Közgazdasági Értesítő, 1938. július-december (33. évfolyam, 27-52. szám)

1938-07-02 / 27. szám

TARTATOM: Oldal Személyi és szervezeti ügyek .............. 657 K inevezések. Címadományozás. Ipar és kereskedelem ............................. 658 I pari közigazgatási joggyakorlat. Felsőbbfokú kihágási gyakorlat köz- gazdasági vonatkozású ügyekben. A méz forgalmában állami ellenőrző- jegy alkalmazásáért és használatáért fizetendő díjak. A kéményseprőipari reáljog megálla­pítása nem érdekelt fél részéről. Tisztességtelen versenyesetek. Miniszteri elismerés. Yásártartás. Bányászat ............. 663 A bánya- és koliótermelés és felhasz­nálás havonként gyűjtött adatai. Miniszteri elismerés. Közutak. Közúti közlekedés .................. 664 A z 1938. év harmadik negyedében használandó gép járómű-adó jegyek. Árufuvarozási gépjárőművállalat üzem­betartására jogosító engedélyokirat ér­vényének meghosszabbítása. Posta, távíró, távbeszélő, rádió .............665 Ú j távbeszélő névsor. Szent István emlékbélyegek. Alkalmi légipostajárat Budapest—Szol­nok és Szolnok—Budapest között. Oldal Közszsllítás. Ipari cikkek hazai gyártása 665 Gyógyszerek hazai gyártása. Ambesid solubile elnevezésű gyógy­szerkészítmény hazai gyártása. Tüzelőbeszerzési és fűtési rendelkezés. Munkaügy. Szociálpolitika ..... ..... 673 A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosítá­sáról szóló 1938:XV. t.-c.-ben a mér­nöki kamarára, valamint a vállalatok­ra vonatkozó rendelkezések végre­Hajdúszoboszló megyei város területén lévő nyílt árusítási üzletek vasárnapi munkaszünete. Munkabérmegállapító bizottság a köz­raktári és nyilvános tárházi rakodó­munkák körében. Munkabérmegállapító bizottság Buda­pesten és Budapest környékén fekvő kikötők rakodómunkái körében. A legkisebb munkabéreket megállapító határozatok és a munkaidőt szabályozó rendeletek az egyes iparágakban. A balatoni gyógy- és üdülőhelyeken a fényképészipar vasárnapi munka­szünete. Közszállítási értesítő (melléklet).------------------------------------------■ X XXIII. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1938 július 2. KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ KIADJA A M. KIR. IPARÜGYI ÉS A M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Siarkesztőség és kiadóhivatal: ELŐFIZETÉSI DÍJ: Megjelenik II., LÁNCHID-UTCA 2. £ évre ; ; ; ; ; ; ; ; pe^gö minden szombaton telefon: 1—560—00 1 hóra !’.!*. . ... a \\ Előfizetéseket csak a 293-as mellékállomás. Egyes szám ára 1 pengő kisdohivatfll fognd el

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék