Közgazdasági Értesítő, 1906. január-szeptember (1. évfolyam, 1-39. szám)

1906-01-04 / 1. szám

Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. Az olyan „bőrök“ kikészítése, melyekről a szőr nem vétetik le, a szücsipar körébe tartozik és ezt a műveletet sem a timáripar körébe utalni, sem telepengedélyezési eljáráshoz kötni nem lehet. (K. M. 1905. évi deczember hó 14-én 79.698. szám alatt kelt elvi határozata.) A kerületi kir. iparfelügyelő urnák, Szeged. Folyó évi szeptember hó 10-én 1.756/1905. szám alatt kelt jelentése mellékletét visszaküldve, értesítem Czímet, hogy az olyan bőrök kikészítése, illetőleg konzerválása, melyekről a szőr nem vétetik le ; tehát a szőrmék, a suba és prémbőrök előállítása, a szücsipar körébe tartozik és ettől elkülöníteni, illetve ezt a műveletet az iparhatósági telepenge­délyhez kötött timáriparhoz sorolni vagy magát a szücsipart az emlitett műve­letre való tekintettel a telepengedélyhez kötött ipartelepek közé felvenni nem lenne indokolt. ^ Eő ‘ A Hivatalos rész. jmsHüK-Est íe Személyi ügyek. M YT Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. minister a kőmives-, kő­faragó- és ácsmesteri képzettség megvizsgálására Nagyszebenben szer­vezett bizottság elnökévé Meininger Péter kir. főmérnököt nevezte ki. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó, mint a m. kir. tengerészeti hatóság elnöke Horn Izidor fiumei lakost a fiumei m. kir. révhivatalhoz állami altiszti ranogal ideiglenes minőségű gép­felvigyázóvá nevezte ki. /•'C íákV 'C ,---------rnj g 1002 b 2 . I. évfolyam Budapest, 1906 január 4 1. szám • • / Megjelenik min- ¥ r /—> \ i-rr^ 4 p i /—> f Megjelenik i=> ilen csütörtökön. í ) / I |/\XI l/\ ^ /ti | I a Pesti könyv­Mellékletei a l\vy I—ZJ tkji W M nyomda részv.­Közszállitási r ,, társaság (Buda­Értesitő és a == y—i »y—< /—> w - ■ . s—v === pest, V., Hold-u. Központi Érte- I-' Iw* I l-1 III) 7. szám) bizo­sitő(hiv.czéglap) ===== I—> 1. V. I I—« 1 1 V—/ . Hiányában i 1 KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER fi OFI7FTFSI ára • 3 mellékletekkel együtt közhatóságoknak évi 10 korona, K ' egyesületek, testületek és magánosok részére évi 20 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék