Közgazdasági Értesítő, 1908. október-december (3. évfolyam, 40-53. szám)

1908-10-01 / 40. szám

III. évfolyam. Budapest, 1908. október 1. 40. szám. A főlap szer­kesztősége és kiadóhivatala: M. kir. keresk. muzcum, Buda­pest, V., Akadé- mia-utcza 3. sz. Megjelenik minden csütörtökön. KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER Mellékletek: Közszállitási Értesítő (külön is megrendelhe­tő) és Központi Értesítő (hiva­talos czéglap.) E mellékletek szerkesztősége: (1, Kir. kereskedelem- ilgji minisleriuni. Buda­pest. I.. Lánezliiil-uleza ELŐFIZETÉSI ÁRA : a mellékletekkel együtt közhatóságok részére évi 10 korona ; egyesü­letek, testületek és magánosok részére évi 20 korona. A „Közszállitási Értesitő“-t külön megrendelhetik közhatóságok évi 5 koronáért, egyesületek, testületek és magánosok évi 10 koronáért. TARTALOM: Személyi ügyek. Kinevezések (1). Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. Rendelet a m. kir. állami munkásbiztositási hivatal ügyviteli és fegyelmi szabályzata tárgjában (1). — Alapszabályjőváhagyások (51). Iparfejlesztés. Állami kedvezmények (51). • Vásári ügyek. Vásáráthelyezések (52). Belkereskedelmi intézmények. Az osztrák-magyar bank állása (53). — A posta- és távirda- vezérigazgatóság forgalma az osztrák-magyar bank girószámláján (54). — Budapest ter­ményforgalma (55). — A hazai nyilvános árúraktárak és szövetkezeti gabonaraktárak kimutatása (56). Posta-, távírda- és távbeszélő-igazgatás. Uj postaügynökségek (57). — Uj távbeszélő- központok (58). — Uj távbeszélő-hivatalok (58). —■ A helyközi távbeszélő-forgalom kiter­jesztése (58). Hajózás. Fiume tengeri hajóforgalma (58). Külkereskedelem. Vám- és külkereskedelmi hírek. Nemzeti kereskedelmi kamara Mexikóban (59). — Kávé- valorizáczió Braziliában (60). — Eczetsav forgalomba hozatala Németországban (60). —• Fogyasztási adó Bulgáriában (61). — Idegenforgalom fejlesztése Délafrikában (61). Hitelértesiilések. Csődesetek Hamburgban (61). — Csődeset Anversben. (62). — Csődeset Brailában (62). — Csődeset Várnában (62). — Csődeset Egyptomban (62). — Csődeset Johannesburgban (62). — Fizetésképtelen brazíliai czég (62). — Fizetési zavarokba jutott hamburgi czég (62). Kivitelfejlesztés. Engedélyek a kikészitési eljárásra (62). Konzuli jelentések: Európa. Németország: Berlin (63). — Hamburg (07). — Köln (104). — Stuttgart (114). — Nagybritannia: London (115). — Olaszország: Livorno (119). — Románia: Bukarest (120). — Jassy (121). — Sulina (122). — Francziaország: Rouen (124). — Marseille (124). — Havre (128). — Cette (128). — Törökország: Canea (129). —Monastir (130), — Serres (131). ■—- Oroszország: Moszkva (131). •— OJessa (133). — Baku (136). — Bulgária : Sófia (136). — Várna (139). — Portugália: Lisboa (140). — Görögország: Piráus-Athén (141). — Volo (142). — Korfu (142).. — Zante (142). — Montenegró ■ Antivari (143). Ázsia. Japán : Jokohama (144'. Afrika. Egvptom : Alexandria (145). — Timis-. Tunis (149).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék