Közgazdasági Értesítő, 1930. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1930-01-04 / 1. szám

Uf esztendő küszöbén Az elmúlt esztendő az egész világon a nemzetközi pénzügyi helyzet súlyos időszaka volt, amelynek hatása alól tőkeszegény országunk sem vonhatta ki magát. Speciálisan magyar gond a kül­föld elzárkózása folytán a magyar me­zőgazdaság termékeinek értékesítése. Mégis hiba volna túlságosan sötétnek ítélni meg az ország helyzetét, hiszen a javulás jelei máris mutatkoznak, meg­javultak a közelmúltban a nemzetközig, pénzpiac kamatviszonyai. A kormány minden erővel azon hogy a magyar munkásnak munkát' afl- ‘ hasson. Ezen a téren máris hathatós intézkedések történtek, elsősorban^ ttf- épités tekintetében. De össze kellV^nk, ., az egész magyar társadalomnak, M&y;,. az elénk tóduló közgazdasági probhS-'’ snákat sikeres megoldás felé vigyük. Ily viszonyok között különös jelentő­sége van annak, hogy a kormányzati in­tézkedésekről a magyar közgazdasági világ hiteles és kimerítő értesülést nyerjen. A gazdasági minisztériumok­nak az eddiginél nagyobb mértékben kell igénybe venni a sajtó utján való közlés lehetőségét. Ez a szempont igazolja a kereskede­lemügyi minisztérium hivatalos lapjá­nak, a „Közgazdasági Értesítődnek azt a törekvését, hogy állandó kapcsolatot tartson fenn és azt erőteljesen építse ki az ipari, kereskedelmi és közlekedési ügyek végsőfoku intézője: a kereskede­lemügyi minisztérium s az ipari és ke­reskedelmi világ között. Ezzel közvetle­nül is biztosítható az eddig többé- kevésbé zárt belső hivatalos élet s az érdekképviseletek és közgazdasági té­nyezők harmonikus együttműködése. A gyors és helyes informálódás a köz- gazdasági élet fejlődésének alapfelté­tele és jóllehet a közigazgatás egyszerű­sítése a hivatal és a felek közötti érint- TOfi^hunegkönnyiti, mégsem pótolhatja ezelés a sajtó utján történő gvőt;s %\pontos hírszolgáltatást. Útalapokra fektetett megfelelő át­szervezéssel, uj formában, friss és élénk lartakromal indul a negyedszázados u^jélző határkő felé a minisztérium hivatalos lapja, amely a magas színvo­nalú, jól szerkesztett közgazdasági szaksajtó mellett is hiányt pótol azzal, hogy nyilvánosságra hozza a kereske­delemügyi minisztérium munkásságát, amely az ország közgazdasági problé­mái gyakorlati megoldásának szolgála­tában áll és feltárja a hazai és külföldi közgazdasági élet fontosabb megnyilvá­nulásait. A nagyközönség és a gazdasági ér­dekképviseletek autentikus informálása a kereskedelemügyi miniszter intézke­déseiről és a vezetése alatt álló minisz­térium egyes szakosztályaiban végzett munkásságról: ez a „Közgazdasági Ér­51082 ^ XXV. évfolyam 1. szánj |IÍf|ll Budapest, 1930 január 4 KÖZGAZDASÁGI értesítő IgP A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék