Kossuth Népe, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 130-145. szám)

1946-07-01 / 130. szám

TOO^blliiójpei^ II. évf. 130. szám 1946 július I • Hétfőn döntenek • a béketárgyalás I Időpontjáról ■>■■■■ "i »I ■ ■■■■■■■ i —■ •*— Kossuth Népe FŐSZERKESZTŐ: FELKAI FERENC Vasárnap éjjel kezdődik az atombomba-kísérlet Héttőn NOT-ítéletAntal István ügyében > Országos rendszabályok az árdrágítók és valutázók ellen Egy halottja, 16 súlyos és sok könnyebb betege van a Philips-gyári ételmérgezésnek Arzénos tészta vagy faszesszel hamisított ecet okozta a szerencsétlenséget — Az étkező első csoportja megmenekült — A rendőrség erélyes nyomozást indított _A rendőrség nyomozást indított- a tömeges ételmérgezési ügyben, mely ■a múlt hét végén történt a Phillips gyár váci úti étkezdéjében és amelynek egy halálos áldozata, 16 súlyos sérültje sok könnyebben megbetegedett áldozata van. Az elmúlt bét egyik napján a IPbilJipe rádiógyár Váci út 169. sz. telepén a gyári étkezőben tojásos galuskát és salátát szolgáltak fel a. gyár alkalmazottainak. A tiszt­viselők és munkások két turnusban foglalták el helyüket az étkezőasz­tal mellett. Az első turnus minden baj nél­kül úszta meg az ebédet, a második csoport azonban, mely mintegy ötven főből állott, kivétel nélkül megbetegedett és csaknem valamennyi alkalma­zotton súlyos mérgezési tünetek mutatkoztak. Erős hányáé, gyomor­éi bélgörcsök léptek fel ezeknél a tisztviselőknél és munkásoknál. A gyári orvos megállapította, hogy ételmérgezést szenvedtek és azonnal intézkedett az áldozatok kórházba szállítása iránt. kezdéjébsn felbas nált iiszt- szükségjetec, és kit terhel a felelősség azért, hogy az arzénnal mérgezett liszt ilyen nagyarányú törne gszerenceét- lenséget okozott. A nyomozás során megállapítot­ták, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő arzénmérgezés olymódon, hogy a -zéntartalmú liszt kerül a fogyasztókhoz. A lisztrak­TILDY ZOLTÁN: tárakban az arzént patkány és fé­regirtásra használják fel és íöbbiz- beu előfordult már, hogy gondatlanságból az arzén a lisztbe került és így több esetben súlyos mérge­zést okozott az arzéntartalmú liszt. A hatóságoknak fokozottabb ellen­őrzést kell gyakorolniok, hogy ele­jét vegyék az egyre gyakrabban megismétlődő nagyobbarányú to­rn eg mérgezésekéi ek. Németh József Az áldozatok listája Az egyik munkás még kórházba szállítása előtt lakásán meghalt, míg a Kókus-kórházba szállították a kö- Árpád út 24; Farkas Julianna, vetkezőket: Jakobik Irma, Újpest, Attila ucca 93; Forgács Ilona, Cson­gor ucca 24; Lupcsák Irén, Váci út 96; Magyar Antalné, Gömör ucca 61; Kocsis Istvánná, Bocskai ucca 34; Lakatos Ilona, Szekszárdi út 22; Beichenfe-ld Szidónia. Izabella ucca 94: Molnár Mihály, Egressi út 113; Boda Győző, Harmat ucca 24: Ná­dast Ignác, Ürömi út 34; Takács Gyula, Újpest, Fő ucca 17; Fekete Wíód/n, Dembinszky ucca 45; For- jgáea Károly, Dembinszky ucca 41; Pang Lás Hó. Szent Imre herceg útja 6. és Gelányi Jenő, Pestszent- erzsébet lakosokat. A kórházban azonnal gyomormo- (sást alkalmaztak és csak a sürgős orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy nincs több ha­lálos áldozata m súlvos ételmérgezésnek. A Rókus-kórhazban először arra ^gyanakodtak.. hogy a saláta készí- itóeébez, felhasznált ecet volt mér- «esaett, mivel az ecetet újabban igen gyakran hamisítják faszesz hozzáadá­sával és úgy a főváros területén, mint a vidéken gyakran fordul elő mérge­zési eset a hamisított ecet felhasz­nálása miatt. Mivel azonban a fa- szeszmérgezés kísérő jelensége, a lá­tási zavarok, az ételmérgezés áldo­zatainál nem mutatkoztak, az orvo­sok elejtették ezt a feltevést. A ké­sőbbi vizsgálat megállapította, hogy a mérgezések tűn t i arzén- mérgezésre vallanak és valószínű, hogy az arzén a to.iá- sosgaluska készítéséhez felhasznált liszt útján került az áldozatos szer­vezetébe. Kit terhel a felelősség a szerencsétlenségért A megindított rendőri vizsgálat most arra irányul, hogy megálla­pítsák. valóban arzén tartalmú volt-e tészta készítéséhez felhasznált ü-fzt. A nyomozást kiterjesztették abban az irályban, hogy a gyár honnan szerzi be az ét­Ahol ilven férfiak éltek, az a nép élni fog Szzged, június 30. Tiláy Zoltán köztársasági elnök szombaton délután részt vett annak az emlékműnek a leleplezésén, ame­lyet a szegedi bonvédker ileti pa­rancsnokság azt lmok a honvédek­nek az emlékére állíttatott, akik aknafelszedés közben, a hntárv_'te­lemben vagy hídépítés közben vesz­tették életüket. Örley Zoltán vezér őrnagy beszéde után a köztársasági elnök megadta az engedélyt az em­lékmű leleplezésére. — A magyar demokrácia bősökké avatja azokat, akik életüket adták ezért az újrafelépítendő országért — mondotta az elnök —, szivünkben sok keserűség van, de van remény­ség is. Ahol ilyen férfiak éltek, az a nép élni fog. Ezután a köztársasági elnök, a honvédség, a rendőrség, a városi hatóságok és az orosz várospa­rancsnok megkoszorúzták az emlék­művet. Az új brit politikai megbízott Budapesten Alexander Knox Helm követség: tanácsos, Nagy-Brítannia kormá­nyának új politikai megbízottja, a szombati napon repülőgépen Buda­pestre éltkezetit. A londoni repülő­téren Bedc István követ búcsúz­tatta Helm követei. Ú­JÚL. í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék