Közgazdasági Értesítő, 1910. november-december (5. évfolyam, 46-52. szám)

1910-11-17 / 46. szám

Felmentés. A m. kir. kereskedelemügyi minister K. Jónás Ödön m. kir. udvari tanácsost, műegyetemi ny. r. tanárt, országgyűlési képvi­selőt az aczetylén-ipari vizsgáló-bizottságnál viselt elnöki állásától saját kérelmére folyó évi szeptember hó 30-ával felmentette. Kinevezések. A kereskedelemügyi m. kir. minister Kincses Gergely ministeri hivatalszolgát állami mértékhitelesítő hivatali szolgává s Németh János állami mértékhitelesitő hivatali szolgát ministeri hivatalszolgává nevezte ki. sJl. Alapszabály-jóváhagyás. A kereskedelemügyi m. kir. minister a temes- kubini ipartestület alapszabályait 1910. évi 75.581.-szám alatt kelt rendeletével az 1884: XVII. törvényczikk 128. §-a alapján jóváhagyta. Iparfejlesztés. Állami kedvezmények. A kereskedelemügyi m kir. minister a pénzügy- minister ur hozzájárulásával az 1907. évi III. törvényczikk 4. § ának 5. bekez­dése alapján az 1899. évi XLIX. törvényczikkben meghatározott állami kedvez­mények érvényét Pollók Sándor tatatóvárosi czég Tatatóvároson létesített pokrócz-, tarisznya- és szőnyeggyára részére az 1910. évi szeptember hó 1-től számítandó 5 évre meghosszabbította. Hivatalos rész. Személyi és szervezeti ügyek. Ipar és belkereskedelem. Ipari közigazgatás. 67 51082 V. évfolyam. Budapest, 1910. november 17. 46. szóm. A ffllap szer- M , Mellékletek: rrB KOZOAZ DASAOI fül muzeum, Buda- , rr Értesíts (hiva­pest, V., Akadé- — ■ ' rtTP O I'T'/'S - talos czéglap.) mia-utcza 3. sz. r K I rSI ( I E mellékletek----- -■ I -1\ 1 1 - 1 ........... szerkesztősége: M egjelenik *■kir- kereskedalem­minHon ..... . ... „ .. ... Qgtl mlnislerlum, fiuda­csMörtökön Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minister pest i. lidezm-mtzi ELŐFIZETÉSI ÁRA: a mellékletekkel együtt közhatóságok részére évi 10 korona; egyesületek, testületek és magánosok részére évi 20 korona. A „Közszállitási Értesitő“-t külön megrendelhetik közhatóságok évi 5 koronáért, egye­sületek, testületek és magánosok évi 10 koronáért. r-_1_L__ --------------■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,■>>.------ ' -------------------------------------- ---------------- " ' ~ "" / V

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék