Kossuth Népe, 1947. április-június (3. évfolyam, 18-35. szám)

1947-04-05 / 18. szám

ÁRA ! FORINT Szukái Nagy Fesersc ünnepi nyilatkozata Szombaton reggel Hétfőn ítélet a gyilkos megnyílik a Petőfi hid egyetemista ügyében PQM^^MOocoMooogttioeoaseáooeoeoaeoaMcioaootxcicocnooocoooooocoQocccqxmxaooocmxx^^ Nyomában van a renltirség a Párisi Napáfiiitázban eiiivelei raftlégyllkesság lenesének Nagypéntek Nagypénteken megfeszítették. Bogy másnap ■ levették a kereszt­fáról és feltámadott, nem változtat a tragédia komorságán, végzetsze- rüségén. Mert az Istenember előtt is, utána is, minden emberi; társa­dalmi igazság csak úgy győzött, ha előbb megfeszítették. Vájjon sorsa az isteni igazságnak, hogy ‘ csak korbácscsattogás, golgotajárás, ke- resztcipelés és megkínzatás után támadhasson örökéletref Miért van az, hogy a Gonoszt soha nem kell megfeszíteni és mégis győz, ha győzelme csak addig tart is, míg el­végzi a maga irtó, romboló, pusz­tító munkáját. Amíg az ember ki­irtja azt, amit teremtője lehelt belé •— az emberszeretetel; a jóságot, az irgalmat. Miért van az. hogy a Go­noszak nem kellenek évezredek, amely alatt ördögi feketére festi a leghófehérebb lelket is, az Igazság­nak pedig nemzedékek hosszú élete sem elegendő, hogy isteni tartalom­mal töltse meg a szíveket. Mi, akik hiszünk a legfenségesebb és leg­gyarlóbb teremtményben, az Ember­ben, akik hiszünk abban, hogy ennek célja, küldetése nem. a ron­tás, a korbács kezelése, vagy tűrése, Áus'J* iitzok és újabb Auschwitzoh építése, új poklok kazánjának fű­tése, hanem egymás szeretete, meg­becsülése. segítése, kéz a kézben való együttes munkája, a világnak Isten legmagasabb szintjéhez való felemelése, azt érezzük, hogy a Go­nosz hátgerince eltörött annál az egy spirituális Sztálingrádnál, melynél az erkölcsi eszmék győztek, Amíg ember jár o földön, mindig lesznek jók és gonoszok, de hittel hisszük, hogy a Sátán uralmának vége és soha többé nem vesz erőt a telke­ken. Soha többé nem kerít hatal­mába korokat, egész nemzedékeket és nemzeteket. Nagypénteken hisz- szük, hogy a rossz meghalt és a jó uralma következik. NagypéntelH textusnak adjuk ezt a rövid kis elmélkedést azoknak a számára, akik elmélkedni tudnak. Azok számára, akik nemcsak szív­vel, de ésszel is tudnak szeretni és minden keserűség, minden gyász, minden pokoli pusztulás, minden gyojázat ellenére is töretlenül tud­nak hinni az igazság végleges, örök győzelmében és a Gonosz végső ve­res égében. Rablógyilkosság és kéjgyilkosság az áruház pincéjében Áldetektív a tettes — Lopott detektívigazolványokkal segítette menekülését *— Nyomra vezet a véres ballon-, kabát — A gyilkos azonos a budai rendőrgyilkossal Csütörtökön a késő esti órákban Seidler József szerelő, aki a Pá­rizsi Nagy Áruház alkalmazásában állt, lement az ámház alagsorába, hogy az ott lévő központi kapcsoló­tereimben a kirakatv';tágítást fel­gyújtsa. ;Az alagsor előterében egy idegen férfit talált, aki az égyik vízvezetéki kagylóban egy ballonkakátct moso-t. Seidler kérdőre vonta az, idegent, hogy mit keres az áruház* he'yie-é- geiben, mire az kijelentette, hogy az illemhelyét keresi, majd magára kapta a vizes ballonkabátot, u' sze­relőt félrelökte tátjából és fe’rohaní a lépcsőn. dótta. hogy Harditsai Erzsébetnek hívják s a Klotild ucca 10. szám alait lakott. Ezen a nyomon elindulva, a de-; tektívek megállapították, hogy az áldozat Harditsai Erzsébet 16 éves háztartási alkalmazott, már hosz- szabb ideje munka nélkül volt és nővére szerint csütörtökön délután azzal távozott lakásáról, hogy Budára megy, mert ott egy állást ajánlottak f 1 számára. Gyalog indult utolsó út­jára, mert nem volt pénze villa- mosra. Közben a nyomozók egész serege hajszolta a kegyetlen gyilkost. Meg­állapították, hogy rablógyilkossággal párosult kéj- gyilkosság történt V fiatal lány olcsó ékszereit a ke­gyetlen rablógyilkos elrabolta, majd erőszakoskodott velő és ezután vég­zett áldozatával. áldetekfk «tövettd el a is?iftesság@t pSncéféteen A szerelő ezután bement a kap­csolóterembe, ahol a legnagyobb megdöbbenésére egy élettelen, félig lemeztelenített nőt látott feküdni, akinek feje a íelismerhetetlenségig szét volt verve cs mellette egy véres tégladarab hevert. A szerelő felrohant az nccára és a Nagymező, ucca sarkán szolgálatot teljesítő rendőrhöz sietett, akivel .együtt visszatértek a pincébe. A rendőr megállapította, hogy a nő még éi, mire kihívták a mentőket, akik az áldozatot a Rókus-kórházba vitték. A főkapitányság központi ügye­letéről rendőri bizottság szállt ki a helyszínére és a detektívek meg­kezdték a nyomozást az áldozat ki­létének megállapítása végett és a gyilkos kézrekerítésére. A nyomozók közül többen kisiet­tek a Rókus-kórházba, ahol azon­ban megállapították, hogy a bestiális gyilkosság áldozata röviddelbeszállííása után meghalt. A kórház orvosai elmondották, hogy a fiatal leány halála előtt egy j pillanattal magához tért és elmon-1 A detektívek ezután a környező házak lakóit hallgatták ki, hogy a gyilkos nyomára jussanak. A nyo­mozás nem várt. érdekes eredmény­nyel járt Az egyik szomszédos ház házmestere elmondotta, hogy éppen az uccán tartózkodott, amikor látta, hogy a Párizsi Nagy Áru­ház mellék kapujából egy bal- 3 on kabátos, mintegy 170 cm ma­f rs, barna, zömök férfi rohan 1, kezében tömött aktatáskával és berohant a szomszédos házba, az Andrassy út 4L szám alá. A detektívek sorra járták a ház lakásait és a III. emelet egyik la­kásában az ijedtségtől remegve ta­lálták a lakás főbérlőjét: Márkusz Dezsönét, aki a detektíveknek el­mondotta. hogy pár perccel ezelőtt hosszantartó csöngetésre nyitott aj­tót. Egy férfi félrelökte az ajtóból és berohant a lakásba. Kijelentette, hogy rendőrnyomozó, megmutatta igazolványát, mely Horváth Ödön rendőrnyomozó al­hadnagy névre volt kiállítva és megmutatta detektív jel vényét is. Az idős asszony kérdésére az ál­lítólagos detektív azt mondotta, hogy a gyilkosság tettese után nyomoz azzal verekedett össze, ez*' * "r -es és vizes a ballon- kabátja. Azután ráparancsolt a minden izé­ben remegő idős asszonyra, hogy menjen be a szobába és addig ne lépjen ki az ajtón, mig ő ott tartóz­kodik. Pár perc múlva Márkusaié hallotta, hogy az előszoba ajtaja becsapódik. Ekkor óvatosan kilé­pett az előszobába, de az állítólagos detektívnek már hűlt helyét találta. Lep®!! tfet ektívfeSvény és igjazelv&ny Márkusz Dezsőmé elmondotta, hogy a ballomikafaátos zömök férfi egy sárgarézből készült detefctív- jeivényt mutatott neki, amiről a nyomozók azonnal megállapították, hogy ezt a jel vény típust már régen kivonták forgalomból' és így az áruház pincéjében elkövetett kegyetlen gyilkosság tettese valószínűleg az utóbbi időben a főváros területén garázdálkodó áldetektív. A főkapitányságon sürgősen meg- indított vizsgálat alapján megálla­pították, hogy Horváth Ödön rendőr- nyomozó alhadnagy igazolványát és detcktivjeh é* nyét még 1945-ben ellopták ra* 1947 április 5 FŐSZERKESZTŐ: FELKAI FERENC III. évf. 18. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék