Közgazdasági Értesítő, 1928. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1928-07-05 / 27. szám

TARTALOM Oldal Személyi és szervezeti ügyek ..................................... 1 Kinevezés. — Pályázati hirdetmény. Belkereskedelem és ipar................................................... 2 Magyarország széntermelése, kivitele és behozatala 1928 május hóban. — A háziipari termelés egyes kül­földi államokban és Magyarországon. Iparoktatás....................................................................................5 Az iparoktatás! intézetek 1926/27. tanévi működése. Ipari és kereskedelmi közigazgatás ......................................7 A közfogyasztásra szánt szikviz előállításáról, és for- galombahozataláról szóló 67007/XI—1928. sz. rende­let. — Zagyvapálfalvai táblaüveg kötelező beszerzése. — Rádiócikkek hazai beszerzése. — Állami kedvez­mények. — Vásárügyek. Közlekedés ................................................................................8 A gépjárművezetői igazolványok mintájának módo­sítása. — Előmunkálati engedély. Pénzügyek, adóügyek ............................................................ 9 Idegen pénznemek átszámitási kulcsa. Pósta-, távirda-, távbeszélő és rádióügyek.............................9 D anzig szabad várossal' postai forgalom szabályozása. Oldal —• Távbeszélőközpont Pákozd. — A helyközi táv­beszélőforgalom szabályozása.— Nyilvános helyiségek rádióvevőberendezései után fizetendő használati dijak szabályozása. Külföldi gazdasági hírek. Követség'i és konzuli jelentések 10 Románia gazdasági helyzete 1927-ben. — Svájc kül­kereskedelmi forgalma. — A román kiviteli illetékek leszállítása. — Az acélszerszámok piaca Spanyol- országban. Külföldi cégek ajánlatai — Külföldi közszállítások . . 12 Árukereslet, kínálat. Kamarai és érdekképviseleti ügyek................................12 J óváhagyott alapszabályok.— A Magyar Tudakozódó Egylet jelentése.— Kamarai illetékek alól mentesség. Munkásügyek............................................................................13 Munkapiac junius hó 27-én. Versenytárgyalási döntések ... ....... 13 Döntések. — Odaítélések a Máv.-nál. KözszSllítási Értesítő Közszál!itási naptár, — Versenytárgyalások. 51082 XXIII. évfolyam 27. szám Budapest, 1928 julius 5 Ko/xíazdasáGI értesítő ^ A M.MR.KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM? KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség: Előfizetési díj: Kiadóhivatal: MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI 1 évre...............................................40 pengő HELLAS IRODALMI ÉsNYOMDAI RT M INISZTÉRIUM V* „ .... 22 „ BUDAPEST, BUDAPEST, II., LÁNCHID-UTCA 1-3. 1 hóira I V. KÉR., SZIGET-UTCA 26. SZÁM. TELEFON: AUT. 535—30. Példányonként 1 pengő. TELEFON: LIPOT 986-14. Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék