Közérdekű Levelek, 1925 (5. évfolyam, 85-104. levél)

1927-01-01 / 85. levél

zC / 3/V r*/.5tfí* Kft Fi'i ft Smyvtéc 1979 ,3 ä véve 13 iß­Technikai akadályok miait március 3-án jelent meg! IV. évfolyam Budapest, 1927. január Fóposta, 95. sz. postafiók B» JfT es KÖZÉRDEKŰ LEVELEZI MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉT LEVÉL Tartalom: LXXXV. LcvéL „Értéktöbblet.“ LXXXVI. Levél. Kizsákmányolás. Előfizetési dij: Egy évre 24 levélre 2 pengő Félévre 12 levélre 1 pengő Egy szám ára 20 fillér Semmiféle Írói jogot fenn nem tartunk. Közleményeinket egészben '.agy részben, a forrás megnevezésével, vagy anélkül, bárki (elhasználhatja, sokszorosíthatja LXXXV. LEVÉL. „ÉRTÉKTÖBBLET.“ Az 1865 évi junius 26-ik napját jól jegyezze meg magának minden nyomorgó ember, minden munkanélküli és minden sze­rencsétlen, akit sorsa valamely szociáldemokrala szakszervezetbe sodort. Ezen a napon állott etö Marx Károly Londonban a „Nemzetközi Munkásszövetség“ főtanácsának ülésén a világ leg­ostobább „elméletével“. Az „értéktöbblet“ elméletével, amellyel a munkaadók ellen felállított „kizsákmányolás“ vádját akarta érthetőve tenni és ezzel a másik őrületért, a szociálisfa végcélért, a „kom­munizmusért“ hirdetett harcot igazolni. Bármennyire rossz véleményünk legyen is Marx-ról, nem tudjuk elhinni, hogy oly mértékig elvetemült lett volna, hogy ezt a saját tudatlanságát is bizonyító elméletét világgá bocsátotta volna, ha fogalma lett volna arról az erkölcsi-anyagi-és emberélet pusz­tításáról, amit a hozzá hasonló tudásu apostolai révén világszerte elterjesztett ezen alaptörvénye a szociáüstáknak, a föld egész terü­letén végzett. Szinte kétkégbevonja az ember, az emberiségnek az állaté­nál magasabb fokti észbeli tehetségét, ha látja, hogy egy ilyen átlátszó ostobasággal az emberek millióit lehetett félrevezetni, különben sorsukkal megelégedett embertömegeket egész életükre elégedetlenné tenni; — egymásrautait egyéneket egymáselleni gyii­— 97 —

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék