Közgazdasági Szemle – 1920.

I. Értekezések - Heller Farkas: Szociálpolitikai feladataink

Szociálpolitikai feladataink. i. A magyar törvényhozás a munkásvédelemmel eddig nem sokat foglalkozott. Nem minthogyha nem volnának nekünk is munkásvédelmi törvényeink ; de ha azt a fontos szerepet nézzük, melyet újabb időben a külföldi törvényhozásban a munkásvédelem betölt, akkor valóban meg kell állapítanunk, hogy a magyar törvényhozás e tekintetben nagyon elmaradt. E jelenség okainak kutatása tanulmányunk körén kívül esik. Épp úgy nem tartozik tanulmányunk körébe az a kérdés sem, melyik oldalon volt e tekintetben a hiba. Csupán azt kell megállapítanunk, hogy azok után, amik Magyarországon történtek, a felsőbb néposztályok körében ma sem szólhatunk munkásbarát hangulatról. A munkásosztály szerepe a lefolyt eseményekben valóban kevéssé volt alkalmas arra, hogy iránta a rokonszenvet felkeltse, ismét más kérdés az, hogy a történtekért a felelősség mily hányadban terheli magát a munkásosztályt, annak vezetőit és a társadalomnak a munkásosztálylyal szemben elköve­tett mulasztásait. Ha pusztán a jövő szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor két­ségtelennek kell tartanunk, hogy a munkásosztály és a többi osztályok közötti ellentétet mielőbb el kell tüntetnünk, mert nem egészséges állapot az, ha szélesebb néprétegek, — bármely osztályhoz tartozzanak is azok, — hosszabb időn keresztül ellentétben állanak a kormányzás irányzatával és ha vannak oly szélesebb néprétegek, amelyek a kor­mányzatban nem látják az összérdek keretében saját érdekeik meg­valósítását. Ahhoz, hogy széleskörű szociálpolitika megindításának szük­ségességét hangsúlyozzuk, nem szükséges arra utalni, hogy, bátran mondhatjuk, művelt világszerte, ma a munkásügyi törvényhozás áll elő­térben és mindenütt elsősorban a munkásvédelem, valamint a fennálló társadalmi rend és a munkásosztály közötfi érdekellentét kiegyenlítése foglalkoztatja a közvéleményt. Nem szükséges ezt hangoztatnunk azért, mert e nélkül is nyilvánvaló, hogy oly nemzetnek, amely a miénkéhez hasonló súlyos helyzetben van. minden cselekedetét arra keli irányítania,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék