Közgazdasági Értesítő, 1930. július-december (25. évfolyam, 27-52. szám)

1930-07-05 / 27. szám

510Ő2 XXY. évfolyam 27. szám Az európai civilizáció védelmében Len­gyelország és Magyarország ősi időktől fogva rendületlenül állott egymás olda­lán a történelem megújuló viharaiban, mint a nyugati műveltség Kelet felé elő­retolt két hatalmas védőbástyája. A ha­gyományos lengyel-magyar barátság arra kötelez bennünket, hogy a régi kap­csolatokat, amelyek Báthori István er­délyi fejedelem lengyel királysága voltak a két nemzet között a le«srmnbe-^ tünőbbek, a jelenben kulturális Ü dasági téren igyekezzünk elmélyíteni. A % tartós barátság egymás me^stfferésén alapszik. Ezt a célt szolgálta 1$ P&tlfljgiP Krakkóban tartott lengyel é^mf^ya^yV- idegenforgalmi tanácskozás. Ez inka- lommal felvetődtek oly tervek is, ame­lyek az idegenforgalom kereteit túlha­ladják, de amelyek megvalósulás esetén a két ország közötti szorosabb gazdasági együttműködést is eredményesen szol­gálhatják. A jövőben még fokozottab­ban kell kihasználni minden alkalmat, mely a kölcsönös megismeréshez és meg­értéshez vezet. Különösen fontosnak tar­tom, hogy minél erőteljesebben vegyünk részt egymás művészeti és gazdasági ki­állításain, a rendszeres ismeretterjesztő előadások, továbbá sportalkalmak széles­körű megrendezése is alkalmas arra, hogy szorosabbra fűzze a kapcsokat a két nemzet fiai között. Nem tartom megvalósithatatlannak azt a szeiúntem értékes gondolatot, amely Danzigtól az Adriáig a Magyaror­szágon átvezető régi Hansa ut feleleve­nítését célozza, mert egyrészt Lengyel- országnak vitális érdeke, hogy nemzeti Brmelése produktumait — a legrövidebb újat felhasználva — igyekezzék Európa részein elhelyezni, másrészt a ma- gj^lf gazdaság szintén sikeresen hasz­nálhatná termékei továbbítására e nagy Nemzetközi útvonalat. E mellett termé­szetesen számos lehetőség kínálkozik, hogy Lengyelország és Magyarország között a forgalmat élénkítsük. Ilyenek mindenekelőtt a jó és gyors vasúti ösz- szeköttetés, a légiforgalom kifejlesz­tése, úgyszintén a kölcsönös érdekekre tekintettel lévő kereskedelmi egyezmé­nyek kötése. Ami különösen az idegenforgalmi re­láció lehetőségeit illeti, nézetem szerint a lengyel érdeklődők, gyógyulást keresők és turisták nagy tömegét lehetne a ma­gyar főváros felé irányítani, másrészt ^ ^udapest, 1930 julius 5 KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKED ELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE ^ KIADJA £ f. KIR. |ERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM ® l-W i « 1 , * * * ^ *- * * I Ma^Yar4en^yei ^azdasá^í kapcsclaíok Irta: Dr. BÚD JÁNOS m. kir. kereskedelemügyi miniszter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék