérfli»- tés tervét 72 százalék elveti, 70 százalék helyesli hogy a haüö- sági árak, közüzemi dijak a bé­rekkel egység«* kulcs e*ari«*t változzanak. KERESKEDŐK! GOMBOK, RÖVID, KÖTÖTT, DIVAT, IC, CtiBNA, JfOMWBERGI, HÁZTAR­TÁSI áruk nagy válzsatékban. Áru- ijta. Pénü elSaete» beküldi;s esetén MMlnsl széllilok. MegnemfeleUSt iciese- réieit, _ BARTA. »«LA, ft.. á-nSer 48, lm , UMMMM Pénzének ellensége ha bem vesz, míg a készlet tart 59.006 pengőén egy csomag prime minőségű cigarettapapírt György Imre papirnagykereBkedönéi, Deák Ferene-u. 15. Terézvárosi Papir- feidolgozó, Rózsa-u, 95. Lipót­városi Papirfeldoigczó, V. Csa- nády-u. 6/b Távirati pénzátuta­lás után postán szállítunk. Arany, ezüst, ékszer VÉTEL ELADÁS: Dr, BAÍMACZIMt j Wintéi menta! Teréz. SUDAREST, lm, If. I em, % Felboneoltúk a feldarabolt nőt Lencsés Emeréncia holttestét a törvényszéki bonctaai intézetben felboncoiték. A vizsgálat során kiderült, hogy a szerencsétlen nő ütéstől koponyaalapi törést szen­vedeti és ebbe halt bele. Bestiális gyilkosa a halott nőt darabolta fel. A rendőrség az eddig elfo­gott gyanúsítottakat szabadlábra helyezte, miután igazolták, kitűnő ételek és italok délelőtt is a Székely Emil 2« briliánst, aranyat, ezüstöt, érét legdrágábban vess. gyilkosság valószínű elkövetése idejében nem voltak együtt Len­csés Emerenciával s most egészen új nyomokon igyekeznek a- detek­tívek a gyilkost kézrekeríteoi. Felelős szerkesztő: Felkai Ferenc Felelős kiadó: Dr, Bíró Miklós Szerkesztőség és kiadóhivatal: Epést. V., Bajesy-Zsilinsrky-út 78 Telefoeszámok ^ Szerkesztöscg: 121—527 és 122—941 Kiadóhivatal: 120—049 és 1*1—484 IV., kávéhéiban, Váci-utca 11-a. félemelet Moiigép hangos, is mm „Marxtoa“ mozi­vetítő, kettős terem, hangszóró­val, SS vatto3 «Erősítővel, állvány­nyal, kompletten Ma gy. arany­értékben eladó. PÁZMÁNY 1, IX., llllői-út 67. Kertészflveg i.S nun ón to ttu végből, ládsiételben Forgó és Társa Telefon: ZZ—.IS—88 BUDAPEST, VII., DÓKÁM ti-y. il. Aranyat, briliánst, ezüstöt vessek, eladok. Jegygyűrűt, ékszer! késaítek. Javítások megvárhatok. •)’) ! ■ ' SCtIWABZ eraajmßve«. Dohány-u 4L. i, ?[ Aitthvar vittkre is SZEMÉLY SS TEHER, 580 KÍLOIO. 222-238 Effigy 38 UTCÁRA NYÍLÓ bdvárosfiizfeShelyiség tökéletesen berendezve, A*«. tágas SZUTEHEJÍNEI, «IlglCjSt# Érdeklődés: LiBERTE HIRDKTO- VALLALATNA!_■, Andfássy-út VO. Kériratoksst nem őriünk meg , nem adunk visssa. Us%t%áy. TesivértS B.-T. syoms.» I A Bioméiért felelős A?*r<B ttizelr igajwM i HSNW, n. *A9AY.«TCA 1«. IfltssvpSifi» iveiei {SZÉNSAV PATRONOK A 7 masai éí-en toss, KMAÓVAJiRT ummmi kakaómasszáért és manduláért LEGMAGASABB ARAT vs£. Flérisesíkslásléí Gyér; Csáky-üie» 14 i 4 Es kiket tart az USA közvéleménye a „legnagyobb amerikaiaknak"? A politikai tájékozódás fontos eszköze az Egyesült Államokban a köevéleménykutatás, melynek összegezett listáiból híven tükrö­ződik vissza a nép véleménye. Több közvéleménykutató intézet, közöttük a Magyarországon is jól ismert GaUup-féle, a választási idők alatt széleskiterjedésű mun­kát folytatott. Es kutatásai, — ez a legfontosabb —, valóban a köz­vélemény igazi felfogását adják vissza. A Budapestre érkezett legújabb jelentések érdekes adatokat kö­zölnek a közvéleménykutató inté­zetek listáiról Kitűnik ezekből, hogy Truman elnök még mindig az összes szavazatok többségét birja. ö kapta a katonaság 67 százalékának demokratikus sza­vazatát. második helyen Henry lr. Wallace kereskedelmi minisz­ter szerepel 15 százalékkal A demokratikus párt legna­gyobb támogatói a közép és ala­csonyabb gazdasági osztályokból származnak, ahol három fiatalból legalább kettő erre a pártra sza­vaz, megközelítve az idősebbek és a szervezett munkások számát, A fontos „független“ szavazók is a demokratikus pártot támogat­ják 75 százalék erejéig. A re­publikánusok legnagyobb erőssé, gél nyugaton vannak, ai élen Kansasml. „a legrepublikánu- sább" állammal. A dénveri közvélemény kutató központ érdekesen világítja mag ar. amerikaiak véleményét nagy embereikről. Az idevonatkozó kér­dést nagyon gondosan fogalmaz­ták meg, nehogy az élő vagy a kö­zelmúltban elhunyt politikusok személye a feleleteket befolyá­solja. Ä kérdés így hangzik: „KI as a kit személy, akár * leg­nagyobbnak, tekint as Egyesüli Államok történetiben as ország­ban valaha is élt legnagyobb kó­rom férfi közül t“ A feleletek eredményekén! eb­ben a listában Franklin D. Re őse pelt vezet 61 százalékkal, második 57 százalékkal Ábrahám. Lincoln, 3. George Washington 46 száza­lékkal A többi szavazatok a kö­vetkezőképpen oszlanak meg; Thomas A. Edison 11 százalékital Woodrow Wilson 8 százalékkal, Eisenhower tábornagy 7 százalék­kal és Thomas Jefferson 6 száza­lékkal Általános vélemény, hogy esett évek múlva ad majd egy ugyan­ilyen lista választ arra, hogy pél­dául a Rooeeveltre szavazok, szá­ma emelkedni vagi’ csökkenne fog-e, milcoris élete és munkás­sága hasonló történelmi távlatba kerül, mint Washingtoné vagy Lincolné. Mindenesetre az eredmények világosan megmutatják, hogy s három legutolsó elnökválasztási tekintve, Roosevelt népszerűsége nagyobb volt a nők, mint a fér- fiak és nagyobb a fiatalság, mint az öregek között. Meglepő tény, hogy Roosevelt hagyományos el­lenzéke, a gazdag osztály, S0 szá­zaléka szintén reá szavazott, de még meglepőbb, hogy az 1944-es republikánusok S0 százaléka is Rooseveltet. tekintette minden idők legnagyobb emberének. R. F Mit mond a magyar közvélemény?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék