Közérdekű Levelek, 1925 (3. évfolyam, 43-60. levél)

1925-01-01 / 43. levél

KÖZÉRDEKŰ LEVELEK MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉTSZER Előfizetési dij: 24 levélre 24000 korona. 12 , 12000 „ 6 , 6000 „ Egyes szám ára 1000 korona, Semmi írói jogot fenn nem tartunk ! Közlemé­nyeinket egészben vagy részben, a forrás meg­nevezésével vagy anélkül, bárki felhasználhatja, sokszorosíthatja. XLIII LEVÉL. > rf97S J{ harmadig msse. ParVa sapieatia regitup mündus. (Csekély böicseséggel kormányozzák a világot.) Mikor már igájukba hajtották a kommunisták a munkásságot és megfélem­lítették a munkaadókat, akkor kihallgatásra jelentkeztek a miniszterelnököknél és hozzájuk egyenként a következő beszédet intézték: — Eddigelé ebben az országban törvények alapján Nagyméltóságod kor­mányzott. A jövőben mi akarjuk átal venni a kormányhatalmat. Ne méltóztassék rajta mosolyogni és bennünket lekicsinyelni azért, mert Nagyméltóságod háta mögött érzi az ország lakosainak túlnyomó részét, rendelkezik a csendőrséggel, rendőr­séggel, katonasággal és az összes közigazgatási tisztviselőkkel. Sértésnek vennénk, ha feltételezni méltóztatna rólunk azt a szamárságot, hogy mi mindezen hatalmak teljességével szemben erőszakkal és már ma akarjuk a hatalmat átvenni. — Mi csak a talaj kellő előkészítése után fogjuk Nagy méltóságodat és kor­mányát megsemmisíteni. Ehhez az előkészítő munkálatokhoz azonban nekünk föl­tétlenül szükségünk van a Nagyméltóságod segítségére. Hogy célunkat elérjük, kell hogy a tömeget forradalmasítsuk. Ehhez szükséges az erkölcsök lezüllesztése. A tekintélyek lejáratása; mindazoknak megrágaímazásával, akik ebben az országban tudásukkal, becsületükkel, nemes emberbaráti érzelmükkel és önzetlen házasságuk­kal a tömegből kiválnak, hogy igy az önálló Ítélőképességgel nem rendelkező töme­gek vezetése teljesen a mi kezünkbe kerüljön. Szükséges továbbá a rendőrségnél, csendőrségnél, katonaságnál a fegyelem mentül nagyobb mértékű meglazitása, hogy ezáltal az állam a belső rend fentartása tekintetében teljesen megbénittassék és ezen testületeknél is a vezénylő hatalom a mi kezünkbe jusson. Hogy mindezen célt elérhessük, szükségünk van elsősorban arra, hogy az iskolákban a mi embereink tanítsanak, hogy a gyermekek leikéből már az eszméiét ébredésekor a szülök iránti tiszteletet, a hazaszeretetet és az erkölcsös érzést teljesen kiirtsák. Szükségesnek tartjuk a mindkét nembeli serdülő fiatalságnak közös szemléltető iskolai előadások alapján való nemi felvilágosítását. Tanszéket állítunk a szabad szerelemnek, hirdetvén a két nem egyenlő jogát a paráználkodásra. A templomok hatásának ellensúlyozására szabad egyetemeket állítunk az istentagadásra, hogy az emberek, akik részére pokollá tesszük a földi életet, a túlviiági boldogság reményétől is meg legyenek fosztva.- 73 -

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék