Közgazdasági Értesítő, 1908. április-június (3. évfolyam, 14-26. szám)

1908-04-02 / 14. szám

Ili. évfolyam. Budapest, 1908. április 2. 14. szám. Megjelenik min­den csütörtökön. — Mellékletei a Közszál lltásl Értesítő (külön is megrendelhe­tő) és a Köz­ponti Értés'tö (hivatalos czég- lap.) KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. M1NISTER Szerkesztőség M. kir. keres- kedelemUgvJ mlnisterium, Budapest, I. kér. Lánczhid-utcza 1—3. szám. Kiadóhivatal: M. kir. keresk. muzeum, Buda­pest, V., Akadé- mia-utcza 3. sz. ELŐFIZETÉSI ÁRA: a mellékletekkel együtt közhatóságok részére évi 10 korona ; egyesü­letek, testületek és magánosok részére évi 20 korona. A „Közszállitási Értesitő“-t külön megrendelhetik közhatóságok évi 5 koronáért, egyesületek, testületek és magánosok évi 10 koronáért. TARTALOM: Személyi és szervezeti ügyek. Kinevezések. (1.) — Rendelet a mértékhitelesítői szakvizsga tárgyában. (2.) — Rendelet a hordójelzői szakvizsgák tárgyában. (6.) Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. Valóságnak meg nem felelő adatoknak a ozégben, nyomtatványokon vagy hirdetésekben való használatánál közömbös az, hogy a cselekmény mi módon, vakarás, felülbélyegzés, avagy valótlan adatokat tartalmazó bélyegző utján követtetett el és ha a vakarás által eszközölt valótlan hirdetés önálló bűncselekményt nem létesít és az minősitő hatással nem bír, a kihágási ügy elbírálása az iparhatóságok elé tartozik. (M. T. határozat.) (10.) — A kir. kisebb haszonvételi jog alapján gyakorolt malom­üzletben alkalmazott segédszemélyzetnek a munkaadó ellen emelt munkabérkövetelési ügye a kir. bíróság hatáskörébe tartozik. (M. T. határozat.) (11.) — Alapszabály-jóvá­hagyások. (12.) Iparfejlesztés. Állami kedvezmények. (12.) Belkereskedelmi intézmények. Az osztrák-magyar bank állása 1908. évi márczius hó 23-áról. (13.) — A posta- és távirda-vezérigazgatóság giro-, cheque- és clearing-forgalma 1908. évi márczius hó 22—31-ig. (14.) — A hazai nyilvános árúraktárak és szövetkezeti gabonaraktárak forgalmi kimutatása márczius 14-től 21-ig. (15.) — Budapest termény­forgalmi kimutatása márczius 20 —27-ig. (16.) Vásári ügyek. Vásáráthelyezések. (17.) — Pótvásárok. (17.) Közutak és vámok. Előmunkálati engedély. (18.) Posta-, távírda- és távbeszélő-igazgatás. Uj posta- és távbeszélőhivatal. (18.) — Uj postaügynökségek. (18.) — Uj távirdahivatalok. (20.) — Megszüntetett távirda. (20.) Hajózás. Fiume tengeri hajóforgalma márczius 15—21-ig. (20.) — A fiumei nyilvános raktár­vállalat r.-t forgalmi kimutatása 1908. február II. és márczius I. feléről. (21.) — Uj hajó­járat Korfuba. (21.) — Kikötőépitkezés Marseilleben. (21.) Külkereskedelem. Vám- és külkereskedelmi hírek. Vámhivatal a szaloniki pályaudvaron. (22.) — Postaküldemé­nyek vámkezelése Bulgáriában. (23.) — Panama köztársaság konzuli illeték-tarifája. (23). — A húsvizsgálat módosítása Németországban. (24.) — Változás a hamburgi czukor- tőzsde határidős üzletében. (24.) — Marseille tengeri kereskedelme lí07-ben. (25.) — Pénzügyi helyzet Mexicoban. (25.) — Üvegárúk bevitele Mexicoba. (25.) — Állami bank alapítása Paraguayban. (27.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék