Közgazdasági Értesítő, 1933. július-december (28. évfolyam, 26-52. szám)

1933-07-01 / 26. szám

Oldal Oldal Személyi és szervezeti ügyek ____1 Elisme rés. (Rédl Jenő.) — Kineve­zés. (Preisinger .Frigyes.) Ipari és kereskedelmi közigazgatás 1 A m. kir. kereskedelemügyi minisz­ter joggyakorlata az ipari közigaz­gatás körében. (Külföldiek kereske­delmi tevékenységére nézve irány­adó szabályok; Szegődményes (kon- venciós) iparosoknál segédi vagy szakmunkás minőségben szerzett szakbavágó gyakorlat igazolása; Ipari termelő szövetkezetek ipar­űzése; „Mester" cim a kémény- seprőiparban; Galvanizáló ipar kö­rében végzett vas- és fémcsiszolás; Vegyeskereskedés üzletköre) — A gyógyszerek és gyógyszerfélék for­galmának szabályozása. — Állami kedvezmények. (Neményi testvérek rt.) — Ipartársulat beolvadása. — Alapszabályjóváhagyási. (Iparosok Segélyegylete Zirc.) Kartel ... ........................ ............. 5 A k artelek eszközei hatalmi hely­zetük biztosítására. — Németor­szág joggyakorlata a kizárás (boj­kott) kérdésében. Külkereskedelmi és vámügyek ......... 12 A görög-magyar dohány-ldiring- egyezmény életbeléptetése. Külföldi cégek ajánlatai. Külföldi közszállitások__................. ..13 Ker eskedelmi kapcsolatok a kül­földdel. Közlekedés................. 13 A nemzetközi vasúti forgalomban feltételesen fuvarozható tárgyak­ra vonatkozó újabb szabályozás. — Gépj árómüvállalatok engedélyezése. (Mezőgazdasági Gép- és Automobil- Keresk. rt., Takács Béla, Faith Mihály, Lampel Zsigmond, Weisz Sándor, Papszt Ignác.) Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 15 Zalahaláp postaügynökség megnyi­tása. Pénzügyek és adóügyek ________ _16 A r észvénytársaságok és szövete- zetek egyesülésének illetékmentes­sége. — Rock István és Első Brünni Gépgyár rt. mérlegszám- iája. Kamarai és érdekképviselet: . . .. _ 17 Mérnöki kamarai nap a kereskede­lemügyi miniszternél. Szakoktatás_____________________18 A M. Kir. Technológiai és Anyag- vizsgáló Intézet 50 éves jubileuma. Versenytárgyalási döntések_____ 19 Dö ntések. — Odaítélések a Máv- nál. Közszállitási Értesítő (melléklet) XXVIII. évfolyam 26. szám ^^^udaPest* 1933 július 1 közgazdasági ÉRTESÍTŐ A MAGY. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÉS IPARI KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJ: Megjelenik II., LÁNCHID-UTCA 1-3. éJre ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g »e“Sö minden szombaton telefon : AUT. 504-78 'i hóra *4 l Előfizetéseket csak a 124-es mellékállomás Egyes szám ára 1 pengő kiadóhivatal fogad el tauta COMÍ:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék