Nemzetgazdasági Szemle – 1886.

Nagyobb közlemények - Báró Fiáth Miklós: A házi állatok összeírása 1884-ben I.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. X. ÉVFOLYAM. 1886. JANUAR. I. FÜZET. A HÁZIÁLLATOK ÖSSZEIKÁSA 1884-ben, A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi raagy. kir. minis­teriumnak eddig is egyik főtörekvése volt, hogy az összes hasznos háziállatok tenyésztését hathatósan előmozditsa; azon meggyő­ződésben, miszerint csak is a hasznos állatoknak nagyobb számban és jobb minőségben leendő tenyésztése által leszünk képesek föld­mivelésünk versenyképességét emelni és földünk termő erejét any­nyira apasztó tisztán a gabonatermelésére alapitott eddigi gazdál­kodásunknak hátrányait részben legalább megszüntetni. Addig, mig a búzaárak oly magasan állottak, hogy a gazda fáradozásainak meg­felelő jövedelmet biztositóttak, az emiitett gazdasági irány, — ha nem teljesen indokolt — de legalább is menthető volt, most azonban, hogy a külföldi, főleg azonban az amerikai és indiai verseny folytán az árak annyira csökkentek, hogy a búzatermelés jövedelmezőségét már-már kérdésessé teszik, az előbbi iránynyal szakitanunk kell, és arra törekednünk, hogy ugyan oly nagyságú bevetett te­rületen nagyobb termést vagy kisebb területen ép oly nagy termést érjünk el, mint most, miáltal a gabonatermelés költségei kisebbit­tetnek és az jövedelmezőbbé válik. Ez csak ugy lehetséges, ha a földet jobban művelj ük, gyak­rabban trágyázzuk, ez pedig csak az által érhető el, ha a marha­létszámot megfelelően szaporítjuk, s tenyésztésére sokkal nagyobb súlyt fektetünk, mint eddig. A ministerium ezen törekvése alkalmával sokszor kénytelen volt tapasztalni, hogy hasznos háziállatainknak statistikai felvétele nagyon hiányos, hogy ezeknek számát csak általában és csak héza­gosan ismerjük, hogy továbbá a sertések számát nem tudjuk és hogy végre háziállatainkba fektetett sok millió forintra rugó tőké­Nemzetgazd. Szemle. 1886. X. évf. I. fűz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék