Közgazdasági Szemle – 1900.

II. Közlemények és ismertetések - Törvényjavaslat – az árurészletügyletekről

Közlemények és ismertetések. Törvényjavaslat az áru-részleiiigyletekröl. Januári számunkban már közöltünk egy rövid értekezést az árú­részletügyletekről szóló törvényjavaslatról. A magyar iparegyesület időközben behatóan foglalkozott e törvényjavaslattal Sugár Ignácz referátuma alapján. Hiszsztik: hogy e kérdés még szélesebb körökben is érdeklődés tárgyát fogja alkotni, mielőtt a törvényhozás elé kerülne. Ez okból czólszerűnek tartottuk, hogy a törvényjavaslatot teljes szö­vegében közöljük. 1. §. Ingó dolog eladása — a mennyiben az eladó részéről ke­reskedelmi ügyletet képez — árú-részletügyletnek tekintetik, ha az árú a vevőnek a vételár teljes lefizetése előtt átadatik, a vevő pedig a vételárnak vagy a dolog átadásakor még hátralevő részének előre meghatározott részletekben való törlesztésére kötelezi magát. Ki van­nak véve azok az ügyletek, a melyeknél a vevő bejegyzett keres­kedő. Az árú-részletügyletekre a kereskedelmi törvény rendelkezései csak annyiban nyernek alkalmazást, a mennyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik. 2. §. A ki árú-részletügyletek szerzésével van megbizva, fel­hatalmazottnak tekintendő az ügylet megkötésére, valamint foglaló és a vételári részletek felvételére is. Ha az árút maga hozza vagy küldi a vevőnek, ez^el a megkötött ügylet megváltoztatása vagy megszüntetése iránt is megállapodhatik. E törvényes jogkörnek kor­látozása harmadik szemelylyel szemben csak úgy hatályos, ha ez erről a korlátozásról az ügylet megkötésekor tudomásul birt. 3. §. Az 1875. évi XXXVII. törvényczikk 347. §-ában emiitett rendelkezésre bocsátás elmulasztásának árú-részletügyleteknél csak az a következménye, hogy az árú hiányait a vevő tartozik bizo­nyitani. A vevő az árú hiányait keresettel vagy kifogással az utolsó vételárrészlet lefizetéséig, s ha az utolsó részlet hat hónapon belül fizettetik le, hat hónapig érvényesítheti, fenmaradván az 1875. évi XXXVII. törvényczikk 350. §-ából esetleg folyó jogai, i^z előző két bekezdés nem alkalmazható oly árú-részletügyletekre, a melyek a vevő részéről kereskedelmi ügyletet képeznek. Oly megállapodás, mely az eladó törvényes szavatosságát eleve kizárja vagy korlátozza, vagy e szakasz előző bekezdéseinek rendelkezéseit a vevő terhére megvál­toztatja, hatálytalan. 4. §. Az árú-részletügylet megtámadható, ha az árú olyan árban 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék