Közgazdasági Értesítő, 1929. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1929-07-04 / 27. szám

2 KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ 1929. julius 4 Belkereskedelem és ipar. Magyarország széntermelése, szállítása, kivitele és behozatala 1929 május hóban. Széntermelés. (XVI. sz. o.) Az ország szénbányái 1929 május hóban 5,473.045 q szenet termeltek. A termelt szén minőség szerint a következőkép oszlott meg: fekete szén . . . 704.788 q barna „ ... 4,591.290 „ lignit „ ... 176.967 „ _ öss zesen 5,473.045 q Az 1929 május havi termelési adatokat az előző havi termelési adatokkal összehasonlítva, látjuk, hogy termeltetett: fekete szén barna szén lignit q 1929 január hóban 772.922 6,497.756 216.660 1929 február „ 686.504 5,855.273 215.760 1929 március „ 716.768 6,025.745 214.454 1929 április „ 709.942 5,089.119 185.752 1929 május „ 704.788 4,591.290 176.967 Összesen 3,590.924 28,459.183 1,009.593 különbözet 1929 márc. és április között —5.154 —497.829 — 8-.785 Az 1929 május havi termelés tehát az előző áp­rilis havi termelésnél mind a három minőségben ki­sebb és pedig feketeszénből 5.154 s-val, barnaszén­ből 497.829 s-val, lignitből 8.785 q-val termeltünk kevesebbet, mint az előző április hóban. A széntermelésnek évszakokhoz irányodó csök­kenése e hóban is folytatódott, ami okvetlenül figye­lemreméltó esemény, minthogy más években, mint pl. az 1927. és 1928. években, a leggyengébb terme­lési hónap április volt és május Ihónap már emelke­dést mutatott az április havi termeléssel szemben. Az összehasonlítást szénminőség szerint nézve, látjuk, hogy a feketeszeneknél és ligniteknél a csök­kenés tűrhetően kevés, ellenben igen lényeges apadás mutatkozik a barna szeneknél. Bár az összes szén­bányák termelése a szén elhelyezési lehetőségéihez igazodik, mégis a fekete szenek és lignitek veszély­telenebb tárol,hatása miatt ezen bányák még a kész­letek gyarapodása dacára is kisebb mértékben le- jebbitik termelésüket, nem akarván sem a munkás­létszámot apasztani, sem a széntermelési költségeket a .gyöngébb termelés miatt növelni; ezzel szemben a barnaszénbányák több óvatosságra vannak kész­tetve azáltal, hogy fenmaradó készleteik minőségi vesztesége sokkal nagyohb, miért is az eladás meg- nehezedése azonnal maga után vonja a termelés csökkentését, bár a munkástörzsek apasztása itt is lehetőleg kerültetik, inkább a műszak szám keves- bitésével lejebbitik a termelést. Az össztermelés volt: Különbözet máj. hóval szemben 1929 január hóban 7,487.338 q +2,014.293 q 1929 február „ 6,757.537 „ +1,284.492 „ 1929 március „ 6,956.967 „ +1,483.922 „ 1929 április „ 5,984.813 „ + 511.768 „ 1929 május „ 5,473.045 „ _______—______ 1 —V. hó összesen 32,659.700 q Az össztermelés tehát 1929 május hóban a ja­nuár havi termelésnél 2,014.293 q-val, a február havi termelésnél 1,284.492 q-val, a március havi ter­melésnél 1,483.922 q-val, az április havi termelésnél 511.768 q-val kevesebb. A szénbányák termelésének mélypontja ez év­ben május hóra tolódott el, mig 1927 és 1928-ban a mélypontot április hóban értük el, május hó mind­két évben már emelkedő tendenciát mutatott. Hasonlítsuk össze az 1929 május havi termelési adatokat az előző, 1928. évi és a csonkaország ed­digi legjobb évének, az 1923. évnek azonos havi ada­taival, akkor látjuk, hogy termeltetett: fekete szén barna szén lignit összesen 1923 május hóban 565.664 q 4,893.100 q 255.406 q 5,714.170 q 1928 „ „ 609.808 „ 4,413.312 „ 109.170 „ 5,132.290 „ 1929 „ „ 704.788 , 4,591.290 „ 176.967 , 5,473.045 „ vagyis az 1929 május havi termelés az 1928. év azo­nos havi termelésnél mind a három minőségben na­gyobb, az 1923. évi azonos havi termelésnél fekete­szénben nagyobb, barnaszénben és lignitben kisebb. Számokban kifejezve az 1929 május havi ter­melés az 1923. év azonos havi termelésnél fekete­szénből 139.124 q-val több, barnaszénből 301.810 q-val, lignitből 78.439 q-val kevesebb; az 1928. év azonos havi termelésnél feketeszénből 94.980 q-val, barnaszénből 177.978 q-val, lignitből 67.797 q-val több. A fekete szeneknél mind a két összehasonlított évvel szemben tetemes emelkedést látunk; a barna szeneknél 1923. évvel szemben egy kis csökkenés, 1928. évvel szemben csekély emelkedés mutatkozik; a ligniteknél szintén ez a helyzet, azzal a különbség­gel, hogy az 1928. évvel szemben az emelkedés arány­lag számottevő. Az össztermelést nézve az 1929 május havi össz­termelés az 1923. év azonos havi termelésnél 241.125 q-val kisebb, az 1928. év azonos havi termelésnél 340.755 q-val nagyobb. Az 1923. év május havi ter­meléshez viszonyítva U százalék csökkenés, az 1928. év május havi termeléshez viszonyítva 6.6 százalék emelkedés mutatkozik. I TELEFON: W ’WJT A. TCIÍFi'KÍ Sürgönyeim: A v. 41-2-66. H.U M El/!_/ IkAIoE/HIlilr Kaiserhotel Wien fi WIEN, IV., FRANKENBERGGASSE ÍO. (3 percnyire az Operától és a Kamtnerstrassetől) ' fe Ajánl önnek mérsékelt áron legmodernebb kényelmet, folyó meleg- és hidegvizberendezést, fürdőszobás lakosztályt, E központi fűtéssel, telefont minden emeleten, példás tisztaságot. H Autogarage három percnyire a szállótól. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék