Kossuth Népe, 1946. október-december (2. évfolyam, 146-161. szám)

1946-10-07 / 146. szám

Iráni lázadók csapatai elfoglalták Khaszerun városát Leleplezték a budapesti kábítószerközpontot Az iráni törzsek az oiajvidéket fenyegetik »»♦♦•MMMMMMMMMMMM»MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM»»M»MMMMMMMM»MMMMMMMMMMMMMMMM»MMMMMMMMMMM» Gyöngyösi külügyminiszter Párizsban nyilatkozott a Kossuth Népe munkát ürsänaU Magyarország nemzetközileg rendezett viszonyok közé kerül és vissza­nyeri szuverenitását — A békekötés után haladéktalanul felvesznek v bennünket az Egyesült Nemzetek közé — A békedelegáció bebizonyí­totta, hogy a koalíciós pártok elsősorban magyarok és a magyar nemzet boldogulásán fáradoznak I kérdeztek meg Gyöngyösi Jánosi — Belpolitikailag Párizs vissz* hangjaként jótékony hatást várok a koalícióra. A békedclcgáció mankója fényes tannjelét adta annak, hogy a koalíciós pártok ideológiai ellentétektől íiiggétle- nül, valamennyien, elsősorban magyarok és a magyar nemzet I boldogulásán fáradoznak. Ezt al gondolatai a nemzeti összefogás gondolatát kell érvényre juttatni belpolitikai téren is. Éz annál könnyebb feladni mert megítélé­sem szerint a demokratikus pár­tok és a valóban demokratikus erők között a közeljövő politikái és gazdásági célkitűzései tekinteté­ben nincsenek komoly ellentétek. K. Gy. Véglegesen elfogadták a magyar békeszerződés katonai záradékát Párizs, október 6. i szerződés katonai záradékait. A Bul- ... . ... ,, . . ’ I gáriára vonatkozó jelentést vasár­A katonai bizottság véglegesen „ap terjesztik a bizottság elé. Ez elfogadta a magyar és a finn béke-1 lesz a bizottság utolsó ülése. („MTI“) (A Kossuth Képe párizsi tu­dósítójának telefónjelentése.) A magyar béke érdemi tárgya­lása befejeződöti feltételeinket meg­szövegezték és a hátralevő fórumo­kon már nem fog semmiféle válto­zást szenvedni. Politikusaink, mi­közben nyugodt lelkiismerettel te­kintenek vissza a nehéz, küzdelmes hetekre, „félszemmel“ már a jövőt figyelik. Hogyan látja a magyar béke­delegáció vezetője, Gyöngyösi Já­nos külügyminiszter a történteket, mit vár a közvetlen jövőtől. — Milyen hangulatot tapasztalt miniszter úr Magyarország iránt? — kérdezzük. — Magyarország képviselőit a konferencián, ha nem is ellensé­ges, de ijesztően fagyos légkor fo- gadta. Azt hiszem, fölösleges bon. colgatni ennek okait; elég rámu­tatni arra, kogv immár két világ­háborúban foglaltunk helyet a le. győzőitek oldalán. Amellett ebben a háborúban Hitlerek oldalán ál­lottunk, súlyos erkölcsi megbé­lyegzést is jelentett. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ebhez * magyar népnek semmi köze nem volt, ezt azonban nehéz bizonyítani a világ előtt, annál inkább, mert mind­egyik legyőzött, állam kormánya hasonló érvre hivatkozik. Mégis a tárgyalások során örömmel ta­pasztaltuk, hogy ez a fagyos han­gulat fokról-fokra felengedett. Először részvét, később megértés és a belátás hatott közre, hogy a hangulat velünk szemben megvál­tozott A régi bűnös Magyar^ ország helyett mindinkább az új demokratikus Magyarország fo­galma került előtérbe és a ma­gyar nép, amelynek « háború be­fejezése óta elért politikai és gaz­dasági eredménvei mindenütt el­ismerést és tiszteletet keltettek. — Miben mutatkozott meg ez 3 .változást — Ügy a politikusok, mint az újságírók sok és értékes barátot szereztek Magyarországnak a világ minden részébe. Ma még nincs itt az ideje, hogy ezeknek a barátok­nak a nevét nyilvánosságra hoz­zuk és velük szemben a nemzet háláját és elismerését kimutassuk, de meggyőződésem, hogy talán a közeljövőben a világ legkülönbö­zőbb részeiben és a világ külön­féle sajtóorgánumaiban fel fog tűnni egy-egy baráti hang, ismer­tetés, segítő kéz vagy kiállás mel­lettünk, ami mind annak a sok be­szélgetésnek, itt szövődött személyi kapcsolatnak az eredménye, me­lyek ezen a világkonferencián leg­többször a nyilvánosság kizárásá­val jöttek létre. Kérdésünkre a külügyminiszter a béke kihatásairól is beszélt. — A béke — mondja — amelyet elértünk, súlyos és nehéz. Job­ban, észszerűen nem is számolhat­tunk, nemzetközi helyzetünk és megítélésünk szempontjából, azon­ban a párizsi tárgyalások felbe­csülhetetlen értékűek. A tanács­kozásokat úgy kell tekintenünk, mint a békealkotás jelentős fázi­sát, de a végleges döntés és a béke aláírása csak a külügymi­niszterek összeülése után törté­nik. Ha ez bekövetkezik, külpoli­tikailag annyit jelent, hogy Ma­gyarország nemzetközileg rende­zett viszonyok közé került, vissza­nyerte^ szuverenitását. Bizo­nyosra vesszük azt is, bogy a békekötés után haladéktalanul felvesznek bennünket az Egye­sült Nemzetek tagjai közé. Ezzel az a megkülönböztetés, ami eddig vesztes és győztes között fennál­lott. megszűnik. Mint egyenrangú felek leszünk az UNO tagjai és kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy problémáinkat besoroljuk az egész világ problémái közé. Végül az otthoni 'kilátások felől A magyar külügyminiszter tiltakozóleveiet intézett a békeértekezlet elnökéhez Párizs, október 6. Ab MTI diplomáciai külön tudósi tójá­nak értesítése szerint Györgyös?. János külügyminiszter levelet intézett a béke- értekezlet elnökéhez, amelyben tilta­kozik, hogy a magyar bétkészerződós- tervezet gazdasági cikkelyeinek tárgya­lásánál a magyar delegációt meg sem hallgatták és a magyar küldöttség ész­revételeit figyelmenkívül hagyták. Györgyösi külügyminiszter egyébként a jugoszláv békebizottság viszonzása­képpen szombaton délben a párizsi ma­gyar követségen vendégül látta a jugo­szláv békoküldöttséget, A magyar területi és politikai bizottság utolsó ülése A magyar területi és politikai bizott­ság saooibaton délután tartotta utólag sorrendben huszadik ülését. SztanJcovics elnök köszönetét mondott az előadóknak és bejelentette, hogy a bizottság befe­jezte munkásságát A párizsi rádió október 6-i ünnepsége Párizs, október 6. A párizsi rádió október 5-ának elő­estéjét a 13 aradi vértanú emlékének szentelt«. A magyar Himnusz elhang­zása ntfin Gyöngyösi János külügymi­niszter mondott emlékbeszédet, amely­ben hangsúlyozta, hogy a szabadság­harc nem csupán a császári önkény el­lem — mondotta Gyöngyösi —, de a ma­gyar nép uralmáért la folyt Ezt a nép­uralmat azonban csak 1M4—45 váltotta valóm. Utána Saavogoat Aurél emlékezeti meg október étiiV jalent&égérS.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék