Közgazdasági Értesítő, 1908. július-szeptember (3. évfolyam, 27-39. szám)

1908-07-02 / 27. szám

III. évfolyam. Budapest, 1908. julius 2. 27. szám. Megjelenik min­den csütörtökön — Mellékletei a KOzszállltásl Értesítő (külön is megrendelhe­ti!) és a Köz ponti Értesíts {hivatalos czég- N>) KÖZGAZDASÁG I ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KtR. M1N1STER Szerkesztőség M. kir. keres- kedelemügví ministerium, Budapest, i. kér. Lánczhid-otcza 1—3. szám. Kiadóhivatal: M. kir. keresk. muzeum, Buda­pest, V., Akadé- mia-utcza 3. sz. ELŐFIZETÉSI ÁRA: a mellékletekkel együtt közhatóságok részére évi 10 korona ; egyesü­letek, testületek és magánosok részére évi 20 korona. A „Kőzszállitási Értesitö“-t külön megrendelhetik közhatóságok évi 5 koronáért, egyesületek, testületek és magánosok évi 10 koronáért. TARTALOM: Személyi ügyelt,. Kitüntetés. (1.) — Kinevezések. (1.) — Szakbizottsági kinevezés. (2.) Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. Alapszabály-jóváhagyások. (3.) Iparfejlesztés. Állami kedvezmények. (3.) Vásári ügyek. Vásárengedélyezések. (3.) — Vásáráthelyezés. (4.) Belkereskedelmi intézmények. Az ausztriai veretű ötkoronás ezüst emlékérmek ismertetése. (5.) — Az osztrák-magyar bank állása 1908. évi junius hó 23-áról. (6.) — A posta- és távirda-vezérigazgatóság giró-, eheque- és clearingforgalma junius 22—30-ig. (7.) — A hazai nyilvános árúraktárak és szövetkezeti gabonaraktárak forgalmi kimutatása junius 13 —20-ig. (8.) — Budapest terményforgalmi kimutatása junius Í9—26-ig. (9.) Posta-, távírda- és távbeszélő-igazgatás. Uj postahivatalok. (10.) — Uj postaügynökség. (10.) — Uj távirdahivatal. (10.) — Helyközi távbeszélő-forgalom kiterjesztése. (10.) Hajózás. Fiume tengeri hajóforgalma junius 14—20-ig. (11.)—A fiumei nyilvános raktárválla­lat r.-t. forgalmi kimutatása 1908 május havának II. feléről. (11.) — Az »Adria« m. kir. tengerhajózási r.-t. 1908 május havi forgalmi kimutatása. (12.) Külkereskedelem. Vám- és külkereskedelmi hírek. Motoroknak való fűtőanyagok kivitele Uj-Zeelandba. (16.) — Sao Paolo állam kávétermése. (17.) Hitelértesülések. Csődeset Hamburgban. (17.) — Fizetési zavarokba jutott tum-severini czég. (17.) — Csődesetek és fizetésbeszüntetések Egyptomban. (17.) Kivitelfejlesztés. Engedélyek a kikészitési eljárásra. (17.) Kiállítási ügyek. Elektromos kiállítás Marseilleben. (18.)—Iparkiállitás Toulouseban. (18.) Konzuli jelentések: I. Európa. Németország. Boroszlói es. és kir. konzulátus 1908 május havi jelentése .......................................... 21 K önigsbergi cs. és kir. konzulátus 1908 május havi jelentése ................................. 24 O laszország. Palermói es. és kir. főkonzulátus 1908 május havi jelentése...................................... 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék