Közgazdasági Értesítő, 1937. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1937-07-03 / 27. szám

XXXII. évfolyam 27. szám Budapest, 1937 julius 3. KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A M. KIR. IPARÜGYI ÉS A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉS- ÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZLÖNYE Főszerkesztő: Dr. HALL A AURÉL Szerkesztőség és kiadóhivatal: IL, LÁNCHID-UTCA 2. TELEFON: 1—560—00 293-as mellékállomás. ELŐFIZETÉSI DÍJ: 1 évre......................................40 pengő % ...........................22 „ %....................................12 .. 1 hóra.......................................4 ,, E gyes szám ára 1 pengő Megjelenik minden szombaton Előfizetéseket csak a kiadóhivatal fogad el TARTALOM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek ..._____1 K inevezés. (Elektromos szerelőipari tanfolyam vizsgáló bizottsága.) Ipar és belkereskedelem____...____1 M agyarország széntermelése, szál­lítása, kivitele és behozatala 1937. május hóban. —- A dohánykisárus kereskedői minősége. Ipari és kereskedelmi közigazgatás _ 13 Ipari közigazgatási joggyakorlat. (Hadirokkantság; A porcellán és fayence áruk előállítása.) — Ké­ményseprési díjak kis- és nagyköz­ségekben csak az együttes adókeze­lés útján szedhetők és hajthatók be. — A megüresedett kéményseprő munkakerületekre pályázó segédek rokkantságuk igazolásáról szóló or­vosi bizonyítvány elfogadása. — Az iparügyi miniszter által 1937. év­ben kiadott iparengedélyek. Kisipar (kézműipar)________ 17 A kisiparosok keresetének folyta­tásához szükséges gépberendezések és gépjárművek végrehajtás alól való mentessége. Oldal Külföldi gazdasági hírek. — Ifövetségi és konzuli jelentések................. ... _ 18 A magyar kereskedelmi utazók jugoszláviai tartózkodási engedélye. Közlekedés ________________ 18 G épj áróművállalat engedélyezése. (Pflug Péter, Hoffmann Márton.) Ipari hírek ... „ ...___ 18 F ordulatszámlálók stb. hazai gyár­tása. — Villamos műszerek hazai gyártása. — Rajzológép hazai gyártása. Mérnöki ügyek. Építésügy ................ 19 A középületekben létesíteni kívánt központi fűtő- és szellőztető beren­dezések tervezése és kiírása. Munkaügy. Szociálpolitika ................. 21 L egkisebb munkabérek az asztalos­iparban a pécsi kereskedelmi és iparkamara területén. •—• Legkisebb munkabérek a látszerésziparban. — Helyesbítés. Pénzügyek, adóügyek ..... .. .. _____23 I degen pénznemek átszámítása jú­lius hóban. Versenytárgyalási döntések____ D öntések. Közszállítási értesítő (melléklet). 23

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék