Közgazdasági Értesítő, 1931. január-június (26. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-03 / 1. szám

Magyar rtáiigyi és icle^enfcr^aimi pcliíika Irta: Dr. BÚD JÁNOS m. kir. kereskedelemügyi miniszter Száz év előtt az első vasút megindu­lása forradalmositotta a világgazdasá­got, ma a nagy közlekedési útvonalakat egyre inkáhb elfoglaló diadalmas motor. A mai ember jelszava a gyorsaság és a ma embere már nem hajlandó Goethe, avagy Bovaryné asszony módjára a ro­mantikus postakocsin utazni. A gazda­sági világversenyben azoké a nemzeteké a végső győzelem, amelyek a gyorsaság igényeit leginkább ki tudják elégíteni; a gyors közlekedés lehetősége ma már nagyrészt a modern utaktól függ s ezért törekszik Magyarország is minden esz­közzel országútijainak korszerű átépíté­sére. Magyarországnak minél nagyobb mértékben kell bekapcsolódni a világ- forgalomba és ennek a törekvésnek a szolgálatában figyelemmel kell lennie a rohamosan terjedő automobilizmus kö­vetelményeire is. Ez utóbbi szempont figyelembevételével kell átépítenünk mindazokat a főútvonalainkat, amelyek a Nyugathoz kapcsolnak bennünket, de modernizálni kell azokat az útvonalain­kat is, amelyek keleti, déli és északi irányban is biztosítják Magyarország részére a minél gyorsabb közlekedést kí­vánó idegenforgalmat és az árucikkek­nek mindinkább motorikus erővel tör­ténő gyorsított szállítását. A magyar kormány gazdasági rekon­strukciós politikájának egyik kiemel­kedő programmpontja a magyar útháló­zat tervszerű kiépítése. E cél érdekében a vezetésem alatt álló kereskedelemügyi minisztérium tiz évre terjedő útépítési programmot dolgozott ki, amely közel négyezer kilométer útvonal átépítését foglalja magában, beleértve a községi úthálózat kiépítését is. A községi út­hálózaton belül legfontosabbak a vasút­vonalakhoz csatlakozó úgynevezett be­kötőutak átépítése, amelynek segítségé­vel a községek és falvak is fokozottabb mértékben bekapcsolódhatnak az ország szempontjából annyira fontos mezőgaz­dasági exportforgalomba, mig egy má­sik szempont az útépítési programúi megvalósításánál a magyar fürdőhelyek­nek a fővárossal összeköttetést létesítő modern útvonalak megépítése. A keres­kedelemügyi kormány útépítési pro- grammjának első étape-ja most nyert befejezést a nemzetközi vonatkozásban is nagyjelentőségű budapesit—wieni ál­lami ut megnyitásával, miután az előző évben már elkészült a magyar főváros­tól a Balatonhoz, a magyar tengerhez vivő útvonal, amelynek szintén jelentő­sége van a magyar idegenforgalom eme­lése szempontjából. A Balaton idegen- forgalmának emelése érdekében egy to­vábbi feladat lesz a Balatont és környé­két — a mostani országúinak modern autóuttá való átépítésével — összekötni Grácon, Salzburgon, Gasteinon és Mün­chenen át Európa két nagyfontosságu 51082 ^ XXVI. évfolyam 1. szám ^Budapest, 1931 január 3 KÖZGAZÜASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE * FTAT1.TA A AT KTR. KFUFSTÍFTIFT FlMÍTÍiVT AATMTSVTIÍTmTAT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék