Közgazdasági Értesítő - Közszállítási Értesítő, 1927. január-június (22. évfolyam, 1-26. szám)

1927-01-06 / 1. szám

XXII. évfolyam. 1. szám Budapest, 1927. január 6 Szerkesztőség: I 6 ITROi C DTC CMTI"Í Kiadóhivatal: m- “issss-"" KUiűiALU I Aol tn i tűi IU Hei,x“ZXm“ Budapest, II., Lánchid-u. 1-3 A „KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ" MELLÉKLETE Budapest, V.,_Sziget-utca 26 Telefon :~T\ 152—30 KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Telefon: L. 986—14 A „Közszállitási Értesítő* a „Közgazdasági Értesítő" nélkül Megjelenik minden csütörtökön, is megrendelhető. — Előfizetési díj évenként belföldre 8 P, . , . , ,, . . .... . , külföldre 16 P,~ példányonként 50 fillér. __________________Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. K özszállitási naptár. A hirdetés tárgya A hirdető Versenytárgyalási határnap A „Közszál­litási Érte­sítődnek a hirdetményt tartalmazó lapszáma megnevezése székhelye hó nap Pályaórási pályázat ... ... _ Máv üzletvezetőség Budapest 1927. jan. 10 Páiyaórási pályázat ............ ... M áv. üzletvezetőség Miskolc yy ” 10 46 Seprőgép-szállítás ... ... _ V árosi tanács Újpest • yy yy 11 50 Kö-szállitás _ ... ............ ... S zékesfőváros tanácsa Budapest V 11 53 Papiros-szállítás ... ... ............ M . kir. államnyomda Budapest » yy 11 53 Sertés eladás Mezőhegyesi birtok. Mezőhegyes V yy 11 1 Ágy- és ütközőtokok-szállítása_ Máv igazgatóság Budapest yy yy 12 52 Útépítés ... ........... ............ A lispán Baja yy yy 14 52 Vaságyak átalakítása _ __ _ Á gy és gőzmosó üzem Budapest yy yy 14 52 Ócska anyagok eladása __ '_ r yy n Budapest yy yy 14 52 Üst-szállítás... ............................ Á llamépítészeti hivatal Szombathely yy yy 14 52 Ócskaanyag értékesítés ............ Államépíiészeti hivatal Győr yy yy 14 1 Építkezés ... ... ... ............ A lispán Nyíregyháza yy yy 15 52 Seprő szállítás ... .................... P olgármester Újpest yy yy 15 1 Háztartási cikkek szállítása Polgármester yy 15 1 Fedanyag-szállitás ... __ _ A lispán Sátoraljaújhely yy yy 17 1 yy v -- --- — A lispán yy yy yy 17 1 Kavics „ .................... A lispán yy yy yy 17 1 Acélhuzalok szállítása... ... _ M áv igazgatóság Budapest 17 1 Benzin szállítás .................. ... yy 18 1 Egyenruha-konfekcionálás__ _ H onvédelmi miniszter Budapest 18 52 Cérna-szállítás .......................... . Budapest yy 18 52 Hordrugótám szállítás .................... M áv igazgatóság Budapest yy yy 18 1 Ócska egyenruhák eladása... _ K ér. főkapitány Budapest yy yy 19 52 Ágy és fehérnemüanyag-szállítása Erzsébet tud. egyetem g. hiv. Pécs yy yy 20 Ebvédjegy szállilás .................... A lispán Budapest yy yy 20 1 Ruházat szállítás........... .... ... A lispán Debrecen yy 20 1 Építkezés ... ........... .... ... A lispán Szombathely yy yy 20 53 Hídépítés ............................ ... Á llamépítészeti hivatal Győr yy yy 25 49 Útépítés... ... ........... .... ... y y » yy yy yy 25 Útépítés ... .................................... A lispán Szolnok yy yy 25 53 Ruházat szállítás........... .... ... E löljáróság' Szécsény yy yy 25 1 Útépítés ... .................. ... A lispán Szolnok yy yy 25 1 Papiros szállítás.................. ... M áv. igazgatóság * Budapest yy 29 1 Építkezés ... ........... ............ R . kath. iskolaszék Vasvár 30 1 Irodaszer szállítás ............ A lispán Debrecen 31 1 Vízleeresztő zsilip munkálatok _ K ormánybiztos Budapest yy febr. 4 Vízvezetéki munkák _ __ _ M áv. ü. v. Szeged 5 1 Építkezés ... ............................ Ál lamépitészetí hivatal Szeged 6 1 Tatarozás ..................................... » V Szeged yy yy 6 1 Gép-eladás ........... .................... K özségi elöljáróság Siklós 15 53 Fürdőtelep bérbeadás........... . ... K özségi elöljáróság Siklós yy yy 15 53

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék