Kossuth Népe, 1947. október-december (3. évfolyam, 90-165. szám)

1947-10-01 / 90. szám

Az Országgyűlési Könyvtár álloniányáöől törölve. 1947 OKTÓBER 1 III. ÉVFOLYAM 90. SZÁM A Dinamitmerénylet az iglói vasútvonal ellen DÖNTŐ HARC II DRÁGASÁG ILLEM Tildy Zoltán elnökletével rendkívüli minisztertanácsot tartanak Szigorú gazdasági és élelmezési várhatók Az eheti legnagyobb po­litikai esemény- kétségkívül a pénteki kettős miniszter­tanács lesz. A kormány tagjai dél­előtt 9 órakor rendkí­vüli minisztertanácsot tartanak, míg délben 13 órakor rendes heti mi­r. isztert«? ce keretében A Kisgazdapárt elnöki tanácsa kedden délután 4 órakor folytatja tárgyalá­sait Az elnöki tanács hét­főn már összeült hogy megvitassa a két mun­káspárt által előkészí­tett kormányprogramot A hétfői ülésen azonban vem tudtak végleges állást foglalni. A jövő hét keddjén már érdemlegesen tanácskozó országgyűlés tárgysoroza­A poltika? élet esemé­nyeihez tartozik, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnök családjával húsznapos sza­badságra — egyik dunán­túli: fürdőhelyre —- utazott. A politika keddi e#émé­riye a pártközi értekezlet volt, . mely It órakor ült össze a miniszterelnökség tanács­Valamivel két óra után ért véget a pá.rfcközi kon­.ferencJa. Gyöngyösig Já­nos. a Kisgazdapárt képvi­selője előbb hagyta el a tanácskozótermet, mert — mint munkatársunknak mondotta — tárgyalják le a folyó- f ügyeket. A rendkívüli minÍ8z<re?‘- tanáes az általános gazda­sági és politikai helyzettel foglalkozik. Ezen a nagy- fontosságú tanácskozáson azokat a legsürgősebb kor- mányaati teendőket hatá­rozzák. JP.O", «'•oly-:V kin szerepel többek között a megüresedett bizott­sági tagsági helyek be- * töltése is. Ugyanis a kormány új tagjai: Szabó Árpád, Olt Károly és Darvas József csak a politikai bizottság­ban viselt tagságukat tart­hatták meg és többi bizott­sági tagságiikról le kellett mondaniok. Ezeket á helye­ket az országgyűlés keddi ülésén töltik be. kozótermében. A Szociál­demokrata Pártot Szakosíts Árpád és Szélig Imre, a Kommunista Pártot Gerö Ernő és Kádár János, a Kisgazdapártot Szobi Ist­ván és Gyöngyörssy János, míg a Parasztpártot Veres Péter és Erdei Ferenc kép­viselik. A pártközi értekez­leten résztvett Dinnyés La­jos miniszterelnök is. az elv! megállapodáson már tói vannak és másirányú elfoglaltsága miatt el kellett távoznia, A Kossuth Népe értesü­lése szerint a pártközi kon­ferencián a dolgozók életszínvona­lának emelése, a drága­ság leküzdése szem­pontjából nem tűrnek további halasztást. A rendkívüli mimszíerta- riá.-s foglalkozni fog a fo- rinuédeJemmeí és az uzso A - -i - . elvi megállapodás jött létre a pártok vezetői Bár nem szerepelt a párt­közi értekezlet tárgysoro­zatán. de az értekezlet résztvevői mégis behatóan foglalkoztak a kormány­program kérdésével is, me­lyet egyébként a szombatra összehí­vandó pártközi értekez­let fog végérvényesen megvitatni. Szombatin módjában lesz a másik két koalíciós párt­nak is átbeszélni a munkás­pártok által megalkotott kormányprogramot és így szombaton előreláthatólag végleges formába öntik az új kormány programját. A keddi troli ti kai esemé­nyek közül kétségkívül ki­emelkedik az október 8-ra összehívott rendkívüli miniszter­tanács. Beavatott helyről nyert értesülésünk szerint ez a rendkívüli minisztertanács tárgysorozatának fontossá­gára való tekintettel a köz­társasági elnöki palotában ül össze és azon résztvesz Tildy Zoltán köztársasági elnök is, aki ez alkalomra között az államtitkárok számának lényeges le­szállítása tekintetében. Értesülésünk szerint az ál­lamtitkárok szánta harminc körül lesz. Ugyancsak erősen leszál­lítják a főispánok számát is, a Kossuth Képe által- I.-X* kvi-t'-n «. jJL megfelelően. A városi tör­vényhatóságok főlspánsá- gait a legszűkebb keretekre szorítják, mert jelenleg például az a helyzet, hogy az alig 20 ezer lakosú Baja városának külön főispánja van. Előreláthatólag csak egész nagy lélekszámú városok — mint például Szeged — kapnak külön főispánt megszakítja szabadságát. A rendkívüli minisztertanács elsősorban a fojtogató drá­gaság kérdéséivel kíván fog­lalkozni. Fel akarja kutatni azokat az okokat, amelyek a napról -napra üövekvő drágaságot előidézik. Meg akarják állapítani azokat az eszközöket, melyek kíméletlen harc­ba vei ésével végetrvetliet- nek az árak óriási emel­kedésének. A kormány tisztában van azzal, hogy a kibírhatatlan drágaság főleg a dolgozó­kat sújtja és ezért az októ­ber 3-i rendkí vüli miniszter- tanács el fogja határozni hogy kíméletlen harcot in­dít az ársoekuláció, a. feke- tézés és minden más olyan tényező ellen, mely a. dol­gozók megélhetését bizony­talanná teszi. A rendkívüli miniszter- tanács foglalkozni fog a népélelmezési problémákkal is. mert ezeket a politikai és gazdasági élet elsőrendű és legfontosabb kérdéseinek tartja. Ugyancsak szerepel a rendkívüli miniszterta­nács programján az őszi mezőgazdasági munkálatok mielőbbi . megkezdésének és terv­szerű végrehajtásának kérdése is. A köztársasági, elnök sze­mélyes részvételével meg­tartandó minisztertanács sió óriási érdeklődéssel néz az egész politikai és gazda­sági világ, mert kétségte­len. hogy ezen a miniszter­tanácson sok olyan kérdés­ben fognak dönteni. melyek nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is nagy fontossággal bírnak. (n. j.) A hőmérséklet csökken A Meteorológiai Intézet jelenti szeptember 36-án: Budapesten kedden délben a hőmérséklet IS Celsins fok, a tengerszintre átszámított légnyo­más 761 mm, gyanúén emelkedő irányzatú. Várható időjárás szerda estig:: élénk, Időnként erős északnyugati« északi szél. Felhöátv on olások* több helyen futóeső. A hőmérsék­let tovább csökken. Diplomáciai úton kérik Sei Nafgy Vincét A népbíróság külön öíös- tanácsa előtt állott vádlott­ként Czinegc Lajos ny. szá­zados demokráciaellenes bűncselekményekkel vádol­va. A főtárgyaláson elhang­zott tanúvallomásokból az a gyanú merült fel. hogy dr Nagy Vince, m. időköz­ben külföldre távozott volt snlyokpáríi ügyvéd és kép­viselő az ügyben bűnsegédi bűnrészes. Éppen ezért a külön ötöstanács úgy hatá­rozott. hogy megkeresést intéz az illetékes hatósá­gokhoz. derítsék fel dr Nagy Vince jelenlegi külföldi tartózkodási helyét és dip­lomáciai úton kérjék kiada­tását. Czinegc Lajosi egyéb­ként a népbiróság az ellene emelt, vádak miatt 4 évi höftSnie ítélte. A Kisgazdapárt tárgyalja a munkáspártok progra mját A páríkőzi értekezlet Lényegesen kevesebb államtitkár lesz Szamba tan pártközi értekezlet dönt a kormány programról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék