Közgazdasági Értesítő, 1933. január-június (28. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-07 / 1. szám

TAIIT/1COM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek _ __1 V áltozás a m. kir. kereskedelem­ügyi minisztérium ügybeosztásá­ban. Belkereskedelem és ipar ______ 1 Magyarország széntermelése, szál­lítása, kivitele és behozatala 1932 november havában. — Üzleti zár­óra. — Vámszedési jog. (Mohács; Kenézlő—Balsa.) — Alapszabály­jóváhagyás. (Cipőgyárak Hitelezői Védegylete.) Ipari és kereskedelmi közigazgatás 11 A m. kir. kereskedelemügyi minisz­ter joggyakorlata az ipari közigaz­gatás körében. (Rézműves által ki­sebb vizvezetékszerelési munkák végzése; Természetes személy által gyakorolt géperejű bérkocsi ipar­nak közkereseti társaság alakjában továbbfolytatása; Meghalt iparos iparának folytatása; Az újpesti nyilvánosjogu Munkaiskola ipar­jogi minősítése; Üvegcsiszolásra és tükörfoncsorozásra berendezett telep az iparhatósági telepengedély kötelezettsége szempontjából; Az ipartestületi tagok szavazati jogá­nak gyakorlása.) Oldal Külkereskedelmi és vámügyek .......... 11 A z uj magyar-osztrák kereskedel­mi szerződés. Külföldi gazdasági hírek. Konzuli jelentések ____________________16 N emzetközi konjunktúra jelensé­gek. — Gyümölcskivitel Egyiptom­ból. — A csehszlovákiai kompenzá­ciós rendszer reformja. Közlekedés ............................ _. _____18 G épjárómüvállalatok engedélyezése. (Özv. Janicska Antalné; Méray Motorkerékpárgyár rt.; Galambos László; Sipos Dezső; Schlesinger Mór.) Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 18 Változások a távolsági távbeszélő forgalomban. Pénzügyek és adóügyek___________19 I degen pénznemek átszámítása. Munkásügy. Szociálpolitika ... ______19 A z iparban foglalkoztatott gyer­mekek, fiatalkorúak és nők vé­delme. Versenytárgyalási döntések_______ 20 D öntések. Közszállitási Értesítő (melléklet)-4 ITIByir. /- GWj U JL. VJ _____ _______________ _____ _____ ' ^ A- ^ XXVIII. évfolyam 1. szám tSSIs Budapest, 1933 január 7 KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: -- ' ELŐFIZETÉSI DÍJ: Megjelenik II., lán chid-utca 1-3. g pe“gö minden szombaton telefon : a üt. 504—78 i hóra *4 ” Előfizetéseket csak a 124-es mellékállomás Egyes szám ára 1 pengő kiadóhivatal fogad el

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék