Közgazdasági Értesítő, 1932. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1932-01-02 / 1. szám

KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM Szerkesztőség és kiadóhivatal: ii., lánchíd-utca 1—3. TET.EFOV : AUT 504—78 124-es mellékállomás Előfizetési dl]: 1 évre ..................................40 pengő ‘ /i..........................22 „ V *..........................................12 „ 1 hóra....................................4 „ K gves szám ára 1 pengő Megjelenik minden szombaton Előfizetéseket csak a kiadóhivatal fogad el SZEGEDI KERESKEDt LM É 3 PÁR KAMARA T4UT/1LOM: Oldal Belkereskedelem és ipar ....................1 M agyarország szén- és kokszfor­galma 1931 november havában. Oldal Külkereskedelem és vámügyek ......... 20 A magyar-német kereskedelmi szer­ződés. Ipari és kereskedelmi közigazgatás 12 A m. kir. iparfelügyelők 1928— 1930. évi tevékenysége. — A köz­üzemi alkalmazottak iparűzése. — A géperejű bérkocsiipar munkakö­rének szabályozása. — A közfor­galomban hitelesített állapotban használandó mértékek és mérőesz­közök forgalomba hozatala. — Elvi jelentőségű miniszteri határozatok. Vásártartási engedély. Külföldi cégek ajánlatai. Külföldi közszállitások ______..._______22 Ke reskedelmi kapcsolatok a kül­földdel. Munkásügy. Szociálpolitika ......... ... 23 A hatósági munkaközvetítők 1931 november havi tevékenysége. — A munkapiac helyzete 1931 december 30-án. Közlekedés _. ......... „ ..... ................. 18 A gépjárómüvek közúti forgalmá­nak szabályozása tárgyában kötött nemzetközi egyezményhez újabban csatlakozott államok jegyzéke. Utügyek ...... ............._______________19 U tvámszedési jog engedélyezése.— Kövezetvámszedési jog engedélye­zése. Kamarai és érdekképviseleti ügyek .. 23 Utazói mintabőrönd igazolványok megújítása. Versenytárgyalási döntések______23 D öntések. — Odaítélések a Máv.- nál. Közszállitási Értesítő (melléklet) 51082 - ■ .ZSL W / XXVII. évfolyam 1. szám ||!l|j|p Budapest, 1932 január 2 iKÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ ^ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZf KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék