Közgazdasági Értesítő, 1906. október (1. évfolyam, 40. szám)

1906-10-04 / 40. szám

I. évfolyam Budapest, 1906. október 4. 40. szám. Megjelenik min­den csütörtökön. — Mellékletei a Közszállitási Értesítő és a Központi Érte- sitő(hiv.czéglap) KÖZGAZDASÁGI ... értesítő = <=> Megjelenik a Pesti könyv­nyomda részv.- társaság (Buda­pest, V., Hold-u. 7. szám) bizo­mányiban. i----■ K IADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER. pt őfizftfsi Ára • a mellékletekkel együtt közhatóságoknak évi 10 korona, a K ' egyesületek, testületek és magánosok részére évi 20 korona. Hivatalos rész. Személyi ügyek. Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. minister az acetylén gáz- fejlesztő készülékek, telepek és tartozékaik megvizsgálására, úgyszintén az ezek, valamint a gázelosztó vezetékek felszerelésére, berendezésére és kezelésére képesítő vizsga megtartására Budapesten szervezett vizs­gáló bizottság elnökévé, az 1907. év végéig terjedő időtartamra, a m. kir. belügymisterrel egyetértőleg K. Jónás Ödön műegyetemi tanárt, a budapesti kir. József-műegyetem e. i. rektorát nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Kangur Sándor ministerelnök- ségi kapust a vezetése alatt álló ministeriumhoz kapussá nevezte ki. Áthelyezés, megbízás, berendelés. A kereskedelemügyi m. kir. minister Komor Arnold kir. főmérnököt, a beszterczebányai államépité- szeti hivatal főnökét, főnöki minőségben Szolnokra áthelyezte, megbízván őt a közlekedési érdekeknek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigaz­gatási bizottságában való képviseletével és továbbá Bartos Imre kir. mérnököt a beszterczebányai államépitészeti hivatal vezetésével és a közlekedési érdekeknek Zólyom vármegye közigazgatási bizottságában való képviseletével megbízta. Horvát Béla kir. főmérnököt a miskolczi államépitészeti hivataltól a dévai államépitészeti hivatalhoz áthelyezte, végül Bartha Mór kir. főmérnököt és Lukács Pál kir. segédmérnököt a vezetése alatt álló ministeriumból a budapesti államépitészeti hivatalhoz kirendelte, úgy Török Gyula kir. mérnököt, mint Rupp Jenő kir. segéd­mérnököt a budapesti államépitészeti hivataltól a vezetése alatt álló ministerium Ic. szakosztályába további szolgálattételre berendelte.' Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. Alapszabályjóváhagyás. A m. kir. kereskedelemügyi minister 70.812/906. szám alatt kelt rendeletével a Szikvizgyárosok Országos Egyesületének alap­szabályait az 1884 : XVII. t.-cz. 150. §-a alapján jóváhagyta. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék