Közgazdasági Értesítő, 1927. január-június (22. évfolyam, 1-26. szám)

1927-01-06 / 1. szám

51082 'iZfcOKOI hr-< SKEDí i M; ÉS iparkamara XXII. évfolyam 1. szám. v ^ r - j’ Budapest, 1927. január 6 Közgazdaság! értesítő § A M.KIR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztő ég: Előfizetési díj : K*a<* hivatal: MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI 1 évre ............................40 pengő HELLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RT. MI NISZTÉRIUM \l* • .....................................f - BUDAPEST, BUDAPEST, II., LÁNCHID-UTCA 1-3. 1 hóra ! ! ! '. 4 ’ V. KÉR., SZIGET-UTCA 26. SZÁM. TELEFON : TERÉZ 152—30. Példányonként 1 pengő. ____________TELEFON: LIPOT 986—14. M egjelenik minden csütörtökön. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Személyi és szervezeti ügyek. Kinevezés. A magyar királyi" kereskedelemügyi miniszter elő­terjesztésére Stella Sándor és Rádi Győző postafőfel­ügyelőket postahivatali igazgatókká a VI. fizetési osz­tályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1926. évi december hó 11. napján. Horthy s. k. Herrmann Miksa s. k. A „Közszállítási Értesítődnek a „Közgazdasági Értesítődbe való beolvasztása, illetve uj kiadása. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 192®?* étór december hó 31-én 5299/eln. sz. alatt kelt rendeíletéyél olyképen intézkedett, hogy a minisztérium „KözszaMási■ Értesítő“ című közlönye az 1927. évi január hó Y-főL kezdődőleg a „Közgazdasági Értesítő" mellékletekéi jelenik meg. Ehhezképest a „Közgazdasági Értesítődnek „Köz­szállítások és versenytárgyalások" című rovata meg­szűnik és annak anyagát lapunkban „Közszállítási Érte­sítő" ujrovat alatt közöljük. A „Közszállítási Értesítő" külön is megrendelhető lapunk kiadóhivatalánál (Hellas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, V., Sziget-utca 26.). Az előfizetési díj negyedévenként belföldre 2 P, külföldre 4 P, egyes példányszámok ára 50 fillér. A „Közgazdasági Értesítő" előfizetői a „Közszállítási Értesítő“-t, mint lapunk mellékletét díjtalanul kapják. Ipari közigazgatás. Ipardíjak, biztosítékok, vizsgálati és engedélydíjak pengőérték számítása. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1926 évi 103.002 számú rendelete, az 1922 évi XII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben megszabott ipardíjak, biztosítékok, vizsgálati díjak, valamint az 1884. évi XVII. t.-c. 51. §.-ában említett engedélydij összegének pengőértékben megállapításáról. Az 1922. évi XII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben megszabott ipardíjak, biztosítékok és vizsgálati díjak, valamint az 1884. évi XVII. t.-c. Cöfk^ban említett engedélyért járó díj időközben fel- emeí$$holjára pedig hivatali elődöm 1924. évi junius Fro^-áÁ\75.754. szám alatt kelt rendeletével arany koroiia értékben megállapított összegét a pengőérték m egáM isáról és az ezzel összefüggő rendelkezések­ről #ól<M925. évi XXXV. t.-c. 17. és 20. §.-ának ' wSgfpjéwen az alábbiakban ezennel pengőértékben álla­JjnteS'fneg. 1- §• Az iparigazolványért fizetendő ipardíjnak az 1923. évi 78.000 K. M. számú rendelet 100. §.-ában megál­lapított összege helyett: 1. gyári vállalatoknál Budapesten 29, vidéken 23.20 pengőt; 2. a nagykereskedelmi vállalatoknál, amelyek árut csak viszont eladóknak árusítanak, Budapesten 29, vi­déken 23.20 pengőt kell fizetni, amennyiben pedig va­lamely nagykereskedelmi vállalatban detail árusítás is folyik, az után külön a 4. pontban megállapított ipar­díjat kell fizetni; 3. a kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meg nem haladó képesítéshez kötött ipari vállalatoknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék