Közgazdasági Értesítő, 1926. július-december (21. évfolyam, 1-23. szám)

1926-07-08 / 1. szám

XXI. évfolyam. 1. szám Budapest, 192§,^ius 8 KozgSasáGI értesítő AM.KIR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM* * KERESKEDEI2VLI ÉS IPARI KÖZLÖNYE in 51082 Előfizetési árak: 1 évre ...........................40 pengő (500.000 K) V a „ 22 „ (275.000 K) V* « 12 „ (150.000 K) 1 hóra.............................4 „ ( 50.000 K) P éldányonként 1 pengő. Hirdetések miliméter soronként. Szerkesztő-bizottság: TÓRY GERGELY min. tan., Dr. Báró KÉTLY KÁROLY min. tan., CSÁK E. VIKTOR oki. köz­gazdász, min. számv. igazgató. Főszerkesztő : FODOR LAJOS. Felelős szerkesztő: Dr. KOVALÓCZY REZSŐ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V, ALKOTMÁNY-U, 10. Telefon:” 981—61. Megjelenik minden csütörtökön, ===== A mai napon a „Közgazdasági Értesítő" a magy. kir. kereskedelemügyi minisztérium kereskedelmi és ipari közlönye újra nyilvánoság elé lép. A lapot nem az ismert magyar ujságalapitási láz hívta életre, hanem a komo­lyan érzett hiány betöltésének szükségessége, a régen . érzett szükséglet kielégítésének vágya. Az ipari, kereskedelmi és közlekedési ügyek végső- fokú intézőjének a kereskedelemügyi minisztériumnak hiányzott az előkapcsolata az iparral, kereskedelemmel és közlekedéssel, holott ha valahol, úgy éppen a köz­gazdaságnak ezen a modern területén, amelyen a leg­újabb kor élete lüktet, ahol a boldogulás és fejlődés első feltétele a gyors és helyes informálódás, nem ele­gendő az aktaszerü, bürokratikus és nehézkes érintkezés a kormányzók és kormányzottak között. , A tájékoztatás feladatát számos magas színvonalú, jól szerkesztett magánsajtótermék igyekszik ugyan be­tölteni, de természetesen csak olyan dolgokról informál­hatja olvasóit, amelyek neki is tudomására jutnak. Nem nyert azonban kellő nyilvánosságot a kereskedelmi minisz­tériumban összefutó igen jelentékeny közérdekű, de egyszersmind közhitelességü adathalmaz, amely a hazai és külföldi közgazdasági élet legváltozatosabb megnyil­vánulására vonatkozik, a kereskedelmet és ipart minden esetre közelről érdekli. A magyar közgazdaság ma még sokkal szegényebb, semhogy oly sokoldalú és fejlett hivatalos hírszolgálatot létesíthetne, amilyennel a nagy nyugati államok rendel­keznek. De ez nem lehet ok arra, hogy erőnkhöz képest szerényebb keretek között be ne rendezkedjünk oly hírszol­gálatra, amely ha életképes és egészséges, alapjául szol­gál a további fejlődésnek. Ha ez a hírszolgálat csak annyit is töltene be, hogy a dohos irattárak temetőjére kárhoztatott értékes adatokat juttatja el azokhoz, akik ezekből kincseket bányászhatnak, már akkor is értékes szolgálatot tett a hazai közgazdaságnak. Kétségtelen, hogy e lapra szükség van. Hogy fel­adatát mikép fogja betölteni, az a szerkesztő-bizottság munkájától függ. A kereskedelmi minisztériumnak nem közömbös, hogy sajtó-orgánuma mikép végzi munkáját, azért állandó ellenőrzést gyakorol felette. Lapunk nemcsak a nyilvánosság, hanem egyben a patronizáló főhatóság felügyelete alatt is áll s ama reményünknek adunk kifejezést, hogy e kettős ellenőrzés garanciája a lap komolyságának, értékének és nagyra- fejlödésének. Alább felsoroljuk állandó munkatársain névsorát. Közgazdasági életünk illusztris vezetőit tartalmazza ez a lista, mely biztosítja a lap komoly, szakszerű és értékes munkáját. Ily elsőrangú vezető szakemberek segítségével örömest dolgozunk kitűzött céljainkért már. most hálá­san tapasztalva a szakkörök és az érdekeltség széleskörű érdeklődését. Melegen köszöntjük lapunk olvasóit, egyben munka­társait, a hivatalokat és magánérdekeltségeket egyaránt s kérjük komoly közérdekű törekvéseink odaadó támo­gatását. Budapest, 1926 julius hó 7-én. Tóry Gergely miniszteri tanácsos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék