Közgazdasági Értesítő, 1936. július-december (31. évfolyam, 27-52. szám)

1936-07-04 / 27. szám

XXXI. évfolyam 27. szám Budapest, 1936 julius 4. közgazdasági értesítő A M. KIR. IPARÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJ: Megjelenik II., LÁNCHÍD-UTCA 2. i évre ............................40 pengi minden szombaton--- %.............................22 .. ___ t elefon : 1-560-00 , hj'ra ;;;;;;;; *4 " Előfizetéseket csak a 293-as mellékállomás. Egyes szám ára 1 pengő kiadóhivatal fogad el TAHT/ICOM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek____1 Kinevezések az ipai'ügyi miniszté­riumban. — Kinevezések a kereske­delem- és közlekedésügyi miniszté­riumban. — A borbély- és fodrász­iparban a legkisebb munkabéreket megállapító bizottság megalakítása. Belkereskedelem és ipar__________4 M agyarország széntermelése, szállí­tása, kivitele és behozatala 1936. évi május havában. — Állami kedvez­mények. (Ipartermék Értékesítő Rt.) —■ Pamutfonalak forgalmi adó- váltságának alapjául szolgáló átlag értékének megállapítása. — Vásár­tartás. (Mezőtúr.) Ipari és kereskedelmi közigazgatás 12 Ipari közigazgatási joggyakorlat. (Gummiköppeny készítése: Tanítói oklevél az ipari képesítés szem­pontjából; Tanonci gyakorlat ér­vénytelensége az ipar meg nem kez­dése esetén; Munkaviszony igazo­lása az Országos Társadalombizto­sító Intézet részéről.) — Az új ro­mán ipartörvány. Oldal Közszállitás ______ ._ ...________ 14 Köz szállítási Szabályzat végrehajtá­sa; új rendelkezések. Külföldi gazdasági hirek. Követségi és konzuli jelentések________ 19 A német-angol árucsereforgalom visszaállítása. Közlekedés____________________ 20 B ajai Dunahídon állathajtás, továb­bá szénás- és szalmásszekerek átha­ladása. Posta-, távirda- és távbeszélő-ügyek 21 Postautalvány és belföldi utánvételi díjszabás. — Távolsági beszélgeté­sek időtartama. Munkásügy. Szociálpolitika ______21 A hentes- és mészárosiparban fize­tendő legkisebb munkabérek. — Sze­ged szabad királyi város területén lévő nyilt árusítási üzletek hétköz­napi zárórája. Pénzügyek. — Adóügyek________22 Id egen pénznemek átszámítása. Versenytárgyalási döntések_____ 23 Dö ntések. Közszállitási Értesítő (melléklet)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék