Közgazdasági Értesítő, 1929. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-03 / 1. szám

510G2 XXIV. évfolyam. 1. szám 1929 január 3. Kivitelünk megszervezése. Irta: Herrmann Miksa m. kir. kereskedelemügyi miniszter. Az exportlehetőségek kiszélesítése ma a legfon­tosabb feladata a kormány gazdasági politikájának. Reá kell mutatnom azonban arra, hogy, különösen ami a mezőgazdasági exportot illeti, nagy akadá­lyokkal kell megküzdenünk, egyrészt az európai álla­mok autarkiája, önellátásra való törekvése miatt, másrészt abból az okból, mert Európa nagy iparos államai élelmicikkeiket és nyersanyagszükségletüket mindinkább a tengerentúli országokból igyekeznek beszerezni, ami az európai agrárországok helyzetét* mindjobban megnehezíti. Ily körülmények között a kormány figyelmét fokozott mértékben az ipari ex-^ portkérdések kötik le. Az önálló magyar vámpolitika nálunk egmSr iparágak jelentékeny megerősödésére vezetetmB|j igy az ipari export megszervezése mindinkább szerübbé válik. A kormány előtt fekvő terve^ft, \ amelynek még egyes részletkérdései letárgyalá&ra várnak, akként óhajtja megoldani a kérdést, hogy a”': kereskedelemügyi kormány az ipari export megszer­vezését egy részvénytársaságra bízná, amely rész­vénytársaság állami támogatásban részesülne. A „Magyar Külkereskedelmi Intézet" azonban nem foglalkoznék üzletkötéssel, hanem kizárólag csak az exportüzletek közvetítésével. Az intézet a főbb kül­földi piacokon ügynököket, levelezőket, sőt a különö­sen fontos helyeken külön kiküldött tisztviselőt is tartana s ez a széles körben kiépített igen mozgé­kony hírszerzőhálózat volna hivatva azonnal tájékoz­tatni a központot minden felmerülő kiviteli lehető­ségről, valamint arról is, hogy a külföldi közszállitá- soknál esetről-esetre nyilik-e lehetőség a magyar ipar résztvételére. Az intézet külkereskedelmi hírszolgálatának el­látásába minden valószínűség szerint bevonatik a budapesti kereskedelmi kamara jól bevált hírszolgá­lata, amely a külföldi exportpiacokról már eddig is állandóan tájékoztatta a magyar kereskedelmet. Felmerül már most az a kérdés, miért van szük­ség a földmivelésügyi minisztérium kebelében mű­ködő exporthivatal mellett arra, hogy az ipari export megszervezése ettől a szervezettől különálló intéz­ményre, a külkereskedelmi intézetre bízassák. A ma­gyarázat az, hogy az ipari export megszervezése ná­lunk egészen speciális feladat s annak az intézmény­nek, amely e feladat elvégzésére hivatott, sok tekin­tetben igen eltérő kérdéseket kell megoldania és más természetű nehézségekkel kell megküzdenie, mint kmily nehézségek felmerülnek az ország mezőgazda- ^■ÉjgKportjánál. Az uj intézmény életrehivása fő- vált szükségessé, mert iparunknak eddig eifigigondot okozott a belső piac megszervezése termelést a belföldi fogyasztás kivánal- ;|^B®a'fmmazzák és sok időbe és fáradságba ke- személyzetnek, valamint a tanult ^ íÉKijplisjÉraik beállításával kapcsolatos nehézségek 'J^&kiízdé^^Ezek szerint igen sok teljesdtőképes ipar- Srallafcsfunk számára a kiviteli üzlet egészen uj terré­numot jelent. A legtöbb ily vállalatnak nincs külön szervezete, sőt még külön vezetője sem az export­üzlet tanulmányozására és lebonyolítására, hanem mindezek a súlyos gondok azok vállára nehezednek, akik a belső piac lehetőségeinek felkutatásával, sőt sok esetben magával a műszaki irányítással is el vannak foglalva. Világos, hogy ily körülmények kö­zött jelentékeny eredmények az exportüzlet terén csak úgy várhatók, ha e téren ipari vállalatainkat oly organizáció támogatja, amelynek a kiviteli lehe­tőségek állandó felderítése, az exporttal összefüggő hitelviszonyok és tarifakérdések tanulmányozása, végeredményben pedig az export egyetemes meg­szervezése a kizárólagos feladata. Ma a magyar ki­vitel jelentősége a háború előtti viszonyokhoz mér­- ^ -----------— § mnH m ------. _ KuZgMa siíui J&XESHÜ A M.KIR.KERESKEDELEMÜ6YI MINISZTÉMUáfS*' KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Előfizetési díj: Szerkesztőség: , , J Kiadóhivatal: , 1 évre ..............................40 pengő I I. KÉR., LÁNCH1D-UTCA 1-3. SZÁM. J/; » .........................22 „ V. KÉR., SZIGET-UTCA 26. SZÁM. T ELEFON: AUT. 535—30. í hóra . !!!!!’’’' 4 ’ TELEFON: LIPÓT 986—14. Példányonként 1 pengő. Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék